výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > ZŠ Nemšová

Zaostri na školu!

Názov tímu: ZŠ Nemšová 

Škola: Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová                                            

Meno pedagóga: Mgr. Emília Mazanovská, Mgr. Ivana Porubská

Zloženie tímu: Dominika Begáňová, Mirka Zajacová, Alica Berová, Stanislav Gabriš, Patrik Begáň, Marcel Masár, Martin Benko, Ivana Štefánková, Lea Obertová, Simona Michalíková

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola v Nemšovej

prva_zs_v_Nemsovej_1                                                                        

Stručná história školy:

Prvá škola v Nemšovej bola postavená v roku 1748, a stála na posvätnej pôde pri kostole. V tom čase navštevovalo školu približne 25 – 30 detí z celkového počtu 479 detí (6 – 12 ročných). Pre zvýšený počet žiakov museli v roku 1859 postaviť novú väčšiu školu. Pôvodnú školu odpredali židovskej obci, ktorá si zriadila vlastnú školu (do 1914). Z tejto budovy sa nezachovali fotografie. V súčasnosti je na tomto mieste postavená budova MsÚ. Na novej škole pôsobila rodina Vojtecha Szárku (mal 7 detí, pričom každý bol učiteľom) celých 68 rokov. V roku 1898 boli v škole 4 triedy v ktorých bolo spolu cca 320 detí. V roku 1907 nastali ťažké časy učiteľom – povinnosť učiť v maďarčine. Túto školu postihli aj rôzne tragédie, ako vyhorenie v roku 1915, záplava rozvodnenou riekou Vlára a po 1. svetovej vojne ju neminulo ani rabovanie. Zmeny vo vyučovaní nastali po roku 1918, kedy sa opäť začalo vyučovať po slovensky. Školu začalo navštevovať viac detí, a preto v roku 1930 dostali povolenie pre otvorenie 5. ročníka a päť rokov neskôr mohli otvoriť aj 6. ročník. Škola prežila vďaka mnohým osobnostiam Nemšovej. V súčasnosti na jej mieste stojí budova pošty. 

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Ľuborči

skola_luborca_1                                                                        

Stručná história školy:

Až do roku 1917 nebola v obci Ľuborča žiadna škola a dovtedy chodili žiaci do Nemšovej. Ľuborčianska škola, ktorej budova stojí dodnes, bola postavená v rokoch 1916-1917. Dôvodom výstavby školy bol hlavne fakt, že nemšovská škola bola preplnená. Prvými učiteľmi boli manželia Anton a Emma Lorincovi, ktorí vyučovali maďarsky. Po ukončení maďarizácie v roku 1918 odmietli učiť v slovenčine, a tak museli odísť. Do školy nastúpila Klára Szárková (neskôr Slávnická), ktorá vyučovala v rodnom jazyku a zotrvala tu 31 rokov. V roku 1919/1920 navštevovalo školu 66 chlapcov a 52 dievčat, všetci z Ľuborče. Neskôr sa k dochádzke pripojili deti z Kľúčového. V budove sa vyučovalo až do júna 1983 a od nového školského roku začali deti chodiť do základnej školy v Nemšovej.  

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Trenčianskej Závade

ZS_TrencZavada_1                                                                        

Stručná história školy:

Dlhé desaťročia chodili obyvatelia Trenčianskej Závady do Nemšovej pešo nielen za obchodmi ale aj za vzdelaním a liturgiou. Zmena nastala po roku 1918, kedy krčmár Alojz Novosad zriadil na náklady obce vo svojich priestoroch školu. Celých 7 rokov tu pôsobil aj ako učiteľ. Po ňom tu chvíľu pôsobili Viktor Janega a Mária Kákošová. V roku 1926 zabezpečil závadský richtár výstavbu novej školy a vyučovať sa začalo v roku 1927. Učiteľkou sa stala Alžbeta Szárková, ktorá učila celkom 38 detí. Zriadila knižnicu nielen pre žiakov. Pre obyvateľov sa stala významnou osobnosťou. Okrem toho, že spísala kroniku, ktorá má 371 strán, bola aj ochrankyňou detí, ktorým pomáhala v čase hospodárskej krízy a II. svetovej vojny. Zháňala im oblečenie, jedlo a konala rôzne charitatívne akcie, z ktorých výťažok bol venovaný závadským deťom. Po nej sa vystriedalo ešte mnoho učiteľov a v roku 1977 školu zatvorili pre nízky stav detí.  

