Fotografie

Vizuálne veľmi atraktívna zbierka dobových fotografií zo školského prostredia. Snímky dokumentujú budovy škôl a ich interiéry, ale aj vyučovanie a školský život v rôznych historických obdobiach. Súčasťou fondu je aj zbierka pohľadníc s vyobrazením školských budov.


Audiovizuálne médiá

Zbierka audiovizuálnych médií uchováva „moderné“ učebné pomôcky používané na školách od polovice 20. storočia v súvislosti s rozvojom didaktickej techniky. Zahŕňa školské filmy, diapozitívy, diafilmy, diafóny, magnetofónové pásky, platne a počítačové programy.


Periodiká

Zbierka obsahuje rôzne druhy periodík spojených s prácou pedagógov a životom v škole. Predovšetkým ide o pedagogické časopisy. V zbierke sú zastúpené aj normy, výročné správy, periodické zborníky fakúlt vysokých škôl a mládežnícke, školské a univerzitné časopisy.


Knihy

Obsiahla skupina kníh v sebe zahŕňa všetky neperiodické tlače týkajúce sa škôl, školstva a pedagogiky vydané po roku 1918. Tvorí najrozsiahlejšiu časť zbierok múzea. Obsahuje učebnice, metodické príručky a normy, pamätnice škôl, vedecké zborníky a odborné práce z oblasti školstva a pedagogiky.


Listiny

Listiny predstavujú jedinečné dokumenty, ktoré vznikli činnosťou škôl, učiteľov alebo samotných žiakov. Týkali sa vyučovacieho procesu, riadenia škôl, hodnotenia a dosiahnutého vzdelania či diania okolo školského prostredia. Najstaršie listiny vo fonde pochádzajú z konca 18. storočia, väčšina pochádza z 19. a 20. storočia.


Staré tlače

Medzi staré tlače sú zaradené všetky neperiodické tlačoviny, ktoré vznikli pred rokom 1918. Okrem učebníc v latinčine, maďarčine, nemčine a slovenčine sa jedná o metodiky, pamätnice škôl, štatistiky školstva, encyklopédie a slovníky, zborníky a monografie. Najstaršia stará kniha vo fonde múzea pochádza z roku 1491.


Symbolika

Symbolika predstavuje jednu z najstarších zbierok múzea. Zahŕňa v sebe početnú skupinu medailí vysokých škôl, odznaky, zástavy, transparenty a iné pamätné predmety škôl.


Školské pomôcky

Zbierka školských pomôcok obsahuje všetky druhy pomôcok, ktoré žiaci a učitelia používali vo vyučovacom procese, od písacích potrieb, cez peračníky, až po školské tašky. Zbierka zároveň zahŕňa aj menšiu skupinu historických odevov.


Školský inventár

Školský inventár zahŕňa vonkajšie označenie budov a miestností, vybavenie tried, kabinetov, zborovne, telocvične i ďalších priestorov nábytkom v materských, základných, stredných a vysokých školách. Vzhľad, konštrukčné vlastnosti, funkčnosť, materiál jednotlivého inventára sa menil v závislosti od požiadaviek či predstáv a možností určitej doby.


Učebné pomôcky

Zbierka učebných pomôcok má dokumentovať v čo najširšom možnom spektre aké najrôznejšie druhy a typy učebných pomôcok sa využívali pri výučbe jednotlivých predmetov. Zahŕňa v sebe demonštračné a laboratórne pomôcky, nástenné tabule a mapy ale aj hračky, hudobné nástroje, telocvičné náradie, či didaktickú techniku.