Audiovizuálne médiá

Zbierka audiovizuálnych médií uchováva „moderné“ učebné pomôcky používané na školách od polovice 20. storočia v súvislosti s rozvojom didaktickej techniky. Zahŕňa školské filmy, diapozitívy, diafilmy, diafóny, magnetofónové pásky, platne a počítačové programy.


Filmy

Zbierka uchováva takmer kompletnú kolekciu prvých školských filmov natočených na Slovensku v 40. rokoch 20. storočia na pôde Ústavu pre školský a osvetový film (tzv. Školfilm), ale aj ďalšie školské filmy s rôznorodou tematikou používané vo vyučovacom procese až do 80. rokov 20. storočia.


Diafilmy

Diafilmy sú filmové pásy so šírkou 35 mm, ktoré obsahujú rad pozitívnych záberov. Sú určené k statickému premietaniu v diaprojektoroch. Zbierka obsahuje diafilmy s odbornou tematikou, využívané pri názornom výklade učiva, ale aj rozprávky.


Platne

Zbierka obsahuje platne so záznamami školského vysielania československého rozhlasu, ale aj načítané literárne diela, jazykové kurzy či skladby pre hudobnú výchovu.


Diapozitívy

Plastové rámiky obsahujúce jeden záber pozitívneho filmu. Ako učebná pomôcka sa používali série takýchto rámikov premietané za sebou na projektore.


Magnetofónové pásky

Magnetofónové pásky prinášali do vyučovacieho procesu zvukový záznam. Zbierka obsahuje záznamy prednášok na rôzne témy.


Diafóny

Diafón je kombináciou diafilmu alebo diapozítívu a magnetofónovej pásky. Pri vyučovaní spájal obrazový záznam so zvukom. Pomocou zosynchronizovanej didaktickej techniky umožňoval premietať obraz na diafilme alebo diapozítíve a súčasne počúvať výklad z pásky.