Učebné pomôcky

Zbierka učebných pomôcok má dokumentovať v čo najširšom možnom spektre aké najrôznejšie druhy a typy učebných pomôcok sa využívali pri výučbe jednotlivých predmetov. Zahŕňa v sebe demonštračné a laboratórne pomôcky, nástenné tabule a mapy ale aj hračky, hudobné nástroje, telocvičné náradie, či didaktickú techniku.


Demonštračné pomôcky

Najstaršie demonštračné pomôcky v zbierke pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia a predstavujú najmä preparáty živočíchov a rastlín využívané pri výučbe prírodopisu a fyzikálne prístroje. Najväčšiu časť však tvoria učebné pomôcky z druhej polovice 20. storočia, väčšina pochádzajúca z dielní významných tovární na výrobu učebných pomôcok.


Didaktická technika

Didaktická technika sa do škôl dostávala postupne od 50. rokov minulého storočia s príchodom potreby väčšej elektronizácie. Obsahovala rôzne druhy premietacích prístrojov, videoprojektory, počítače, pokladne, magnetofóny a pod.


Nástenné tabule

Školské nástenné tabule alebo obrazy patria k najstarším názorným učebným pomôckam a využívali sa pri výuke viacerých vyučovacích predmetov na rôznych typoch a stupňoch škôl. Na ich tvorbe sa častokrát podieľali aj významní výtvarníci.


Telocvičné náradie

Zbierka telocvičného náradia dokumentuje vývoj pomôcok na telocvik, ktorý sa začal na školách rozvíjať v 2. polovici 19. storočia. Telocvičné pomôcky pozostávajú z náčinia, ktoré sa využívalo pri atletických disciplínach, základoch gymnastiky, loptových a športových hrách, plávaní.