1970 | 1980
Vznik a položenie základov múzea

. múzeum vzniklo pri Slovenskej pedagogickej knižnici s cieľom zhromažďovať a sprístupňovať verejnosti muzeálne zbierky slúžiace pre štúdium dejín pedagogiky a školstva

. bola vytvorená prvá koncepcia činnosti a založená vedecká rada múzea zastúpená viacerými poprednými odborníkmi z oblasti dejín pedagogiky

. činnosť múzea spočívala v zhromažďovaní a spracovávaní informácií o výskyte školských historických zbierok a dokumentov na území Slovenska

. prvé akvizície predstavovali nadobudnutie vzácnych dokumentov ako sú Donatus latino bohemicum – učebnica latinskej gramatiky pre stredné školy z roku 1777, Ratio educationis – kniha prvej jednotnej sústavy výchovy a vzdelávania v dejinách našej kultúry v uhorskom kráľovstve a k nemu pripojených provinciách z roku 1777, Testimonium scholasticum – vysvedčenie z mestskej školy v Levoči z roku 1839/1840, listový šlabikár nalepený na drevenej doštičke z 19. storočia a iné

. odborná činnosť sa orientovala najmä na výskum staršieho obdobia dejín vzdelanosti, vychádzajúc z dochovaných školských pramenných materiálov

. systematická prezentácia vedeckých poznatkov o osobnostiach či významných udalostiach z dejín školstva a pedagogiky prebiehala formou sympózií, kolokvií a prednášok pre odbornú verejnosť

. prvými výstavami sprístupnenými širokej verejnosti boli Život a dielo I.B. Zocha (1971), Slovenské šlabikáre od najstarších čias podnes (1972), Vyučovanie ruštiny na Slovensku od roku 1918 – 1945 (1973), Zápas o slovenskú školu a vzdelanosť (1977)

1980 | 1990
Historicko-pedagogický výskum

. nová koncepcia rozvoja odborných činností jasnejšie definovala požiadavky na organizačné začlenenie múzea, nadobúdanie a spracovanie zbierkových predmetov s dôrazom aj na dokumentáciu školstva z obdobia socializmu

. zbierkový fond sa doplnil o významnú zbierku školských filmov prevedených zo zaniknutého Výskumného ústavu pedagogického, knižnú zbierku bývalého lučeneckého gymnázia so vzácnymi publikáciami zo 16. a 17. storočia, zbierku výročných školských správ od druhej polovice 19. storočia až po 50. roky 20. storočia, zbierku symboliky slovenských vysokých škôl, didaktickej techniky a učebných pomôcok

. vedecká činnosť sa orientovala na spracovanie tém súvisiacich s významnými udalosťami a osobnosťami v dejinách školstva a pedagogiky na Slovensku

. medzi prelomové výskumné úlohy patrili preklady latinských pedagogických diel Vzdelanosť a školstvo Veľkej Moravy, návrh prešovského rektora Gregora Fabryho Considerationes z r. 1773 a knihy Ratio educationis z r. 1777

. začala sa tradícia organizovania školsko-múzejných odborných konferencií, vedeckých sympózií a seminárov

. verejnosti boli sprístupnené výstavy Pedagóg Matej Bel (1684 – 1749) (1984) a 40. rokov socialistického školstva na Slovensku (1944 – 1984) (1985)

. od roku 1987 bolo múzeum zaradené do siete múzeí na Slovensku ako ústredné múzeum špecializované na oblasť školstva a pedagogiky

1990 | 2000
Tvorba zbierkového fondu

. nastala významná personálna výmena a do vedenia nastúpila druhá generácia múzejných pracovníkov

. múzeum sa niekoľkokrát sťahovalo, čo nepriaznivo ovplyvňovalo rozvoj odborných činností

. dôležitým cieľom tohto obdobia sa stalo vyriešenie trvalého umiestnenia - získanie vhodnejšej budovy pre múzeum

. nadobúdanie zbierkových predmetov ako základné poslanie múzea bolo najdôležitejšou časťou práce, od ktorej závisel rozvoj ostatných múzejných činností

. bola vytvorená vlastná metodika získavania zbierkových predmetov spočívajúca v osobných návštevách škôl, školských zariadení a úradov vo vybraných regiónoch Slovenska s akcentom na získavanie vzácnych školských predmetov

. zbierkový fond múzea sa v tomto období rozrástol o viac ako 35 000 kusov predmetov

. začalo sa s odbornou evidenciou zbierok v elektronickom dokumentačnom systéme

. zbierkové predmety boli uložené v depozitároch v prenajatých priestoroch na viacerých miestach v Bratislave

. spolupracovalo sa na projekte záchrany troch slovenských gymnázií a medzinárodného výskumu histórie strednej Európy v rokoch 1939 – 1945

. každoročne bola organizovaná konferencia Aktuálne otázky školského múzejníctva s publikovanými zborníkmi príspevkov

. múzeum sa začalo zúčastňovať na medzinárodných školských sympóziách a nadväzovať intenzívnu spoluprácu so zahraničnými školskými múzeami a univerzitami

. vybrané zbierkové predmety zo začiatku 20. storočia boli po prvýkrát publikované v katalógu

. pobočka múzea so stálou expozíciou dejín špeciálneho školstva v Levoči predstavovala vlastný výstavný priestor, v ktorom bolo prezentovaných niekoľko výstavných projektov až do roku 1998, kedy sa ako Múzeum špeciálneho školstva osamostatnila

. významným počinom boli výstavy Škola troch storočí – elementárne školstvo od Márie Terézie do I. ČSR (1998) a Od opatrovne k materskej škole (1999) prezentované v priestoroch Slovenského národného múzea

