výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Pátrači minulosti

Zaostri na školu!

Názov tímu: Pátrači minulosti Bela-tim_1

Škola: Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá                                                        

Meno pedagóga: PaedDr. Anna Babišová

Zloženie tímu: Erika Holienková, Soňa Koláriková, Adriana Hanuliaková, Monika Pirošíková, Adam Babiš, Nikolas Kolčák, Gabriel Babiš, Patrik Franek, Michaela Cesneková, Natália Hriníková, Mária Cabadajová, Petra Gažová, Miriam Chabadová, Alžbeta Součeková, Kristína Vráblová, Zuzana Ticháková, Adam Kuric

Škola na ktorú zaostrili: Spojená škola na ul. Oslobodenia č. 165 v Belej   

 

Bela_77-78_2012_C_1                                                                        

Stručná história školy:

1794- Vznik prvej riadnej ľudovej (národnej) školy v Belej, prvým učiteľom František Gellay
1860- Postavenie dvojtriednej drevenej školy
1911- Postavenie trojtriednej murovanej školy, v 40-tych rokoch fungujúca ako dvojtriedna
1921- Učitelia založili Občiansku besedu a čitáreň, aby získali peniaze na nákup časopisov, mládež pod vedením učiteľa Jozefa Ruska nacvičila veselohru Kubo
1924- Učitelia založili spolok Združenie belskej mládeže
1933- Správca školy Valér Ďurčanský založil Združenie katolíckej mládeže
13. máj 1937- Zhorela dvojtriedna drevená budova školy
1938- Pristavená ďalšia štvortriedna budova k pôvodnej dvojtriednej murovanej škole, tak v Belej vznikla 6- triedna rímsko-katolícka ľudová škola
19. apríl 1939- Návšteva prvého školského dozorcu Slovenského štátu Juraja Slotu
1941-1943- PhDr. Rudo Moric učiteľom v Belej
od 05. októbra 1944 do 21. novembra 1944- Prerušenie vyučovania z dôvodu obsadenia budovy školy nemeckými vojakmi
od 22. novembra 1944 do 04.februára 1945- Vyučovanie prebiehalo v divadelnej sále dvakrát do týždňa po 4 hodiny
od 05. februára 1945 do jesene 1945- Úplné prerušenie vyučovania
1947- Premenovanie rímsko-katolíckej ľudovej školy na štátnu ľudovú školu
1947- Premenovanie štátnej ľudovej školy na Štátnu obvodnú meštiansku školu v Belej pri Varíne
marec 1948- Založenie rodičovského združenia
august 1948- Premenovanie štátnej obvodnej meštianskej školy na Strednú školu v Belej pri Varíne
1951- Zriadenie školskej kuchyne a družiny mládeže
1951- Premenovanie strednej školy na stredná škola zmiešaná
1953- Premenovanie strednej školy zmiešanej na Osemročnú strednú školu v Belej
1957- Premenovanie osemročnej strednej školy na základnú deväťročnú školu
20. január 1963- Postavenie novej budovy školy
1966- Oprava starej budovy školy z roku 1911, prebehla výmena okien, dverí, elektrického osvetlenia, vybudovanie vodovodu
šk. rok 1967/68- Zmenenie školského obvodu, žiaci z Dolnej Tižiny boli začlenení do svojej novo vybudovanej školy v obci a žiaci z Lysice od 6. ročníka boli preradení do Belej
01. september 1972- Postavenie klubovne pionierskej organizácie s miestnosťou pre výuku varenia
november 1977- Vyasfaltovanie školských ihrísk pri novej škole a školského dvora pri starej škole
1980- Modernizácia starej školskej budovy, vybudovanie ústredného kúrenia, sociálnych zariadení, kabinetov a rozšírenie priestorov pre školskú jedáleň
1990- Ukončenie výstavby plynovej kotolne
šk. rok 1992/93- Ukončenie výstavby školskej telocvične
šk. rok 1997/98- Vytvorenie športových tried so zameraním na futbal
šk. rok 1997/98- Vytvorenie učebne výpočtovej techniky
šk.rok 2003/04- Publikovanie školského časopisu- Jašidielko
2004- Vytvorenie školského strediska záujmovej činnosti
november 2006- Vybudovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou v areáli školy
08.08.2008- Zriadenie Spojenej školy, Oslobodenia č. 165, Belá s organizačnými zložkami: Základná škola s materskou školou, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školský klub detí, Školská jedáleň, Základná umelecká škola Belá
2011- Nadstavba a rekonštrukcia školskej budovy postavenej v roku 1963
Zdroj: Dvorský, J.: Belá v premenách času. Prešov 2008
          Kunda, S.: V službe Pána. Banská Bystrica 1993
          http://zsbela.edupage.org/
          http://www.bela.sk/

