výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Number One

Zaostri na školu!

Názov tímu: Number One NUMBER_ONE_1

Škola: ZŠ Spišský Hrušov 264                                                         

Meno pedagóga: PaedDr. Zuzana Petrášová

Zloženie tímu: Ema Salugová, Zuzana Švačová, Alexia Kalužinská, Katarína Brtková, Sarah Harbulyaková, Lucia Kočišová, Daniela Butvínová, Jana Hrobáková

Škola na ktorú zaostrili: Rímskokatolícka ľudová škola v Spišskom Hrušove

Spis.Hrusov-nar_1

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Spišskom Hrušove

Spis.Hrusov-ZS_1                                                                         

Stručná história školy:

O vývoji školy sa dozvedáme z obecnej kroniky, ktorá sa začala písať od roku 1933. V nej sa píše, že v roku 1833 bola postavená z milodarov rímskokatolícka ľudová škola, ktorá stála po ľavej strane kostola.
V roku 1874 sa k budove školy pristavila nová učebňa. V roku 1930 bola škola rozšírená na dvojtriedku. V roku 1937 sa rozhodla miestna školská stolica, že rozšíri dve triedy na tri.
Po oslobodení obce v roku 1945 bola v tunajšej obci trojtriedna Národná škola. Jej riaditeľom bol Štefan Uhrín. Od roku 1948 bola zriadená Stredná škola v kaštieli Anny Mariássyovej, ktorá mala 4 triedy, riaditeľkou bola Alžbeta Gondová.
V septembri 1953 sa obidve školy zlúčili a vznikla Osemročná stredná škola v Spišskom Hrušove. Na škole bolo 7 tried , vyučovalo 8 učiteľov a prvým riaditeľom bol Eduard Krotký. Národná škola / dnešný I. stupeň / bola v dnes už zbúranej budove medzi kostolom a Budúcnosťou, stredná škola bola v kaštieli.
So stavbou novej školskej budovy sa začalo 9.júla 1958. Bager vybral zeminu pre kotolňu a potom boli práce na stavbe prerušené pre zmenu projektu. Znovu sa začalo s prácami 15.12.1958, kedy sa vykopali základy. S betónovaním základov sa začalo 14.1.1959. Budova bola do užívania odovzdaná 8. novembra 1959.
Od 1. septembra 1964 bola zvýšená povinná školská dochádzka z osem na deväť rokov a škola bola premenovaná na Základnú deväťročnú školu v Spišskom Hrušove. V tom istom roku začali do Spišského Hrušova dochádzať aj žiaci z obce Vítkovce.
Od roku 1976 sa prechádzalo z deväťročnej na osemročnú školskú dochádzku a škola odvtedy nesie názov Základná škola v Spišskom Hrušove, tento názov má dodnes.

Galéria zaslaných fotografií:

Spis.Hrusov01-nar.skola-1948-52 Spis.Hrusov02-miesto_nar.skoly-2012 Spis.Hrusov03-ZS-1980 Spis.Hrusov04-ZS-2012 Spis.Hrusov05-ZS-2004 Spis.Hrusov06-ZS-2009 Spis.Hrusov07-ZS-2009 Spis.Hrusov08-ZS-2004 Spis.Hrusov09-ZS-2009 Spis.Hrusov10-ZS Spis.Hrusov11-ZS Spis.Hrusov12-ZS-2009