výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > SOSAKE

Zaostri na školu!

Názov tímu: SOSAKE 

Škola: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice                                                  

Meno pedagóga: PaedDr. Ivona Némethová

Zloženie tímu: Muránsky David, Kupec Tomáš, Lipan Štefan

Škola na ktorú zaostrili: Stredná odborná škola automobilová v Košiciach

foto2-SOSAKE-1967-2012_1                                                                        

Stručná história školy:

26. september 1886 je dňom, od ktorého sa začala písať história Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach. Za 126 rokov svojej existencie sa jej meno ale aj sídlo veľakrát zmenilo.
Tak, ako sa menilo meno a sídlo školy, menili sa aj odbory, v ktorých sa žiaci pripravovali na svoje profesie. Prví žiaci z roku 1886 sa pripravovali pre profesiu kolesára, obuvníka, sadzača, pekára kamenára, čalúnnika, fotografa, krajčíra, pekára, písmomaliara, tesára, kníhviazača, cukrára a sochára. V tomto období sa vyučovali v pondelok až v sobotu v čase od 17:00 do 19:00 len všeobecnovzdelávacie predmety (počty, geometria, dejepis, zemepis, prírodopis, národohospodárstvo a účtovníctvo) a v nedeľu od 10:00-12:00 kreslenie. Odbornú prípravu absolvovali žiaci u majstrov – súkromníkov v dopoludňajších hodinách pracovných dní. Vyučovacím jazykov v tomto období bola maďarčina.
Počas obdobia Prvej Československej republiky bola už vyučovacím jazykom slovenčina, otvorená však bola aj pobočka s vyučovacím jazykom maďarským pre 73 žiakov. V školskom roku 1926/1927 boli žiaci po prvýkrát zadelení do tried podľa odborov – vyučovali sa odbory kovorobný, krajčírsky, stavebný, holičský, potravinársky a všeobecný („maliari a ostatní"). Profesijná prax sa už neuskutočňovala u súkromníkov, ale sa riadila jednotnými osnovami, súčasťou školy boli i dielne. Od 1. januára 1930 mala škola vlastný interný učiteľský zbor. Dovtedy tu vyučovali učitelia z mešťanskej ľudovej i priemyselnej školy a majstri z výroby.
V období druhej svetovej vojny bol vyučovacím jazykom opäť jazyk maďarský, bola však vytvorená aj slovenská pobočka školy, ktorú navštevovalo 382 žiakov. V roku 1944 sa prestalo v škole (terajšia Grešákova 1 v Košiciach) vyučovať, bola v nej zriadená nemecká poľná nemocnica, časť pedagogického zboru bola zmobilizovaná, ostatní boli pracovne preradení do Mestského domu. V tomto období došlo k najväčšiemu poškodeniu a zničeniu školského archívu. Po oslobodení Košíc sa budova našej školy naďalej používala ako nemocnica, tentokrát pre jednotky Červenej armády.
18.4.1945 bola budova školy vrátená na pôvodné školské účely. V školskom roku 1945/1946 mala škola 513 žiakov. 11 interní a 3 externí učitelia pripravovali žiakov pre 6 odborov: kovorobný, stavebný, drevorobný, umelecká, potravinársky a obchodný. Škola mala v tomto období veľké ťažkosti hlavne s vybavením školských cvičných dielní. V roku 1947/1948 stúpol počet žiakov na 1476. V roku 1952 Povereníctvo školstva, vied a umení SNR rozhodnutím z 15.apríla zriadilo v budove našej školy (Základnej odbornej školy) „Vyššiu priemyselnú školu s vyučovacím jazykom maďarským" a uvoľnilo pre ňu celú budovu, v ktorej sme dovtedy sídlili, vrátane inventára učební a dielní. Väčšina učiteľov bola preradená do iných odborných učilíšť v Košiciach napr. HUKO, VSS a Stavomontáže. Pre potreby našej školy boli v školskom roku 1953/1954 vyčlenené 4 učebne na prízemí budovy, prevzaté od Strednej priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej na dnešnej Poštovej ulici č. 9. 312 žiakov školy vyučovalo 5 učiteľov.
K pozitívnym zmenám došlo po 1. januári 1958, keď všetky učňovské zariadenia pre prípravu žiakov na robotnícke povolania sa vrátili pod správu rezortu školstva. Názov našej školy bol zmenený na Učňovskú školu č. 1 v Košiciach, bol posilnený pedagogický zbor novými členmi a postupne rástol aj počet žiakov školy. V tomto období sa muselo vyučovať na dve smeny, pretože priestory budovy, v ktorej sme vtedy sídlili (Poštová 9, Košice) kapacitne nepostačovali. Požiadavka na postavenie novej budovy vznikla ešte v roku 1959 z dôvodu zvýšenia kapacity školy. Investičná úloha predmetnej stavby bola schválená odborom výstavby a vodného hospodárstva KNV v Košiciach v roku 1960 o celkovom stavebnom náklade 7 111 000 Kčs. Podľa plánu sa s výstavbou malo začať v októbri 1962 a stavba mala byť ukončená v auguste 1964. S výstavbou budovy sa začalo neskôr, v novej budove sa začalo vyučovať od školského roku 1967/1968. V tomto čase bol riaditeľom školy Štefan Hežely. Naše nové sídlo sa od 4.septembra 1967 nachádza na terajšej Moldavskej ceste 2 v Košiciach (predtým Pitnerova ulica) - začína sa písať moderná história školy. Zmenil sa názov školy cez Stredné odborné učilište dopravné (1983) až na Strednú odbornú školu automobilovú (1.1.2009), vytvorili sa nové odbory, v ktorých sa žiaci môžu vzdelávať. V súčasnosti má škola 745 žiakov a 65 zamestnancov.
Osobnosti pôsobiace na našej škole v minulosti:
Anton Prídavok (1904-1945) slovenský básnik – učil na našej škole v šk. rok. 1926/1927
Mgr. Ján Patarák (1936) slovenský prozaik, scenárista, dramatik – učil na našej školy v rokoch 1968 – 1989
Radovan Brenkus (1974) – slovenský básnik, prozaik, kritik – bol učiteľom na našej školy
Akad. maliar PaedDr. Miroslav Mižák – v rokoch 1984 – 1991 pôsobil na škole ako vedúci DM
Zdroj: Kronika školy
          Z.Němec, J.Duchoň, K.Rybárová: Košice 1780-1918, vydavateľstvo Pergamen, 1994

Galéria zaslaných fotografií:

foto1-SOSAKE1967-1983-1990-2012 foto2-SOSAKE-1967-2012 foto3-SOSAKE-1881-1960-2012_1 foto4-SOSAKE-interier-pocitacova-ucebna foto5-SOSAKE-interier-telocvicna foto6-SOSAKE-interier-ucebna-el.merani foto7-SOSAKE-interier-ucebna_jazykov17