V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle činnosti Múzea školstva a pedagogiky.

Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 840 05 Bratislava, IČO: 00151882.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č. 02/69 253 102, e- mail: sekretariat@cvtisr.sk
Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu mailom na: gdpr@cvtisr.sk.

Súhlas použitia osobných údajov pre marketingové účely >>>

Verejné priestory Múzea školstva a pedagogiky >>

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre bádateľov >>

Informácia pre darcov >>