výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > IMPULZ

Zaostri na školu!

Názov tímu: IMPULZ logo_1

Škola: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Kőzépiskola, Ná. 1.mája 1, Rožňava                                                         

Meno pedagóga: PhDr. Andrea Gibasová

Zloženie tímu: Gabriela Terneiová, Evelin Terpáková, Monika Berenteová, Kristína Crmanová

Škola na ktorú zaostrili: Stredná zdravotnícka škola v Rožňave

budova_SZS-EKI_v_sucasnosti_a_minulosti_1                                             

Stručná história školy:

Stredná zdravotnícka škola vznikla 1. septembra 1951. Zriadená bola bývalým Povereníctvom školstva, vied a umení. Jednalo sa o trojročné štúdium v odbore zdravotná a detská sestra s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. V prvom školskom roku 1951-1952 mala škola 105 žiakov v troch triedach prvého ročníka: zdravotné sestry s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a detské sestry s vyučovacím jazykom slovenským. Škola bola umiestnená v budove gymnázia, nemala vlastné zariadenia ani pomôcky a starosti boli aj s personálnym obsadením. Všeobecno-vzdelávacie predmety vyučovali profesori gymnázia v nadúväzkoch. Ešte vážnejším problémom bol nábor žiakov. Bolo potrebné prekonávať konzervativizmus a nedôveru rodičov voči novej, doteraz neznámej škole, a tiež prežitky v názoroch na zdravotnícke povolanie, ktoré ľudia videli ako menejcenné a ktoré bolo doteraz privilégiom rádových sestier. Aspoň čiastočne sa podmienky práce v škole zlepšili, keď sa v nasledujúcom školskom roku presťahovala do budovy kláštora na Námestí Baníkov. Aj toto riešenie však bolo len provizórne, nakoľko kláštorné priestory len ťažko plnili účel a požiadavky odbornej školy. V ďalších rokoch záujem o školu stúpal. Narastaním počtu tried a žiakov bolo potrebné riešiť popri personálnych a materiálnych otázkach najmä otázky priestorové. Preto sa 1. septembra 1961 škola presťahovala do školskej budovy na Šafárikovej ulici, kde bola do 1. Septembra 2007, vtedy sa škola presťahovala do budovy na Námestí 1. Mája. Táto budova bola dovtedy sídlom Strednej priemyselnej školy stavebnej. V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie v denných odboroch: zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, masér, asistent výživy, diplomovaná všeobecná sestra a v štúdiu popri zamestnaní: zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, sanitár, asistent seniora. ( http://szsrv.edupage.org/about/?)

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola Sama Tomášika v Rožňave

Zakladna_skola_Sama_Tomasika_v_Roznave_1                               

Stručná história školy:

V budove školy sídlilo evanjelické gymnázium, na ktorom sa vyučovalo v maďarskom a nemeckom jazyku. Vyučovanie slovenského jazyka sa začalo na základe thunovskej reformy v školskom roku 1853/1854 v podobe Kollárovej staroslovienčiny.
Rožňavské evanjelické gymnázium bolo školou s vysokou pedagogickou úrovňou, o ktorej sa šírila dobrá povesť po celom Uhorsku. Študovali na ňom významné osobnosti, ako napríklad: Pavol Jozef Šafárik, Štefan Marko Daxner, Michal Miloslav Hodža, Samo Tomášik, Karol Kellner, Samo Chalúpka, Jonáš Záborský, Zoltán Fábry, András Cházár, Jozef Mikulík, Albert Pákh, Kálmán Tichy a ďalší.
V budove školy sa neskôr vystriedalo viac typov škôl. Po gymnáziu to boli rôzne školy, napríklad: banícka, obchodná akadémia, pedagogická. Základná škola v nej sídli od roku 1961. Začiatky boli veľmi ťažké, pretože budova bola v zlom technickom stave a generálna oprava sa musela realizovať za plnej prevádzky. Pedagogický kolektív si svojim zodpovedným prístupom získal dôveru rodičovskej verejnosti, uznanie vedúcich školských orgánov. V roku 1975 na škole poklesol počet žiakov, pretože sa otvorila nová základná škola na Ulici pionierov.
Potom však začal počet žiakov opäť stúpať a v školskom roku 1989/1990 sa vyučovalo v 26 triedach, 10 oddeleniach školskej družiny a 1 oddelení školského klubu. V 80-tych rokoch sa zlepšili materiálne podmienky a škola sa začala všestranne rozvíjať. S úctou a hrdosťou si i dnes pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí pracovali pod vedením riaditeľov: M. Bartóka, J. Kundráka, V. Pavlíkovej, J. Pavlačku, J. Krivušovej, M. Liptákovej a K. Samseliho. Aj oni sa podieľali na vytvorení výbornej povesti našej školy v meste i okolí.
V roku 1999 škola získala za dlhodobé výborné výchovno-vzdelávacie výsledky čestné pomenovanie po významnom slovenskom spisovateľovi - Samuelovi Tomášikovi. Kedysi aj on študoval na tejto škole. Preslávil sa slovenským textom k poľskej piesni "Jeszcze Polska mi zginela" pod názvom "Hej, Slováci!" Táto pieseň bola 6 rokov i hymnou Slovenskej republiky. Známy bol i tvorbou historických románov, gemerských povestí. (www. zsstrv.edu.sk/)