Škola na ktorú zaostrili: Záladná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne   

 

Varin_1952_2012-1                                                                        

Stručná história školy:

Presný dátum o zriadení prvej školy na území Varína sa nezachoval. Známe je, že 19.8.1568 prijal miesto na varínskej škole Mojžiš Bánovsky. Školstvo vo Varíne bolo do roku 1673 prevažne evanjelické. V tomto roku bol kostol odovzdaný katolíckym kňazom, ktorí potom na území Varína pôsobili. Tiež je nutné pripomenúť, že v tomto období sa významnou mierou o rozvoj školstva pričinili najmä jezuiti. V čase ich pôsobenia vo Varíne sa hovorí o varínskej škole ako o škole nižšieho gymnázia. V roku 1919 je obci štvortriedna rímsko-katolícka škola a dvaja učitelia. Okrem toho je v obci jedna štvortriedna ľudová škola, v ktorej vyučujú židovskí učitelia a v jednej triede sa vyučujú len deti židovského náboženstva. Od roku 1922 až do roku 1927 bola vo Varíne gazdovská škola. Vyučovanie sa realizovalo 3-krát týždenne v popoludňajších hodinách v priestoroch ľudovej školy. Bola určená pre deti roľníkov. Jej zameraním bolo okrem otázok obrábania poľnohospodárskej pôdy aj pestovanie ovocných stromov a základy včelárstva. Na svoju dobu bolo zriadenie školy aj náplň vyučovania veľkým progresom. Na škole vyučovali externe viacerí gazdovia z Varína. Obecné zastupiteľstvo 27.8.1927 zriadilo vo Varíne učňovskú školu, ktorú navštevovalo 30 učňov. Prax vykonávali v dielňach varínskych majstrov. Učňovská škola vo Varíne zanikla roku 1934, kedy vo Varíne vznikla expozitúra Štátnej meštianskej školy v Žiline. 1.1.1937 vzniká samostatná Štátna meštianska škola vo Varíne. Budova školy, ktorá slúži dodnes bola otvorená 1.9.1951. Mala 11 učební, 1 špeciálnu učebňu určenú na výtvarnú výchovu a kreslenie, telocvičňu a 6 kabinetov. Spolu s budovou školy bol postavený aj samostatný rodinný dom, ktorý bol obývaný riaditeľom školy. V súvislosti s vývojom a zmenami v školstve menil sa aj názov školy. Pri jej hlavnom vchode sa vystriedali označenia: STREDNÁ ŠKOLA, OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA, JEDENÁSŤROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA, STREDNÁ VŠEOBECNO- VZDELÁVACIA ŠKOLA, ZÁKLADNÁ DEVAŤROČNÁ ŠKOLA a v súčasnosti nesie názov ZÁKLADNÁ ŠKOLA. V roku 2010 prešla škola výraznou rekonštrukciou.
Zdroj: http://www.zs.varin.sk/historia.htm

Galéria zaslaných fotografií:

Bela_1911_2012_A Bela_1938_2012_B Bela_1938_2012_C Bela_1963_2012_A Bela_1966_2012_trieda Bela_1972_2012_B Bela_1978_2012_D Bela_2012_trieda Bela_65-66_8.C20 Bela_77-78_2012_C Varin_1952__2012 Varin__1952 Varin__2012 nova_budova_skoly-1963A nova_budova_skoly77-78C nova_budova_skoly_1972B nova_budova_skoly_1978D nova_budova_skoly_2012A nova_budova_skoly_2012B nova_budova_skoly_2012C nova_budova_skoly_2012D stara_budov_skoly-iny_pohlad_2012C stara_budov_skoly_2012B stara_budova_skoly-iny_pohlad_1938_C stara_budova_skoly_1911A stara_budova_skoly_1938_B stara_budova_skoly_2012_A