výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > ZŠ Kremnica

Zaostri na školu!

Názov tímu: ZŠ Kremnica tim_1

Škola: ZŠ ul. P. Križku 392/8, Kremnica                                                         

Meno pedagóga:Mgr. Silvia Szabóová

Zloženie tímu: Alica Durbáková; Timea Gretschová; Alexandra Hricová; Natália Husárová; Adriána Strohnerová; Andrej Szabó; Simona Szabóová; Andrea Weissová

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Kremnici

Kremnica-ZSKrizku_1                                                                        

Stručná história školy:

V 1. polovici 19. stor. Kremnica prežívala krízu v súvislosti s prerušením banskej činnosti. V ďalších desaťročiach sa situácia zlepšila, obyvatelia tak intenzívne z mesta neodchádzali a preto mesto začalo budovať školy.
Naša školská budova bola vystavená mestom Kremnica v roku 1885. V budove bola umiestnená elementárna šesťtriedna ľudová škola zriadená cirkvou a tiež meštianska škola. Keďže ľudová škola bola cirkevná, náboženstvu sa venovalo viac pozornosti ako ostatným predmetom. Na škole sa vyučovali predmety: vierouka, mravouka, písanie a čítanie, rátanie z hlavy a s číslicami, gramatika, cvičenie reči a umu, krajinský zemepis a niečo zo všeobecného dejepisu a zemepisu, prírodospyt t.j. fyzika a chémia so zreteľom na spôsob výživy, praktické práce v záhrade, náuka o občianskych právach a povinnostiach, spev a telocvik na vojenskú prípravu. Šesťročnú povinnú školskú dochádzku si žiaci dopĺňali osemročnou, deväťročnou opakovacou školou, meštianskou školou, prípadne štúdiom na reálke. Chlapci a dievčatá študovali osobitne.
Školským účelom slúži budova dodnes – sídli tu naša základná škola. Zo starých kroník sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o škole. Tak napríklad prvý učiteľský zbor bol zložený z učiteľov: Frant Janeček, Ján Lichtner, Emerick Schehovies, Matilda Yvanovichová, Gizela Kokašová, Helena Bajtz-Psotková, Alžbeta Hurtajová. Prvým riaditeľom školy bol Anton Mohapl . Škola bola vystavená za 80 000 K. za úradovania mešťanostu Eduarda Truska.
V šk. roku 1922/23 bolo v škole inštalované elektrické osvetlenie a prvý raz sa spomínajú knižnica učiteľská a žiacka. V šk. roku 1925/26 sa škola zmenila zo štvortriednej na päťtriednu. Od šk. roku 1937/38 je v škole definitívne desať tried. Dňom 1.9.1942 bola desaťtriedna škola pretvorená na osemtriednu Rímskokatolícku ľudovú školu a na jednotriednu evanjelickú ľudovú školu. Po roku 1945 sa učebné plány a osnovy ľudovej a meštianskej školy zbližovali a na základe školského zákona z r. 1948 bol zrušený tento dvojtyp školy a vytvorila sa nižšia stredná škola.
Škola žila v minulosti nielen bežným školským životom, ale zúčastňovala sa aj rôznych spoločenských a predovšetkým mestských akcií. Žiaci školy pripravovali mnohé vystúpenia pri rôznych spoločenských a kultúrnych príležitostiach. Zúčastnili sa aj privítania dvoch významných osobností našich dejín. Naše mesto navštívili dvaja prezidenti. T. G. Masaryk a J.Tiso. V kronikách sa píše:
„Dňa 8.8. 1923 medzi 14. a 15.hod. navštívil Kremnicu čsl. prezident T.G.Masaryk. Privítanie sa konalo pred mincovňou. Privítali ho žiačky : Yohana Rudnáyová, Oľga Vavrová, Katuška Ivanovičová „
„Dňa 25.7.1943 prišiel do Kremnice slovenský prezident Dr. Jozef Tiso. O 9.hod fanfáry HM ohlásili jeho príchod. Uvítanie bolo pred mincovňou. Uvítala ho žiačka našej školy : Božena Piatáková. Hneď po slávnosti odišiel aj zo svojim sprievodom do Štubne a potom do Teplíc. „
Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli aj o vojnových rokoch. Školský rok 1944/45 začínal za mimoriadnych udalostí tak ako aj predošlé roky. Keďže vo svete zúrila vojna, aj vyučovanie v škole sa muselo prispôsobiť vojnovým podmienkam. Učiť sa začalo až v novembri 1944, pretože v učebniach boli umiestnení vojaci. Učilo sa len v 4 triedach, ktoré po dlhom rokovaní uvoľnili vojaci. Takýmto podmienkam bolo prispôsobené celé vyučovanie. Skrátené hodiny aj prestávky, učebný plán. Chlapci chodili do školy len v pondelok, stredu a piatok a dievčatá v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Počas týchto dní žiaci nechodili do školy pravidelne a nebolo ich ani veľa. Dochádzajúci nemohli prísť do školy kvôli zničenej železnici. Tí, ktorí počas šk. roka bývali v Kremnici nemohli prísť, pretože mesto bolo zbombardované a budovy boli zničené.
V šk. roku 1953/54 sa škola znovu organizačne pretvorila na základe šk. zákona na osemročnú strednú školu a jedenásťročnú strednú školu, ktoré sídlili spolu v jednej budove. Do osemročnej strednej školy chodili žiaci z okolitých dedín: Krahule, Kremnické Bane, Kopernica, Nevoľné, Lúčky, Horná Ves, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka, Stará Kremnička, Jastrabá a Jalná. V r. 1960 sa osemročná a jedenásťročná škola pretvorili na základnú deväťročnú školu. Škola kapacitne nepostačovala, učilo sa aj na dve smeny. Po reorganizácii okresu v r. 1960 bola pre potreby školy adoptovaná budova zrušeného daňového úradu na Angyalovej ulici. Kapacitný problém školy sa vyriešil až výstavbou nových budov školy na Angyalovej ulici v r. 1964 a došlo k rozčleneniu základnej deväťročnej školy na Základnú školu na Angyalovej ulici a školu na ulici P.Križku.
V časoch socializmu škola žila typickým „socialistickým" životom. Pionierska organizácia, nácvik povinných zostáv na spartakiády, socialistické brigády, prvomájové pochody mestom ...
V súčasnej dobe pre pokles počtu žiakov boli priestory v bývalej budove po daňovom úrade na prízemí uvoľnené pre sídlo Centra voľného času „Cvrček".