Škola na ktorú zaostrili: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave

Gymnazium_P.J.Safarika_v_Roznave__minulost_a_sucasnost_1                                                                        

Stručná história školy:

Na jezuitskej škole v Rožňave r.1688 otvorili 1.- 3.triedu latinskej školy a nazvali ju "Gymnasium Archiepiscopale" (Arcibiskupské gymnázium). V r.1705-1714 bola jezuitská škola zatvorená.
Od r. 1790 sa stala základom kráľovského vyššieho gymnázia "Regium gymnasium maius Rosnaviense". Po zrušení jezuitskej rehole r.1713 prevzali gymnázium františkáni, po nich prevzali vyučovanie premonštráti. Keď Jozef II. rozpustil aj premonštrátsku rehoľu, na škole vyučovali svetskí kňazi. Profesori gymnázia boli významnými kultúrnymi činiteľmi a niektorí z nich aj členmi vedeckých a umeleckých spoločností v Pešti.
Nedostatok učebných priestorov Rímsko-katolíckeho gymnázia bol vyriešený postavením budovy Rímsko-katolíckeho gymnázia v Rožňave v r.1904 -1906 (dnešného sídla Gymnázia P. J. Šafárika ) podľa návrhov architekta M. Ungára.
História v skratke:
• do r.1920 bolo v budove Rímsko-katolícke gymnázium v Rožňave, od r. 1920 Štátne reálne gymnázium.
• dňa 2. júna 1945 bola budova poštátnená. Po oslobodení bola naša škola najprv ako štvorročné gymnázium,
• od r. 1953 ako Jedenásťročná stredná škola,
• od r. 1961 Stredná všeobecnovzdelávacia škola - v tomto roku boli pričlenené aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
• dd šk. roku 1968/69 pokračovala ako štvorročné gymnázium.
• dd šk. roku 1997/1998 pribudlo osemročné gymnázium
Na rožňavskom gymnáziu pôsobili viaceré osobnosti P. J. ŠAFÁRIK, S. CHALUPKA, S. TOMÁŠIK, J. BOTTO, K. KUZMÁNYI, J. KRÁĽ, C. ZOCH, J. HRONEC a iní.(http://gymrv.edupage.org)

Škola na ktorú zaostrili: Stredná odborná škola v Rožňave

Banske_uciliste-SOS_v_Roznave_1                                                              

Stručná história školy:

