Nadobúdanie zbierkových predmetov

Zbierkotvorná činnosť je nosnou prácou v Múzeu školstva a pedagogiky. Jej cieľom je získavanie hmotných školských pamiatok za účelom neustáleho budovania zbierkového fondu, dokumentujúceho vývoj školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Predmety kultúrnej hodnoty, ktorými sú v prípade Múzea školstva a pedagogiky učebné pomôcky, inventár ale aj listinné dokumenty školy, vyhľadávajú kurátori priamo na školách, v starožitnostiach, či od zberateľov z celého Slovenska. Do budovania zbierkového fondu veľkou mierou prispievajú aj individuálni darcovia, ktorí si uvedomujú potrebu zachovania našej školskej pamäte pre budúce generácie.

Odborná evidencia

Pôvodné predmety školskej povahy s kultúrno-spoločenskou hodnotou sa po nadobudnutí stávajú zbierkovými predmetmi a sú zapísané do odbornej evidencie zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky. Tá slúži na jednoznačnú identifikáciu zbierkových predmetov a poznanie ich historickej, kultúrnej, vedeckej a umeleckej hodnoty, ktorú našej spoločnosti prinášajú. Zbierkové predmety spolu vytvárajú zbierkový fond múzea, ktorý sa delí na jednotlivé zbierky podľa zamerania zbierkových predmetov v nich obsiahnutých. 

Odborná ochrana

Odborná ochrana zbierkových predmetov spočíva v zabezpečení a pravidelnom monitoringu optimálnych podmienok ich uloženia v špecializovaných depozitároch. Súčasťou odbornej ochrany je aj odborné ošetrenie zbierkových predmetov - konzervovanie a reštaurovanie. Tieto činnosti sa vykonávajú v špeciálne technicky vybavených priestoroch reštaurátorskej dielne.

Výskum

Výskumná činnosť je zameraná predovšetkým na vedecké skúmanie zbierkových predmetov, vo vzťahu k poznávaniu školskej minulosti na Slovensku. Jej výsledkom sú publikácie o dejinách školstva, odborné články, štúdie, scenáre expozícií/výstav, katalógy k výstavám, ale aj odborné príspevky na konferenciách, seminároch a kolokviách. Múzeum školstva a pedagogiky vydáva elektronické periodikum Historicko-pedagogické fórum, zamerané na slovenské dejiny školstva a pedagogiky a školské múzejníctvo.

Prezentácia

Kultúrno-prezentačná činnosť zameraná na dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku v Múzeu školstva a pedagogiky prebieha v podobe príprav a realizácií autorských expozícií a výstav. Ich súčasťou sú rôznorodé sprievodné podujatia a kultúrne programy pre širokú verejnosť, a tiež propagácia Múzea školstva a pedagogiky v médiách.

Vzdelávanie

Neformálne a interaktívne vzdelávanie o školskej histórii nadväzuje na expozičné a výstavné projekty Múzea školstva a pedagogiky a prebieha vo forme rôznych vzdelávacích programov, lektorátov a sprievodných podujatí určených pre školské skupiny, ale aj širšiu verejnosť.