Nadobúdanie zbierkových predmetov

Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Jej cieľom je získavanie hmotných školských predmetov za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Uskutočňuje sa výskumom v teréne – najčastejšie na školách či navštevovaním bývalých pedagógov. Časť predmetov sa do múzea dostane od ľudí a inštitúcií – darcov, ktorí majú vedomosť o hodnote darovaných predmetov.

Nadobúdanie zbierkových predmetov

Odborná evidencia

Predmety kultúrnej hodnoty sa po nadobudnutí stávajú zbierkovými predmetmi a sú zapísané do odbornej evidencie zbierkového fondu múzea. Tá slúži na jednoznačnú identifikáciu zbierkových predmetov a poznanie ich vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty. Zbierkové predmety spolu vytvárajú zbierkový fond múzea, ktorý sa delí na jednotlivé zbierky podľa zamerania zbierkových predmetov v nich obsiahnutých.

Odborná evidencia

Odborná ochrana

Odborná ochrana zbierkových predmetov spočíva v zabezpečení a pravidelnom monitoringu optimálnych podmienok ich uloženia v špecializovaných depozitároch. Súčasťou odbornej ochrany je aj odborné ošetrenie zbierkových predmetov - konzervovanie a reštaurovanie. Tieto činnosti sa vykonávajú v špeciálne technicky vybavených priestoroch reštaurátorskej dielne.

Odborná ochrana

Prezentácia

Kultúrno-prezentačná činnosť zameraná na dejiny školstva a pedagogiky v múzeu prebieha v podobe príprav a realizácií autorských expozícií a výstav. Ich súčasťou sú rôznorodé sprievodné podujatia pre širokú verejnosť a propagácia múzea v médiách.

Prezentácia

Výskum

Výskumná činnosť je predovšetkým zameraná na vedecké skúmanie zbierkových predmetov vo vzťahu k poznávaniu školskej minulosti na Slovensku. Jej výsledkom sú publikácie o dejinách školstva, odborné články, štúdie, scenáre a katalógy výstav, ale aj odborné príspevky na konferenciách, seminároch a kolokviách. Múzeum vydáva elektronický časopis Historicko-pedagogické fórum zameraný na dejiny školstva a pedagogiky a školské múzejníctvo.

Výskum

Vzdelávanie

Neformálne a interaktívne vzdelávanie o školskej histórii prebieha vo forme rôznych vzdelávacích programov, lektorátov a sprievodných podujatí určených pre školské skupiny, ale aj širšiu verejnosť.

Vzdelávanie