výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > SPátrači-malkáči

Zaostri na školu!

Názov tímu: Pátrači-malkáči 

Škola: ZŠ, Školská 14, Bošany                       

Meno pedagóga: Mgr. Janka Mišejová, Mgr. Eva Kapustová

Zloženie tímu: Lucia Belianská, Sára Vargová, Marcel Minarovič, Silvia Čuláková, Samuel Mikuláš, Adam Minarovič, Petronela Grznárová, Hana Adamíková, Emma Bielichová, Kristína Zubáková, Kristína Gulišová, Linda Brečeová, Laura Mišenková, Matúš Španko

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola v Bošanoch

Bosany-ludova-spoj_1                                                                        

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Bošanoch

Bosany-ZS_1                                                                        

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola v Krnči

Krnca-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Záznam o existencii školy v Bošanoch nachádzame v miestnej kronike, ktorá píše, že škola v Bošanoch existovala už v roku 1548, avšak netvorila samostatný objekt. Bola umiestnená v severozápadnej časti opevneného kaštieľa, ktorý stojí v strede obce. Miestnym učiteľom v tom čase bol Štefan Zlomicenes. O vydržiavanie školy i učiteľa sa staral patrón, ktorému v tomto ohľade prislúchala starosť i o kostol. Túto povinnosť z titulu patrónstva vykonávala rodina Bošániovcov. Neskôr prešla starosť o túto školu pod Cirkev. Správa z tohto obdobia hovorí: „ obyvatelia viedli príkladný a usporiadaný život. Všeobecne sa udržiava zvyk vzájomných rodinných návštev. Jednotliví členovia si vzájomne pomáhali. Po 20.hodine sa na ulici nesmel nikto zbytočne zdržiavať. Súčasne sa dbalo, aby vo večerných hodinách a v noci nikto nerušil obyvateľov krikom, hulákaním alebo hlučným spevom“. O škole, ako aj školskej budove nie je v roku 1690 žiadna zmienka. V tom čase bola škola umiestnená naďalej asi v kaštieli. Organistu a zároveň učiteľa vykonával Michal Komsík. V roku 1731 úlohu učiteľa a organistu v obci zastával Imrich Hulinyi. V zápisoch ho charakterizovali ako človeka usilovného, starostlivého a pracovitého. Kedy škola bola postavená ako samostatný objekt, môžeme len odhadnúť. „ V obci je školská budova, postavená na kamennom základe, je zo surových tehál, pokrytá slamou. Má tri miestnosti, jedna slúži učiteľovi – organistovi na byt, druhá n komoru a tretia na vyučovanie. Budova nemá žiadny dvor. Učebňa by mohla pojať viac ako 50 žiakov“. Z toho vyplýva, že školskú budovu postavili v rozmedzí rokov 1745 – 1750. Táto budova podľa údajov v kronike si už v roku 1803 vyžadovala opravy, pretože múry boli silno popraskané a ohrozovali bezpečnosť detí. Aj napriek opravám táto budova nevydržala viac ako päť rokov a v roku 1808 sa zrútila. Túto situáciu vyriešili tak, že školu aj s učiteľom Donátom Lokerom umiestnili v súkromnom dome, kde škola zostala až do roku 1816. V tomto roku majiteľ domu vypovedal školu a vyučovanie muselo byť prerušené. Na danú situáciu sa cirkevné aj občianske spoločenstvo rozhodlo postaviť novú školu. Avšak stavba novej školy sa odďaľovala a na vyučovanie nebolo miesta. V roku 1828 na naliehanie nitrianskeho biskupa Jozefa II. Vuruma ( 1827 – 1838), boli nútení zaistiť ďalší chod školy. A tak po dvanásť ročnej pauze otvorili školu v prenajatom hofierskom dome. Až v roku 1834 po predchádzajúcich provizóriách postavili novú školu. Avšak aj tento objekt bol asi nejakým provizóriom, lebo slúžil iba 28 rokov. Od grófa biskupa Vilama Baťániho de Németujvára ( 1911 – 1920) sa dozvedáme, že v Bošanoch je škola, ktorá má štyri triedy a vymenúva aj učiteľov pôsobiacich v Bošanoch. Ich mená sú Gejza Regéczy, Aloisia Regéczy, Jozef Mádr, Ján Valach, Johana Lissá , Július Matulay, František