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Kľúčovom

Klucove_1

Klucove2_1                                                                       

Stručná história školy:

Z dobových záznamov vyplýva, že dochádzka detí z Kľúčového do nemšovskej školy bola veľmi slabá, len 5-mesačná (od „Všech svätých“ do „Jozefa“). Do roku 1919 nevedelo čítať 15% obyvateľov. Preto sa roku 1929 rozhodlo o výstavbe školy a zabezpečiť tak vzdelávanie pre obyvateľov v Kľúčovom. Už 1. septembra 1931 začalo vyučovanie a prvou učiteľkou bola Češka Ľudmila Tomášková. Medzi významných učiteľov, ktorí sa zapísali do pamäti ľudí, patria Ľudovít Szép a jeho nástupca Vojtech Bitarovský. Vyučovalo sa len v jedinej triede. Preto bolo potrebné vytvárať oddelenia zo žiakov podľa jednotlivých ročníkov a vyučovať všetkých 9 ročníkov formou priameho a nepriameho vyučovania. V jednotriedke pre 1. – 5. ročník sa učilo do roku 1955. Vyššie ročníky chodili do nemšovskej školy. Neskôr do školy nastúpili Tomáš Kalina a s manželkou Mária. Pre nárast počtu detí bolo potrebné vybudovať novú školu, ktorej stavba trvala od 1963-1965. Táto škola už bola 4 triedna. Od roku 1983 deti i učiteľský zbor z Kľúčového prešli do nemšovskej základnej školy.  

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola na Ulici Janka Palu v Nemšovej

Nemsova22-ZS_1                                                                        

Stručná história školy:

Na naliehanie riaditeľa Karola Malého bolo rozhodnuté o stavbe úplne novej školskej budovy, ktorá v plánoch obsahovala aj bytovku pre učiteľov. Výkopové práce začali koncom apríla 1954 a vyučovať sa začalo 1. septembra 1956. Po slávnostnom otvorení školy nasledovala prehliadka priestorov školy. Účastníci prehliadky zostali milo prekvapení. Vo vnútri školy ich čakali: priestranné triedy s veľkými oknami a vlastnými umývadlami a novučičkými lavicami, špeciálne učebne, zborovňa a kabinety, rozmerná telocvičňa, kuchyňa s jedálňou, toalety pre žiakov rozdelené pre chlapcov a dievčatá a samozrejme šatne. Avšak škola mala len 14 tried, čo bolo pri veľkom počte žiakov málo, a tak sa zrušili 3 kabinety a v nich zriadili triedy. Počet žiakov neustále narastal, kým v roku 1960 ich bolo 599, tak v roku 1962 ich už bolo 744. Z toho dôvodu dostala škola k dispozícii budovu po robotníkoch, ktorí pracovali na sklárni. V tejto škole, ktorá dostala názov „papierová“ , sa zriadilo 13 tried, telocvičňa a jedáleň, spoločné WC a umyváreň. Vtedajší riaditeľ Vendelín Antal určil budovu pre celý I. stupeň. V tomto období prechádzala škola častou zmenou učiteľov, niekedy aj po mesiaci pôsobenia. Zlom nastal, až keď prišli do školy absolventi Pedagogickej školy s maturitou. V roku 1968 mala škola celkovo 826 žiakov. Tzv. „papierová“ škola slúžila pre vyučovanie 10 rokov. Avšak jej nehygienické a zlé statické vlastnosti boli dôvodom vybudovania novej budovy školy. Základný kameň položili roku 1971. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 29. augusta 1983 za prítomnosti vládnej delegácie. 1. septembra 1992 bola základná škola rozdelená na dva samostatné subjekty – Základnú školu a Cirkevnú základnú školu sv. Michala. V budove z roku 1956 sídli Základná škola, Janka Palu 2, v budove z roku 1983 sídli Spojená katolícka škola.
Zdroj: 1. Vojtech KORVAS: Dejiny Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového, Trenčianskej Závady, 1. vyd., Nemšová, 2002, ISBN 80-968808-1-0  

Galéria zaslaných fotografií:

Klucove Klucove2 MS_Klucove Nemsova01-ZS-skola_blok_A Nemsova02-ZSskola_blok_C Nemsova03-ZS-blokA Nemsova04-ZS-letecky_snimok Nemsova05-ZS-povodne_satne Nemsova06-ZSsatne_nove Nemsova07-ZS-prvy_skolsky_rozhlas Nemsova08-ZS-skolsky_rozhlas Nemsova09-ZS-skolsky_rozhlas2 Nemsova10-ZS-povodne_umyvarne Nemsova11-ZS-umyvarne Nemsova12-ZS-zborovna_1956 Nemsova13-ZS-zborovna Nemsova14-ZS-telocvicna Nemsova15-ZS-vestibul Nemsova16-ZS-vystavba_zs_1954-1956 Nemsova17-ZS-vstavba_z_1954-1956 Nemsova18-ZS-zs_1956 Nemsova19-ZS-zs_nemsova_nadvorie Nemsova20-ZS-zs_nemsova_nadvorie1 Nemsova21-ZS-zs_nemsova_otvorenie Nemsova22-ZS Nemsova23-ZS Nemsova24-ZS-interier Nemsova25-ZS-interier2 Nemsova26-ZS-interier3 ZS_TrencZavada byvala_MS_Klucove prva_zs_v_Nemsovej skola_Luborca_1933 skola_Luborca_dnes skola_luborca