Listiny

Listiny predstavujú jedinečné dokumenty, ktoré vznikli činnosťou škôl, učiteľov alebo samotných žiakov. Týkali sa vyučovacieho procesu, riadenia škôl, hodnotenia a dosiahnutého vzdelania či diania okolo školského prostredia. Najstaršie listiny vo fonde pochádzajú z konca 18. storočia, väčšina pochádza z 19. a 20. storočia.


Kroniky

Školské kroniky sú autentickými každoročnými záznamami o dianí v škole. Chronologicky dokumentujú najdôležitejšie udalosti školského roka. Sú často doplnené autentickými fotografiami, kresbami a ornamentami. Povinnosť viezť kroniky mali aj pionierske oddiely. Záznamy v najstaršej kronike uloženej v múzeu začínajú rokom 1919.


Triedne knihy a výkazy

Triedne knihy a výkazy predstavujú časť administratívnych povinností učiteľa. Obsahujú jedinečné záznamy o žiakoch a o priebehu vyučovacieho procesu, preberanom učive a hodnotení. Druhom zapisovaných údajov reflektujú rôzne potreby značenia údajov v dopredu určených rubrikách.


Vysvedčenia

Vysvedčenie je dokument, ktorý úradne potvrdzuje dosiahnuté vzdelanie a úspechy jeho držiteľa. Okrem privátnych dejín obsahuje aj informácie o vyučovacích predmetoch, štátnom zriadení a grafickom vývoji tlačív. Do roku 1918 sú vedené v latinčine, nemčine a maďarčine. Medzi vysvedčenia sú zaradené aj atraktívne zdobené výučné listy.


Zošity

Zošity sú výsledkami práce žiaka na vyučovacej hodine alebo pri domácej príprave. Obsahujú poznámky s preberaným učivom, vypracovania úloh a ich prípadné hodnotenia. Vonkajší a vnútorný vzhľad zošitov bol normovaný a prispôsobovaný veku a potrebám žiakov.


Výkazy o štúdiu

Výkaz o štúdiu vo forme menšieho záznamníka je dokladom vysokoškolského študenta. Musí obsahovať základné informácie o držiteľovi, zapísaných a absolvovaných predmetoch a od 50. rokov 20. storočia aj hodnotenie. Kvôli identifikácii nechýba fotografia a podpis. Pravosť záznamov dosvedčujú odtlačky pečiatok a špeciálne potlačený papier.


Žiacke knižky

Žiacka knižka ako záznamník hodnotení prospechu a správania žiaka sa prvýkrát objavil v roku 1951. Slúžil na informovanie rodičov o priebežných školských výsledkov a potrebných korekciách. Žiacka knižka je jedným z predmetov, ktoré sa z dnešných škôl vytrácajú.