Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku.

Zameriava sa na nadobúdanie, odbornú evidenciu, odbornú ochranu, vedecké zhodnotenie a prezentáciu hmotných školských pamiatok z územia dnešného Slovenska od najstarších čias až do súčasnosti.

Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Múzeum školstva a pedagogiky je od 90. rokov súčasťou profesijného záujmového združenia Zväzu múzeí na Slovensku.

Zamestnanci Múzea školstva a pedagogiky sú členmi Komory reštaurátorov Slovenska, Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS a za svoju prácu viacnásobne oceňovaní za rozvoj múzejníctva a poznávania histórie školstva na Slovensku.

Spolupracujeme s múzeami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku. Máme úzke kontakty aj so zahraničnými školskými múzeami.