Fotografie

Vizuálne veľmi atraktívna zbierka dobových fotografií zo školského prostredia. Snímky dokumentujú budovy škôl a ich interiéry, ale aj vyučovanie a školský život v rôznych historických obdobiach. Súčasťou fondu je aj zbierka pohľadníc s vyobrazením školských budov.


Budovy škôl

Fotografie prevažne z 20. storočia dokumentujú vývoj architektúry školských budov – od drobných jednotriednych dedinských stavieb, cez honosné budovy miléniových škôl z konca 19. storočia či praktické stavby z obdobia 1. Československej republiky až po moderné panelové školy.


Hromadné fotografie

Klasické triedne fotografie z rôznych období slúžili ako spomienka na spolužiakov či triedneho učiteľa ale sú i cenným dokladom odievania, počtu a zloženia žiakov v triede, či ich majetkových pomerov.


Školské interiéry

Dokumentačné snímky školských interiérov vznikali najmä pre potreby školských kroník. Zachytávajú vzhľad a vybavenie tried v jednotlivých obdobiach, ale aj zborovne, telocvične, chodby či školské jedálne.


Vyučovanie

Zábery z vyučovania v rôznych obdobiach približujú rôznorodé metódy výučby, vybavenie učební, ale aj využitie učebných pomôcok či didaktickej techniky.


Život školy

Škola, to nie je len vyučovací proces, ale aj rôzne slávnosti, školské výlety, školy v prírode, branné cvičenia či brigády. Zbierka dokumentuje pestrosť školského života v rôznych obdobiach.


Pohľadnice

Tematická zbierka pohľadníc s vyobrazením školských budov dokazuje, že školské budovy boli dôležitými stavbami obce či mesta. Najstaršie sú pohľadnice s tzv. dlhou adresou z konca 19. storočia.