Knihy

Obsiahla skupina kníh v sebe zahŕňa všetky neperiodické tlače týkajúce sa škôl, školstva a pedagogiky vydané po roku 1918. Tvorí najrozsiahlejšiu časť zbierok múzea. Obsahuje učebnice, metodické príručky a normy, pamätnice škôl, vedecké zborníky a odborné práce z oblasti školstva a pedagogiky.


Učebnice

Učebnica je základnou pomôckou každého žiaka a jedným zo symbolov vzdelávania.


Metodiky

Metodiky sú príručkami pre učiteľa, ktoré mali napomáhať pri príprave vyučovacích hodín a ich vedení. Pre každý predmet a ročník vychádzali samostatne, niekedy priamo nadväzovali na učebnice.


Normy

Pod označením normy sa v zbierke kníh nachádzajú učebné plány a osnovy pre jednotlivé vyučovacie predmety alebo súhrnne pre ročníky.


Pamätnice

Pamätnice sú reprezentatívne publikácie, ktoré školy vydávali najmä pri výročiach založenia. Venovali sa dejinám inštitúcie a jej súčasnosti, niekedy obsahovali i menoslovy žiakov či študentov a vyučujúcich. Boli doplnené dobovými i súčasnými fotografiami. Tvoria jeden zo základných zdrojov informácií o histórii vzdelávacích inštitúcií.