Dejinami školstva

Súčasťou otvorenia novej budovy Múzea školstva a pedagogiky koncom apríla 2024, bolo sprístupnenie a prezentácia novej stálej expozície Dejinami školstva, ktorá predstavuje školstvo, ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v 80. rokoch minulého storočia. 

Expozícia na pozadí spoločensko-politických a hospodárskych pomerov jednotlivých období, zachytáva zmeny pri formovaní školstva, a to v súvislosti s organizáciou či obsahom vzdelávania. 

Dejinami školstva

O projekte

Významnú úlohu v procese vzdelávania naprieč históriou tvorili predovšetkým učitelia a žiaci. Považujeme ich za základné piliere, ktoré školstvo v zásadnej miere určovali, a zároveň tvorili.

Historické reálie dotvárajú výber autentických zbierkových predmetov - školských pamiatok Slovenskej republiky, z depozitárov Múzea školstva a pedagogiky, ktorými zároveň kolektív múzea prezentuje svoju dlhoročnú výskumnú a zbierkotvornú prácu. 

O projekte

Galéria osobností školstva

Súčasťou stálej expozície je predstavenie výberu osobností prostredníctvom galérie učiteľov, vedeckých pracovníkov i politických funkcionárov, cez ktorých vyzdvihujeme nezastupiteľné miesto a podiel mnohých ľudí na častokrát zložitom procese, akým vzdelávanie, školstvo a pedagogika nepochybne sú.

Galéria osobností školstva

Garancia expozície

Hlavný garant expozície: PhDr. Daniela Vaněková

Autori: Mgr. Tomáš Homoľa, PhD., PhDr. Michaela Jelínková (833 – 1740), Mgr. Miroslava Slezáková, PhD. (1740 – 1918), PhDr. Daniela Vaněková (1918 – 1938), Mgr. Martina Kočí (1939 – 1945), PhDr. Vladimír Michalička, CSc. (1945 – 1993)

Odborné posudky scenára: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD., Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Eva Kowalská, DrSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., PhDr. Elena Londáková, CSc.

Jazyková korektúra: Mgr. Gabriela Aichová

Garancia expozície

Odborná spolupráca

Preklad textov do anglického jazyka: Mgr. Erika Kaiserová

Návrh architektonického, výtvarného a grafického riešenia: Ing. arch. Zuzana Vaněková (Studio Limb s.r.o.)

Animácie a kresby: Ové Pictures

Fotografie: Múzeum školstva a pedagogiky, Slovenský filmový ústav

Reštaurovanie zbierok: akad. soch. Ľubomír Čierny, Mgr. art. Martina Šottová, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie VŠVU v Bratislave

Realizácia: Jobostav, s.r.o., minimalic, s.r.o., Copex print, s.r.o.

Technická podpora: Mgr. Jana Nenčevová Hradská, Mgr. Martin Gabčo, PhD., Bc. Matej Pok, Samuel Chovanec, Anton Majstrenko, Mgr. Ján Petráš

Vzdelávacie programy: Mgr. Zuzana Kunšteková

Odborná spolupráca

M_2 0 1 6

Pozývame Vás na aktuálnu výstavu, v ktorej sa dozviete ako vyzeral pôvodný stav budovy školy z roku 1926, ako prebiehala rekonštrukcia a sťahovanie múzejného pracoviska do nových priestorov. Navštívte nás!