Matulay ( 1914). O budovanie školstva sa zaslúžili Štefan Raško, štátny notár, Štefan Korec, starosta. V roku 1924 bola v Bošanoch zriadená aj štátna škola. Od toho času boli v obci dve školy: - rímsko – katolícka ľudová, ktorá mala 4 triedy a štátna ľudová, ktorá mala 2 triedy. V školskom roku 1936 - 1938 došlo k zriadeniu meštianskej školy. Mala 5 tried, riaditeľom bol Alexander Ondrašík, učili v nej jeho manželka B. Ondrášiková a Ružena Kalusová. Ďalej sa spomínajú učitelia Szomolányiová, František Rejfek, Emil Vojtyla. Ďalšia smutná udalosť v cirkevných školách nastala 12.júna 1945, kedy poverením vlády boli cirkevné školy v Bošanoch, Krnči, Práznovciach zoštátnené. Základné vzdelanie po roku 1945 poskytovala štátna ľudová škola. Po roku 1948 bolo uzákonené jednotné základné vzdelanie s povinnou deväťročnou školskou dochádzkou. S rastom počtu obyvateľov v obci rástol aj počet školopovinných detí. V roku 1950 chodilo do školy 698 žiakov, ktorí sa učili v 15 učebniach rozmiestnených na piatich miestach. Vznikla nevyhnutná potreba vybudovania novej školy.
Výstavba novej budovy školy
Slávnostný výkop bol v novembri 1959. Betonárske práce začali na jar 1960, stavba bola ukončená 21. augusta 1961. Realizovali ju Pozemné stavby n.p. Nitra. Práce viedol majster Štefan Fábik. V kronike sa píše: „ Stavba novej školskej budovy bola prevedená vzorne, preto bola odmenená zlatou visačkou.“ Za účasti všetkých žiakov, učiteľov a veľkého počtu obyvateľov bola škola 29. augusta 1961 v odpoludňajších hodinách slávnostne odovzdaná do užívania. Stavbu odovzdal za realizátora pán Hrebíček predsedovi MNV pánovi Škvareninovi a ten ju následne odovzdal riaditeľovi školy Eugenovi Drinekovi. Pásku slávnostne prestrihla poslankyňa národného zhromaždenia pani Kraková. Škola v prvom roku mala 23 tried, 26 učiteľova 829 žiakov. Tento počet žiakov bol v celej päťdesiatročnej histórii školy najvyšší. Športový areál za školou sa začal budovať v roku 1965. Výstavbu areálu podporili Koželužne Bošany, Vojenský útvar, JRD a športovci Bošian. Značné porozumenie pre túto prácu škola získala u väčšiny rodičov. Celkové náklady na výstavbu boli 50 tisíc korún, hodnota diela však bola až 360 tisíc korún. Športový areál bol slávnostne otvorený 1. júna 1968, kedy sa konala súťaž v ľahkej atletike - Memoriál Štefana Turčeka, tragicky zahynuvšieho aktívneho futbalistu. Škola aj obec patrili v čase otvorenia novej budovy školy do okresu Partizánske. Toto sa zmenilo počas školského roka 1960/61 a obec prešla do okresu Topoľčany. V školskom roku 1962/63 sa začal v škole nový spôsob vyučovania - experimentálna výučba v odborných učebniach. Učitelia boli na exkurzii v Dačiciach, kde tento systém už rok fungoval. Do školy sa chodilo aj v sobotu. Od školského roku 1967/68 sa zaviedol jedenásťdenný vyučovací cyklus. Zaviedli sa párne voľné soboty. Došlo k redukcii učiva a k zníženiu počtu vyučovacích hodín. V roku 1989 bola otvorená budova školskej družiny, a tak sa v škole vyučovalo už len v jednej zmene. Dnes má škola 347 žiakov, 18 tried, 25 učiteľov. Hoci sa vnútorné zariadenie zmenilo už viackrát, budova školy sa nezmenila. Vznikli však nové odborné učebne, počítačové triedy, zmodernizovali sa všetky vnútorné priestory, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.

Galéria zaslaných fotografií:

Bosany01 Bosany02 Bosany03 Bosany04 Bosany05 Bosany06 Bosany07 Bosany08 Bosany09 Bosany10 Bosany11 Bosany12 Bosany13 Bosany14 Bosany15 Bosany16 Bosany17 Bosany18 Bosany19 Bosany20 Bosany21 Bosany22 Bosany23 Bosany24 Bosany25 Bosany26 Bosany27 Bosany28 Bosany29 Bosany30 Bosany31 Bosany32 Bosany33 Bosany34 Bosany35 Bosany36 Bosany37 Bosany38 Bosany39 Bosany40 Bosany41 Bosany42 Bosany43 Bosany44 Bosany45 Bosany46 Krnca01 Krnca02