výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Osmačky

Zaostri na školu!

Názov tímu: Osmačky 

Škola: ZŠ Lúčky, Slobody 521, Lúčky                                                
Meno pedagóga: Mgr. Ivona Baďová

Zloženie tímu: Eva Debowská, Dajana Dobríková, Alžbeta Drusková, Klaudia Ovadová, Lenka Pechová, Martina Salvová, Barbora Zacharová

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Lúčkach

Lucky-ZS-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Začiatky školského organizovaného života v Lúčkach sa začali písať v roku 1824, keď erár postavil budovu školu. Manuálne práce a povoz vykonávali lúčanskí občania. Budova mala jednu triedu a pre učiteľa jednoizbový byt s kuchyňou a gazdovskými staviskami.
Dňa 3.júla 1825 sa uskutočnila slávnostná kanonizačná vizitácia, ktorej sa zúčastnil spišský biskup Jozef Bielik a župan Ignác Detrich s podžupanom Antonom Rakovským, čo možno považovať za slávnostné otvorenie školy. Vyučovanie sa začalo roku 1825 a jeho obsahom bolo čítanie, písanie, rátanie a náboženstvo. Do školy chodilo 54 žiakov. Prvým učiteľom bol 29 – ročný, ženatý, diplomovaný učiteľ Andrej Jurčák.
Keďže do konca 19. storočia vzrástol počet obyvateľov v Lúčkach viac ako o tretinu, pribudlo v obci aj školopovinných detí vo veku 6 – 11 rokov a v r. 1900 bolo 187 detí v tomto veku. Stará učebňa už nevyhovovala. Na rozšírenie školských priestorov sa podujalo urbárske spoločenstvo, ktoré získalo 5190 zlatých – obnos potrebný na výstavbu – predajom urbárskej hory.
Vyučovanie bolo rozdelené tak, že chlapci od 1. po 6. ročník chodili do „starej erárskej školy" a dievčatá do novej urbárskej školy pri kostole.
V období rokov 1905 - 1911, keď boli vážne a ostré spory medzi obyvateľstvom a maďarónskym kňazom Szmizsárom, veľa rodičov na protest neposielalo deti do školy.
Aj napriek týmto udalostiam sa často v oboch triedach tiesnilo po 90 žiakov a navyše tu bola predvídavosť, že spory nemôžu trvať večne. Preto členovia urbáru v rokoch 1907 – 1908 za 16 000 korún postavili ďalšiu urbársku školu na Kapustiskách. Základnými učebnými pomôckami žiakov v tom čase boli tabuľka a griflík. Učiteľom v novej škole sa stal Dominik Matula. Jeho pôsobenie v škole i v obci je spojené so šírením vedomostí o ovocinárstve a záhradkárstve. V záhradách obyvateľov Lúčok pribudlo v čase jeho pôsobenia veľa ovocných stromov a začalo sa ich systematickejšie pestovanie.
V čase vrcholenia sporu medzi obcou a kňazom Szmiszárom odišiel zo školy aj Dominik Matula a roku 1911 nastúpil František Greško, ktorý v Lúčkach zotrval štyri desaťročia a stal sa učiteľskou legendou pre celé generácie školákov.
V roku 1924 bola rekonštruovaná nákladom 18 000 korún erárska škola s nevyhovujúcim učiteľským bytom. V trojtriednej ľudovej škole bol počet žiakov vzhľadom na priestory, ale aj vzhľadom na počet učiteľov, predimenzovaný. V školskom roku 1923/1924 na troch vyučujúcich pripadalo 155 žiakov a v školskom roku 1929/1930 sa v ôsmich ročníkoch v troch miestnostiach tiesnilo 235 žiakov. Neúnosná situácia sa aspoň čiastočne vyriešila tak, že sa v prenajatej miestnosti v súkromnom dome v školskom roku 1931/1932 zriadila ďalšia trieda.
V snahe odstrániť negramotnosť, ako smutné dedičstvo z obdobia Rakúsko – Uhorska, bol zriadený v školskom roku 1923/1924 pri ľudovej škole kurz pre analfabetov a v roku 1924 z iniciatívy ľudovej správy začala pôsobiť dvojročná ľudová škola hospodárska. Bola určená pre 14 – 16 ročnú mládež, ktorá nepokračovala ďalej v štúdiu a ako z jej názvu vyplýva, poskytovala teoretické a praktické vzdelanie, potrebné pre hospodárenie v domácnosti a na gazdovstve.
