výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > MTMudroňka

Zaostri na školu!

Názov tímu: MTMudroňka 

Škola: ZŠ Mudroňa, P. Mudroňa 3, Martin                                                         

Meno pedagóga: Mgr. Miroslava Haluščáková

Zloženie tímu: Alica Ďuríková, Simona Holečková, Kristína Kluchová, Zuzana Kotúčová, Martina Zvaríková 

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová škola v Martine

Martin-ZS_Mudrona-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Najstaršia škola v Martine - Základná škola na Ulici P. Mudroňa, sa počas svojej 78-ročnej histórie vryla do povedomia obyvateľov mesta i celého okolia.
Po vzniku Československej republiky bolo nutné riešiť zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikala nielen nedostatkom slovenských a českých učiteľov, ale aj neustálym pribúdaním žiakov. V roku 1928 sa túto zhoršujúcu situáciu rozhodlo riešiť obecné zastupiteľstvo výstavbou novej školy. Ivan Dérer, vtedajší minister školstva, prisľúbil mestu pomoc. Mesto získalo od evanjelickej cirkvi pozemok v blízkosti 2. budovy Matice slovenskej. V roku 1931 začala stavať martinská staviteľská firma Hlavaj, Palkovič, Uličný modernú budovu pre Štátnu ľudovú školu v Martine. Budovu školy projektoval Ing. arch. Vojtech Šebor z Bratislavy. Primerane využil výhodne volený pozemok, siahajúci od starej evanjelickej budovy Gymnázia až po ulicu Pavla Mudroňa. Triedy orientoval do školského dvora, aby boli chránené od uličného hluku. Na prízemí od ulice sa nachádza vchod do vestibulu.
Počas výstavby novej budovy školy sa žiaci učili v nevyhovujúcich prenajatých miestnostiach. Ich stav je zaznamenaný v kronike: „Na Župnom dome v triedach na poschodí boli ploštice a dalo nám to mnoho práce, kým sme ich trošku vykántrili."
Dňa 19. októbra 1934 bola budova skolaudovaná a o dva dni bola slávnostne odovzdaná do užívania. Starosta mesta Ján Fraňo odovzdal novú Štátnu ľudovú školu v Martine správcovi školy, ktorým bol Juraj Molnár. Určité obdobie niesla názov po prvom prezidentovi Česko-slovenskej republiky T. G. Masarykovi.
Pred rokom 1934 boli v obci tieto ľudové školy: Päťtriedna štátna ľudová škola s 9 pobočkami, jednotriedna Rímsko-katolícka ľudová škola a päťtriedna Evanjelická ľudová škola. 1. februára 1934 bola jednotriedna Rímsko-katolícka ľudová škola zrušená. Žiaci boli včlenení do štátnej ľudovej školy. Jej správca a organista Adam Guller bol pridelený tiež na túto školu ako učiteľ. Dňa 1. septembra 1941 bola Štátna ľudová škola na Mudroňovej ulici pretvorená na Rímsko-katolícku školu s 10 triedami a na Evanjelickú školu tiež s 10 triedami. Obidve školy boli umiestnené v tejto budove.
Ďalšia zmena nastala v roku 1944, po prepadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom. Nová epocha v histórií nášho školstva začala nariadením Slovenskej národnej rady zo dňa 6. septembra 1944 o poštátnení školstva. Hneď po oslobodení sa v Martine mali podľa tohto zákona spojiť obidve cirkevné ľudové školy pod spoločnú správu štátnej ľudovej školy. V školskej budove na Mudroňovej ulici boli umiestnené dve štátne ľudové školy: chlapčenská a dievčenská. Neskôr sa označovali číslom, teda dievčenská bola druhá. I pri ďalších zmenách názvu školy číslo ostalo, aj keď sa názov budovy menil. Teda po februári 1948 II. národná škola, od roku 1953 II. Osemročná stredná škola na Mudroňovej ulici. Po roku 1960, keď bola predĺžená povinná školská dochádzka o jeden rok, základné vzdelanie poskytovala Základná deväťročná škola na Mudroňovej ulici, neskôr zmena názvu na súčasnú podobu Základná škola na Mudroňovej ulici.
Nová budova školy upútala svojim impozantným vzhľadom, interiérom a zariadením. Na čelnej vonkajšej stene ju dodnes zdobí súsošie žiaka a žiačky z modranskej keramiky od akademického sochára Fraňa Štefunku. Vo vstupnej hale, oproti hlavnému vchodu, dodnes visí mramorová pamätná tabuľa, na ktorej je vyrytý text Jána Amosa Komenského o poslaní tejto školskej budovy. Začína slovami „Pojď sem synu, uč se moudrým býti".
Súčasťou školy boli dielne, byty pre domovníka, správcu a učiteľa, kresliarne, kabinety. Na konci širokých a priestranných chodieb sú aj dnes záchody pre žiakov. Na športové a oddychové aktivity žiakov slúži školský dvor. Osobitným vchodom cez školský dvor sa možno dostať do telocvične, ktorá je umiestená na prízemí.
Naša škola využíva bohaté poznatky a skúsenosti z minulých dôb, rozvíja ich v každodennej výchovno-vzdelávacej práci. Efektívnosť vyučovania dosahujeme modernizáciou obsahu, metód a foriem práce. O dobrej práci pedagógov našej školy hovoria aj výsledky žiakov na prijímacích skúškach, prípadne umiestenie žiakov na popredných miestach v rôznych súťažiach.
Použité pramene a literatúra:
Riabičová, Mária.  Mladosť je zázrakov čas. 70. výročie otvorenia budovy Základnej školy na ulici Pavla Mudroňa v Martine.  Martin, 2004
Riabičová,  Mária. Základná škola Ulica Pavla Mudroňa Martin. Martin.2009.
Hlavaj, Jozef. Martin. Stavebný obraz mesta. Martin. 1994
kol. autorov. 50 rokov Základnej školy v Martine na Mudroňovej ulici, Martin. 1984
Školská kronika rímskej katolíckej ľudovej školy v Turčianskom sv. Martine.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Martin01-ZS_Mudrona Martin02-ZS_Mudrona Martin03-ZS_Mudrona Martin04-ZS_Mudrona Martin05-ZS_Mudrona Martin06-ZS_Mudrona Martin07-ZS_Mudrona Martin08-ZS_Mudrona Martin09-ZS_Mudrona Martin10-ZS_Mudrona Martin11-ZS_Mudrona Martin12-ZS_Mudrona Martin13-ZS_Mudrona Martin14-ZS_Mudrona Martin15-ZS_Mudrona Martin16-ZS_Mudrona Martin17-ZS_Mudrona Martin18-ZS_Mudrona Martin19-ZS_Mudrona Martin20-ZS_Mudrona Martin21-ZS_Mudrona Martin22-ZS_Mudrona Martin23-ZS_Mudrona Martin24-ZS_Mudrona Martin25-ZS_Mudrona Martin26-ZS_Mudrona Martin27-ZS_Mudrona Martin28-ZS_Mudrona Martin29-ZS_Mudrona- Martin30-ZS_Mudrona- Martin31-ZS_Mudrona- Martin32-ZS_Mudrona- Martin33-ZS_Mudrona- Martin34-ZS_Mudrona Martin35-ZS_Mudrona-