Galéria zaslaných fotografií:

nová akolská budova r.1885 Kremnica02-ZS-2012 akolská záhrada akolské ihrisko r. 2012 zborovHa - výstava prác \"eH slovenskej rodiny\" r.1941 zborovHa r. 2012 Kremnica07-ZS-1978 Kremnica08-ZS-2012 `kola zozadu akola zozadu r. 2012 Kremnica11-ZS-spodna_chodba-1972 Kremnica12-ZS-spodna_chodba-2012 Kremnica13-ZS-schodisko-1949 Kremnica14-ZS-schodisko-2012 Kremnica15-ZS-5.A-1972 Kremnica16-ZS-5.A-2012 Kremnica17-ZS-sk.dvor-spartakida-1959 Kremnica18-ZS-sk.ihrisko-2012 Kremnica19-ZS-70.roky Kremnica20-ZS-2012 Kremnica21-ZS-chodba-1948 Kremnica22-ZS-chodba-2012 Kremnica23-_ZS-1901 Kremnica24-_ZS-2012 Kremnica25-_ZS-1920 Kremnica26-_ZS- Kremnica27-_ZS-vchod-1950 Kremnica28-_ZS-vchod-2012 Kremnica29-_ZS-trieda-50.roky Kremnica30-_ZS-trieda-2012 Kremnica31-_ZS-1955 Kremnica32-_ZS-2012