. v roku 1998 získalo múzeum registráciu na Ministerstve kultúry SR v rámci Registra múzeí a galérií

2000 | 2010
Výstavné projekty "po novom"

. začala sa písať nová kapitola dejín múzea v priestoroch školskej budovy na Hálovej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka, kde boli zriadené depozitáre aj výstavné priestory

. v oblasti zbierkotvornej činnosti sa k terénnemu výskumu kurátorov na školách po celom Slovensku postupne pridávali jednotlivci, ktorí múzeu darovali množstvo zaujímavých predmetov

. významný posun zaznamenala aj odborná evidencia zbierkových predmetov plne vedená v elektronickom systéme

. zvýšila sa kvalita ochrany zbierok vznikom pracovného miesta reštaurátora a vybudovaním konzervátorskej a reštaurátorskej dielne v priestoroch múzea, síce len v provizórnych podmienkach

. výsledkom vedeckého zhodnocovania zbierok bolo publikovanie katalógov zbierkových predmetov Svedectvá školských dejín na Slovensku (2003), Školské nástenné tabule v zbierkach MŠaP a Školské medaily v zbierkach MŠaP (2010)

. postupne vychádzala séria publikácií pod názvom Topografia dejín školstva na Slovensku, ktorá podáva podrobný prehľad o existencií škôl v jednotlivých mestách a obciach na Slovensku do roku 1918

. spolupracovalo sa na viacerých vedeckých projektoch z oblasti dejín školstva a pedagogiky

. organizovalo sa niekoľko odborných konferencií, seminárov, spomienkových stretnutí významných pedagógov a sprievodných podujatí pre verejnosť

. múzeum malo pravidelne zastúpenie na Medzinárodných sympóziách školských múzeí a školských historických zbierok v zahraničí

. prvým výstavným projektom inštalovaným v priestore sídla múzea bola Pilotná expozícia Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku (2005), ktorá získala Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzea

. od roku 2005 sa začalo s prezentáciou úspešného cyklu popularizačných výstav spomienok na školské časy známych slovenských osobností z oblasti kultúrno-spoločenského života: Športovci (2005), Speváci (2007) a Herci (2009) v školských laviciach

. od tohto obdobia sa múzeum aktívne zapája do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií so špeciálnymi programami určenými návštevníckej verejnosti

2010 | 2020
Ochrana a prezentácia zbierok

. múzeum sa zapojilo do projektu nového spôsobu ochrany a uchovávania zbierok formou 3D digitalizácie cez Digitalizačné stredisko pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre prácu s múzejnými exponátmi

. rozšírila sa spolupráca s externými reštaurátorskými pracoviskami - Ateliér reštaurovania a konzervovania na VŠVU v Bratislave, SNM - Prírodovedné múzeum v Bratislave

. zachránili sa desiatky vzácnych zbierok reštaurovaním a vytvorením správnych podmienok na ich uskladnenie

. zbierkový fond múzea prekročil hranicu 45 000 kusov zbierkových predmetov

. nové výstavné projekty Pohľad do dávnych čias – trieda a kabinet zo 60. rokov 20. storočia (2010), Prvé slovenské gymnázium v Revúcej. 150 rokov (2012), Slovenskí učitelia v odboji a Slovenské národné povstanie (2014) a MŠaP 00045 (2015) zaznamenali úspechy u návštevníckej verejnosti

. cyklus popularizačných výstav spomienok na školské časy známych slovenských osobností z oblasti kultúrno-spoločenského života sa doplnil o ďalšie témy: Spisovatelia (2012), Filmoví režiséri (2014) a Športovci (2016) v školských laviciach

. kultúrno-prezentačná činnosť bola rozšírená o múzejnú pedagogiku zabezpečujúcu vzdelávacie programy zamerané na školské skupiny žiakov a študentov, vďaka čomu sa prehlbuje aj spolupráca s pedagógmi

. činnosti múzea sa začali aktívnejšie prezentovať v rozhlase, televízii a tlačených médiách

. múzeum je členom profesijného záujmového združenia Zväzu múzeí na Slovensku a prostredníctvom svojich pracovníkov má zastúpenie v Odbornej komisii pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS a v Komore reštaurátorov Slovenska

. pracovníci Múzea školstva a pedagogiky získali za svoj dlhoročný prínos pre oblasť školstva na Slovensku medaile sv. Gorazda, ktoré im udelilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ocenení boli aj Zväzom múzeí na Slovensku za rozvoj slovenského múzejníctva, Múzeum školstva a pedagogiky tiež získalo cenu časopisu Pamiatky a múzeá za projekt pilotnej expozície o dejinách školstva, viackrát bolo nominované na ocenenie Múzeum roka, ktoré vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR

. po dlhoročných snahách sa napokon podarilo získať reprezentatívnu budovu pre dlhodobejšie pôsobenie múzea, v priestoroch dokladujúcich školskú architektúru v období 1. ČSR

. začalo sa s prípravou zbierkového fondu na transport – balenie a sťahovanie do nových priestorov

2020 ...

. múzeum sa presťahovalo do nových priestorov bývalej základnej školy v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves

. do novej budovy bol presťahovaný celý zbierkový fond múzea – takmer 48 000 ks zbierkových predmetov 

. boli vybudované nové moderné depozitáre spĺňajúce požiadavky odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov

. prebehla odborná revízia zbierkového fondu, vybalenie a uloženie zbierok

. intenzívne sa pracuje na príprave novej expozície o dejinách školstva a pedagogiky na Slovensku

. rozbiehajú sa prvé podujatia pre verejnosť a program pre školské skupiny detí

História

Kam siahajú snahy o založenie múzea so špecializáciou na dejiny pedagogiky a školského múzejníctva na Slovensku?