V školskom roku 1931/1932 sa začalo uvažovať o výstavbe centrálnej školy. Plány na novostavbu vypracoval Andrej Janček. Krajinský úrad poslal na jej výstavbu sumu 100 000 korún. Stavebný dozor vykonával murársky majster Andrej Murín z Lúčok.
V školskom roku 1939/1940 zavládla mimoriadne tuhá zima, keď teplota klesala až na -28 oC a učebne sa dali vykúriť len na 8 oC. Pre nedostatok paliva bola škola zatvorená 2 týždne.
Škola aj naďalej zápasila s nedostatkom základného inventáru. Až postupne sa situácia zlepšila, napr. v máji 1943 bol škole pridelený prvý premietací prístroj.
Počas rokov vojny poklesla úroveň dochádzky žiakov do školy a spôsobil to aj vzostup cien základných druhov potravín.
Vyučovanie v roku 1944 začalo až 23. októbra, ale už 20. januára 1945 bolo opäť prerušené, keď Nemci po obsadení obce začali používať aj školské priestory.
Ráno 5. apríla 1945 sa rozozvučali zvony slobody a 23. apríla sa už začalo riadne vyučovanie.
Posledný decembrový deň v roku 1945 sa stal riaditeľom školy František Greško.
V školskom roku 1946/1947 učitelia učili v šiestich triedach 233 žiakov.
V nasledujúcom školskom roku začala svoju činnosť novozriadená Meštianska škola v Liptovskej Teplej, preto poklesol v Lúčkach počet tried na päť. Z Lúčok do Liptovskej Teplej chodilo približne 85 žiakov.
Školský rok 1953/1954 bol v znamení nového školského zákona, na základe ktorého došlo aj k reorganizácii Základnej školy v Lúčkach. Zostala tu škola s piatimi triedami. Vo februári 1954 sa žiaci začali učiť podľa nových pravidiel slovenského pravopisu.
Pre školský rok 1954/1955 bolo charakteristické, že sa začalo učiť podľa nových učebných osnov a žiakom sa dostali do rúk nové učebnice. V škole sa organizujú prvé záujmové krúžky, a to mičurinský a čitateľský. Prvýkrát v rámci školských výletov sa žiaci dostávajú do Vysokých Tatier.
V tom istom roku bola urobená generálna oprava školskej budovy v náklade 180 000 korún. Boli tu zriadené 2 triedy, vybudované šatňové priestory a kabinet. Škola mala v tom čase už šesť učební, päť ročníkov so siedmimi triedami. V prvom a druhom ročníku sú dve paralelné triedy.
V školskom roku 1956/1957 vzrástol počet žiakov na 235.
Prvého septembra 1957 bola vytvorená Osemročná stredná škola v Lúčkach. V ôsmich ročníkoch bolo 11 tried a 350 žiakov. V škole pôsobilo už 13 učiteľov. Do školy v Lúčkach dochádzali v tom čase do 5.- 8. ročníka aj žiaci z Kalamien.
V šesťdesiatych rokoch mala škola najväčší počet tried a žiakov vo svojej histórii, aj v porovnaní s dneškom. V niektorých rokoch to bolo až 17 tried so 470 žiakmi, ktorých učilo 21 učiteľov. V roku 1960 sa osemročná stredná škola mení na Základnú deväťročnú školu v Lúčkach.
Aj po prístavbe, ukončenej v roku 1967, bolo nutné organizovať vyučovanie na smeny. K poklesu počtu tried aj žiakov a učiteľov dochádza najmä po roku 1975, keď sú žiaci z Kalamien presunutí do ZDŠ v Liptovskej Teplej. Škola mala v tomto čase okolo 200 žiakov.
V roku 1976 sa opäť prechádza na osemročnú dochádzku. V tomto čase má škola dielňu, 8 tried, pioniersku klubovňu, jedáleň s kuchyňou, družinu, školský pozemok a ihrisko. Vo ôsmich ročníkoch je 220 žiakov a učiteľský zbor tvorí 11 učiteľov a dvaja vychovávatelia.
V školskom roku 1996/1997 sa opäť obnovuje deväťročná škola, ale v našej škole je prvá deviata trieda otvorená až v školskom roku 1999/2000.

 Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

Lucky02 Lucky03 Lucky04 Lucky05 Lucky06 Lucky07 Lucky08 Lucky09