Škola vznikla pred 60 rokmi ako vzdelávacia inštitúcia pre prípravu baníkov železorudných baní v rožňavskom regióne, regióne Spiša, ako aj uhoľných bani v oblasti Handlovej a Prievidze. Od roku 1962 sa na škole začínali pripravovať aj žiaci v remeselných profesiách, pretože do baní sa začala hromadne zavádzať mechanizácia. V tomto období sa začalo s vyučovaním odborov prevádzkový zámočník, prevádzkový elektromontér a elektromechanik. Potreba prípravy týchto remeselných profesií bola nutná aj z dôvodu výstavby Východoslovenských železiarní, ako aj pre rozvíjajúci sa magnezitársky priemysel v kraji, najmä v gemerskom regióne, pre ktorý nebolo v kraji dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Žiaci školy vykonávali odborný výcvik prevažne v banských závodoch v Rožňave a Nižnej Slanej.
V roku 1970 sa areál školy rozšíril o dielenskú halu, ktorá slúži pre vyučovanie odborného výcviku doposiaľ. V roku 1980 sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište banícke, v ktorom sa vyučovali trojročné učebné a štvorročné študijné odbory.
Po útlme baníctva škola v roku 1990 stráca názov Stredné odborné učilište banícke. Od školského roku 1992/1993 sa zmenila profilácia odborov.
Každá inštitúcia, ktorá sa reštrukturalizuje, stavia na svojej histórii, berie z nej pozitívne poznatky, vytyčuje nové ciele a víziu ako sa chce rozvíjať v ďalšom období. Rok 2011 sa takýmto stáva pre školu, keď uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 207/2011 zo dňa 21. Februára 2011 sú pod jej strechu začlenené ďalšie 2 stredné školy, a to Stredná priemyselná škola stavebná v Rožňave a Stredná odborná škola v Štítniku. Každá z týchto škôl má v regióne svoju dlhoročnú tradíciu a my súčasní zamestnanci chceme na dosiahnutých úspechoch jednotlivých škôl zabezpečiť ďalší úspešný rozvoj novovzniknutej inštitúcie.
Stredná odborná škola, ktorá 01.09.2011 takto vznikla, vytvára v regióne odborné vzdelávacie centrum, ktoré bude poskytovať vzdelanie žiakom v širokom spektre technických odborov. Má vyše 450 žiakov denného štúdia a 35 študujúcich popri zamestnaní. (http://www.sostrv.edu.sk/)

Galéria zaslaných fotografií:

Banske_uciliste-SOS_v_Roznave Banske_uciliste_v_Roznave Gymnazium_P.J._Safarika_v_Roznave__minulost_a_sucasnost Gymnazium_v_Roznave_2012 SZS-_EKI_v_ROZNAVE SZS-_EKI_v_Roznave_2012 budova_SZS-EKI_v_sucasnosti_a_minulosti byvala_budova_SZS-EKI_v_Roznave-minulost_a_sucastnosti byvala_budova_SZS-EKI_v_Roznave_2012 byvala_budova_SZS-EKI_v_Roznave_2012_2 byvala_budova_SZS-EKI_v_Roznave_sucasnost_a_minulost__klastor_sestier_Vincentiek_2012 c.10_Skolsky_kolektiv_policajnej_akademie__v_Lucenci c.1_Gymnazium_v_Roznave c.1_Zakladna_skola_Sama_Tomasika_v_Roznave_2012 c.1byvala_budova_SZS-EKI_klastor_Milosrdnych_sestier_1990 c.2_Gymnazium_v_Roznave c.3_Skolsky_kolektiv_Zakladnej_skoly_Sama_Tomasika_v_Roznave_1952 c.3_byvala_budova_SZS-EKI_klastor_Milosrdnych_sestier c.4_byvala_budova_SZS-EKI_na_Safarikovej_ulici c.5_Narodna_skola_v_sucastnosti_SZS_-_EKI_v_Roznave c.8_Skolsky_kolekiv_Strednej__skoly_pre_pracujucich_v_Roznave_1968 c.9_Skolsky_kolektiv__Strednej_skoly_pre_pracujucich_v_Roznave_1971 c._2_Zakladna_skola_Sama_Tomasika_v_Roznave_povodne_Evanjelicke_gymnazium_1861 c._4_Zbor_Zakladnej_skoly_Sama_Tomasika_v_Roznave_1951 c._5_Evanjelicke_gymnazium_v_Roznave2c_v_sucastnosti_ZS_Sama_Tomasika_1900 c._6_c._5._Evanjelicke_gymnazium_v_Roznave_v_sucasnosti_ZS__Sama_Tomasika_1927 c._7_Evanjelicke_gymnazium_v_Roznave_v_sucastnosti_ZS_Sama_Tomasika_1931