výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Ekonómky spod hradu

Zaostri na školu!

Názov tímu: Ekonómky z pod hradu tim_1

Škola: Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice                                     

Meno pedagóga: Ing. Daniela Skladanová

Zloženie tímu: Barbara Trnkusová, Mária Kosťovová a kolektív 2.A v šk.roku 2011/2012

Škola na ktorú zaostrili: Piaristické gymnázium v Leviciach

Levice-OA-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

V roku 1807 prišiel do Levíc rád piaristov. Jeho hlavným poslaním bola dobročinnosť a výučba mládeže na všetkých stupňoch. Levická spoločnosť prišla s myšlienkou založiť piaristické gymnázium, a tak sa 15. novembra 1815 začalo vyučovanie v priestoroch kláštora.
Problémy s nedostatkom miesta vyvrcholili v roku 1882, keď mesto na zriadenie novej budovy školy vyčlenilo 12 000 zlatých. V Tekovskej župe sa organizovali rôzne charitatívne podujatia a zbierky na podporu výstavby školy. Základný kameň novej školy položili 1. júna 1885 po tom, ako jej rodina Schoellorovcov darovala pozemok – časť bývalej hradnej priekopy. Budovu projektoval budapeštiansky staviteľ Károly Benko. Ostrihomský arcibiskup Ján Simor na stavbu daroval 10 000 zlatých. Celkové náklady na výstavbu školy aj s infraštruktúrou dosiahli sumu 58 039 forintov. Školu otvorili 5. septembra 1886.
V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna a počas mobilizácie sa do Levíc náhlilo veľa vojakov, ktorých ubytovali v priestoroch piaristického gymnázia. V roku 1919 piaristi školu opustili a v roku 1920 definitívne odišli z Levíc. V nasledujúcom školskom roku vzniklo československé štátne reálne gymnázium, v ktorom už vyučovali štátni učitelia. Krátky čas tu vyučoval aj významný maďarský básnik Gyula Juhász (v roku 1907). Študovali tu mnohé osobnosti – Gábor Baross (maďarský politik, minister), Zoltán Tildi (prvý maďarský prezident) či herečka Magda Paveleková. Podľa máp zo 17. storočia sa práve v týchto miestach nachádzal i malé vráta v mestskom opevnení – tzv. Tajná brána (Titkos kijárat), ktoré sa na talianskej dobovej vedute spomínajú ako Picola porta secreta della cittá.
V rokoch 1951-1963 v budove sídlila SOŠ poľnohospodárska. Ktorá bola do Levíc presťahovaná z Košíc. Riaditeľom bol Andrej Macko. A v roku 1964 bola škola presťahovaná do vlastnej budovy.
Zdroj textu: Levice na starých pohľadniciach, Csaba Tolnai, 1. vydanie – 2006, ISBN 80-89226-05-1, strana 74

Škola na ktorú zaostrili: Obchodná akadémia v Leviciach

Levice-OA2-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Dňa 27. marca 1967 Plenárne zasadnutie Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave schválilo založenie Strednej ekonomickej školy v Leviciach, skupina odborov: 12 – ekonomika a organizácia, odbor 12 – 2 – 03 – ekonomika služieb s denným štúdiom ako elokovaná pri Strednej odbornej škole pre pracujúcich v Leviciach. V máji 1967 sa konali prijímacie skúšky pre prvých žiakov a zaistili sa skromné priestory pre 3 prvé ročníky, a to na Holubyho ulici v miestnostiach druhej ZDŠ v Leviciach.
Poslaním a úlohou školy bolo vychovávať stredné technické kádre pre pracovníkov národných výborov, pre podniky miestneho hospodárstva so zameraním na služby obyvateľstva a tiež eventuálne poskytnúť ekonomické vzdelanie ženám pri vedení domácností.
4. september 1967 bol historickým dátumom tejto školy. Na dvore pod košatou lipou bolo slávnostné otvorenie školského roku 1967/68 za prítomnosti vedúceho tajomníka OV KSS v Leviciach Jozefa Urbana, zástupcu mestského národného výboru v Leviciach Jozefa Paulusa, a za účasti zástupcu riaditeľa povereného vedením novej školy Vojtecha Petrušku, vyučujúcich, žiakov a ich rodičov. Všetci prednášajúci vo svojich príhovoroch vyzdvihovali význam, dôležitosť a postavenie novej školy, jej dosah pre vtedajší verejný a spoločenský život a zaželali veľa pracovných úspechov pri výchove mladej generácie. V prvom školskom roku 1967/68 boli otvorené 3 prvé ročníky s počtom žiakov 120.
Prvé absolventky maturovali v roku 1971.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1._piaristicke_gymnazium_1903_terajsia_budova_OA_Levice_1 2._OA_Levice_2012_1 3._piaristicke_gymnazium_od_synagogy_1920_terajsia_budova_OA_Levice_1 4._OA_Levice_2012 6._Budova_bvalej__Strednej_ekonomickej_koly_2012 7._Piaristick_gymnzium_Levice_1916 8._OA_Levice_2012 Bval_kltor_-_prv_sdlo_Piaristickho_gymnzia Levice03 chodba_na_Holub._ulici_v_roku_1975_-_SE_Levice hrad_gymnazium_opevnenie kolsk_prstavba_-_baraky2012 levice04 mramorov_schodisko_OA_Levice