Otvárame MŠaP 27.4. 2024

Múzeum školstva a pedagogiky sa (znovu)otvorí verejnosti v nových priestoroch, do ktorých sa pred niekoľkými rokmi presťahovalo. Otvárame budovu, ktorá bola v minulosti školou (Masarykova štátna ľudová škola) v Devínskej Novej Vsi a rekonštrukciou jej interiéru sa zmenila na múzeum.

Počas otváracích dní pre vybraných pozvaných hostí - 25.4. 2024 a pre širokú verejnosť - 27.4. 2024, okrem nových priestorov, predstavíme projekt stálej expozície Dejinami školstva, na ktorom kolektív Múzea školstva a pedagogiky spolu s ďalšími tímami, pracoval niekoľko rokov.

 

Otvárame MŠaP 27.4. 2024

Dejinami školstva

Súčasťou otvorenia novej budovy Múzea školstva a pedagogiky koncom apríla 2024 bude sprístupnenie a prezentácia stálej expozície Dejinami školstva, ktorá predstaví školstvo ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v 80. rokoch minulého storočia. 

Expozícia na pozadí spoločensko-politických a hospodárskych pomerov jednotlivých období, zachytáva zmeny pri formovaní školstva, a to v súvislosti s organizáciou, obsahom vzdelávania, učiteľmi a žiakmi, pretože práve tieto štyri základné elementy ho v zásadnej miere vždy určovali a tvorili.

Výberom osobností do galérie učiteľov, vedeckých pracovníkov i politických funkcionárov vyzdvihujeme nezastupiteľné miesto a podiel mnohých ľudí na tomto častokrát zložitom procese.

Historické reálie bude dotvárať výber autentických zbierkových predmetov - školských pamiatok z depozitárov Múzea školstva a pedagogiky, ktorými zároveň kolektív múzea prezentuje svoju dlhoročnú výskumnú a zbierkotvornú prácu.

Veríme, že sa nám tému dejín školstva podarilo prehľadne, zrozumiteľne i výstavne zaujímavo uchopiť a že sa táto expozícia stane podnetom a inšpiráciou k hlbšiemu záujmu o poznávanie školského kultúrneho dedičstva.

Dejinami školstva

Garancia expozície

Hlavný garant expozície: PhDr. Daniela Vaněková

Autori: Mgr. Tomáš Homoľa, PhD., PhDr. Michaela Jelínková (833 – 1740), Mgr. Miroslava Slezáková, PhD. (1740 – 1918), PhDr. Daniela Vaněková (1918 – 1938), Mgr. Martina Kočí (1939 – 1945), PhDr. Vladimír Michalička, CSc. (1945 – 1993)

Odborné posudky scenára: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD., Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Eva Kowalská, DrSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., PhDr. Elena Londáková, CSc.

Jazyková korektúra: Mgr. Gabriela Aichová

Preklad textov do anglického jazyka: Mgr. Erika Kaiserová

Návrh architektonického, výtvarného a grafického riešenia: Ing. arch. Zuzana Vaněková (Studio Limb s.r.o.)

Animácie a kresby: Ové Pictures

Fotografie: Múzeum školstva a pedagogiky, Slovenský filmový ústav

Reštaurovanie zbierok: akad. soch. Ľubomír Čierny, Mgr. art. Martina Šottová, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie VŠVU v Bratislave

Realizácia: Jobostav, s.r.o., minimalic, s.r.o., Copex print, s.r.o.

Technická podpora: Mgr. Jana Nenčevová Hradská, Mgr. Martin Gabčo, PhD., Bc. Matej Pok, Samuel Chovanec, Anton Majstrenko, Mgr. Ján Petráš

Vzdelávacie programy: Mgr. Zuzana Kunšteková

Garancia expozície