výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > I.A SZŠ Skalica

Zaostri na školu!

Názov tímu: I.A SZŠ Skalica tim_1

Škola: Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica                                                    

Meno pedagóga: PhDr. Lenka Beňová

Zloženie tímu: Brnová Dominika, Dózová Barbora, Horváthová Jarmila, Hrebenárová Bianka, Ivanová Nikola, Janošičová Michaela, Koričárová Charlotte, Králičková Kristína, Lašák Matej, Malíková Dominika, Masaryková Kristína, Mikuličková Michaela, Mikušová Karolína, Nemečkayová Monika, Podzámsky Juraj, Sukupová Katarína, Šrámková Lucia, Zborilová Dominika

Škola na ktorú zaostrili: Stredná zdravotnícka škola v Skalici

SZ_1945-2012-1_1                                                                        

Stručná história školy:

Centrálny úrad v Skalici „Centrálka" bol postavený na miestach, v ktorých stáli mestské domy. Československá republika vykúpila tieto domy a na zbúranisku vyrástla nová budova, v ktorej sídlili okresné úrady. Budova bola zrekonštruovaná a 1. septembra 1960 odovzdaná do užívania Strednej zdravotníckej škole. Škola s dvoma triedami začala písať dejiny. V školskom roku 1960/61 bolo otvorené štúdium v jednej triede zdravotných sestier a jedna trieda detských sestier, spolu to bolo 54 žiakov.
Prvým riaditeľom školy bol Silvester Michal a ďalšími členmi pedagogického zboru boli D. Kapustová a M. Podlucká, ktorá bola súčasne aj vychovávateľkou v domove mládeže. Tajomníčkou školy bola dlhé roky Edita Tychlerová.
Druhé poschodie budovy bolo prebudované na domov mládeže, objekt bývalej väznice bol za štyri roky prebudovaný na školskú kuchyňu a jedáleň. Popri normálnom chode školy sa uskutočňovala postupná renovácia budovy. Základné vybavenie domova mládeže vrátane bielizne poskytla NsP v Skalici, postupne vznikali nové učebne a kabinety. V suteréne školy sa nachádzal okresný archív, až v osemdesiatich rokoch sa sťahoval mimo budovy školy. Z uvoľnených priestorov sa zriadila strelnica, kabinet telesnej výchovy, šatne, sklady učebníc a iného materiálu.
V školskom roku 1961/62 pribudli tri prvé triedy – dve triedy zdravotných sestier a jedna trieda detských sestier, škola mala celkovo päť tried denného štúdia – 151 žiačok.
V roku 1965 nastúpila na funkciu riaditeľky školy Terézia Ondrušová, v roku 1966, kedy bol veľký nedostatok sestier sa otvorila jedna trieda zdravotných sestier vo večernom štúdiu a jedna v externom štúdiu.
Z množstva uskutočnených úprav, ktoré súvisia s existenciou školy, treba spomenúť generálnu opravu elektrickej siete (v roku 1972), výmenu ústredného kúrenia a vodoinštalácie (v roku 1974), výmenu podlahovej krytiny, oblokov a dvier. V roku 1979 bola renovovaná celá fasáda budovy.
V roku 1973 na post riaditeľa nastúpil PaedDr. Ing. Jozef Hollý, v tomto období škola vzdelávala aj nižších zdravotníckych pracovníkov – opatrovateľky. Škola sa postupne modernizovala a značný rozvoj v prebudovávaní zaznamenala po roku 1981, kedy škola prešla pod správu Krajského úradu národného zdravia. Veľmi významné bolo, že sa podarilo presadiť vybudovanie telocvične, ktorá bola otvorená v roku 1992.
Od decembra 1991 bola riaditeľkou školy Mgr. Marta Svatíková, ktorá zotrvala vo funkcii do mája 1993, kedy ju vystriedal RNDr. Anton Dinka.
V roku 1992 vystriedal odbor zdravotná a detská sestra jeden študijný odbor všeobecná sestra v dennej aj externej forme. Vo vzdelávaní nižších zdravotníckych pracovníkov to bol odbor sanitár. V roku 2001 bol odbor všeobecná sestra MZ SR zrušený a nahradený študijným odborom zdravotnícky asistent v dennej aj externej forme.
V roku 2002 škola prešla pod správu Trnavského samosprávneho kraja.
V roku 2004 bola do funkcie riaditeľky školy vymenovaná PhDr. Emília Potúčková, ktorá túto funkciu vykonáva dodnes.
Použitá literatúra:
BÍZKOVÁ, M., KVASNIČKOVÁ, M. Pamätnica 1960-1985, Skalica. 1985. ISSN nemá
DINKA, A., POTÚČKOVÁ, E., BÁBIKOVÁ, Ľ. Pamätnica 1960-2010, Skalica. 2010. ISSN nemá

Galéria zaslaných fotografií:

Skalica01 Skalica02-miesto_kde_skola_stoji Skalica03-polozenie_zakl.kamena Skalica04polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica05polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica06polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica07polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica08polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica09polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica10polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica11polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica12polozenie_zakl.kamena-1929 Skalica13-1945