výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Prusčo

Zaostri na školu!

Názov tímu: Prusčo 

Škola: Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské                                                          

Meno pedagóga: PhDr. Anna Polešenská

Zloženie tímu: Peter Haviar, Natália Hírešová, Pavlína Kromková, Patrícia Valachová

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola Štefana Závodníka v Pružine

m_Pruzina-ZS                                                                        

Stručná história školy:

Základná škola Štefana Závodníka nesie čestný názov po štúrovcovi, národnom buditeľovi, zakladateľovi prvých dedinských škôl na Slovensku v 19. storočí. Obec Pružina sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Považská Bystrica. Situovaná je v prírodnom prostredí severnej časti Strážovských vrchov v Pružinskej doline.&
Budova školy bola postavená v rokoch 1961-62 za pomoci pružinských občanov. V súčasnosti je spádovou školou pre celú Pružinskú dolinu a navštevuje ju 271 detí, ktoré k nám dochádzajú aj zo 6 okolitých dedín: Ďurďové, Podskalie, Tŕstie, Horný Lieskov, Dolný Lieskov a Slopná. Sme plno organizovaná škola, v ktorej učí 23 učiteľov.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola na Hviezdoslavovej ulici v Novej Dubnici

m_Nova_Dubnica-ZS                                                                        

Stručná história školy:

Základná škola Hviezdoslavova 4 v Novej Dubnici je školou rodinného typu s bohatou tradíciou. Koncepcia školy rodinného typu vyšla z tvorivej dielne jednej z najväčších osobností architektúry 20.storočia, národného umelca Ing. arch. Jiřího Krohu, DrCs., a projekčne a spracovaním predstihla svoju dobu. Mnohé pozitíva školy, riešenia interiérových častí, bezbariérovosť, umožňujú postihnutým žiakom integráciu medzi zdravú populáciu, to bol projekt na svoju dobu trúfalý. Už v tom čase počítal s integráciou postihnutých detí medzi zdravú populáciu v bezbariérovom riešení priestoru. Technický stav budovy je dobrý, i napriek tomu, že v roku 2005 oslávi 50. rok svojho jestvovania.
Začiatky školského vyučovania v Novej Dubnici
1. september 1955: Osamostatnenie školy
6.januára 1995 bola utvorená jedna trieda s troma postupnými ročníkmi, ktorá patrila pod riaditeľstvo Národnej školy vo Veľkom Kolačíne. Dňa 1. septembra 1995 bola samostatne zriadená Národná škola dvojtriedna v novo budovanom sídlisku, ktorý mal dočasný názov Socialistické mesto - Kolačín. Riaditeľkou na novoutvorenej škole bola menovaná p. Júlia Očkayová a učiteľkou p. Irena Vláčilová.
1. september 1955: Začiatok školského roku 1955/56
Slávnostného zahájenia školského roku 1955/56 dňa 1. septembra 1955 sa okrem riaditeľky školy p. Očkayovej a učiteľky p. Vláčilovej, zúčastnili i rodičia školopovinných detí a žiaci. K prítomným rodičom a žiakom prehovorila riaditeľka školy, ktorá uviedla žiakov podla ročníkov do jednotlivých tried.
September 1957: Otvorených bolo 17 tried a keďže učební bolo len 10, vyučovalo sa v dvoch odborných a v troch núdzových miestnostiach. Druhé a tretie ročníky mali striedavé vyučovanie. Počas celého roku boli na škole prevádzané viaceré úpravy: opravy terás, prerobenie ústredného kúrenia, pripojenie školy na centrálne mestské kúrenie, školská jedáleň bola zapojená na plynové vykurovanie, v jedálni bola prevedená oprava elektrických spotrebičov, montáž telocvičného náradia v telocvični, dôkladná úprava školského dvora - boli vysiate záhony trávy, vysadilo sa 100, kusov ríbezľových krov, 450 orgovánových kríkov a živý plot, bolo vybudované volejbalové ihrisko a doskočište
1955-1969 riaditelka školy Júlia Očkayová
1969-1971 riaditel Jozef Martinka
1971-2007 riaditelka Daniela Ragulová

Škola na ktorú zaostrili: Stredná odborná škola v Pruskom

Pruske-SOS_1                                                                        

Stručná história školy:

Z podnetov aktívnych jednotlivcov, ale aj inštitúcií vznikali po roku 1948 prvé odborné roľnícke školy. V bývalom púchovskom okrese vznikla takáto škola v Dohňanoch. Zriadil ju v roku 1948 správca školy Cyril Piško, pod názvom Ľudová škola hospodárska. Výuka sa podobala skôr kurzu, ako odbornému vzdelávaniu.
Prvá riadna roľnícka škola na strednom Považí vznikla v roku 1949 v Klobušiciach na podnet Krajského národného výboru, odboru poľnohospodárskeho v Žiline. Za riaditeľa bol delegovaný učiteľ František Hanzely. Navštevovalo ju 40 žiakov. 15. júna 1950 KNV v Žiline poverilo Hanzelyho prevziať do správy školy budovu kláštora františkánov v Pruskom a jej priliehajúce budovy a pozemky. Po príchode nových žiakov, začalo vyučovanie v Odbornej roľníckej škole v školskom roku 1950/1951. Dochádzka žiakov bola slabá, lebo museli pracovať doma na gazdovstvách. V roku 1951 v Odbornej roľníckej škole Pruské bolo dvojročné štúdium a bolo premenované na Základnú roľnícku školu. Miesto riaditeľa zaujal František Rossák.
Paralelne s dvojročnou roľníckou školou bola v Pruskom zriadená jednoročná Poľnohospodárska majstrovská škola, na ktorú bol 1.9.1952 menovaný riaditeľ Dušan Majerík. Vzdelávanie sa končilo iba záverečnou skúškou.
Roľnícka škola bola v roku 1954 z priestorov kláštora františkánov preložená do kaštieľa, v ktorom sídli dodnes. Nutné bolo prikročiť k rekonštrukciám a opravám budovy.
V roku 1955 Poľnohospodársku majstrovskú školu z Pruského preložili do Klobušíc, odkiaľ ju v roku 1962 preložili opäť do Pruského, ale tu v roku 1964 definitívne zanikla.
Keď sa javil nedostatok odborne pripravených pracujúcich v poľnohospodárstve, KNV v Žiline zriadil v Pruskom v roku 1954 Poľnohospodársku učňovskú školu jednoročnú. Riaditeľom sa stal Michal Kostka. Táto forma štúdia trvala len jeden rok. Potom bola delimitovaná do Necpál pri Martine.
V rokoch 1954/1955 boli na Slovensku zriadené tzv. Zimné školy poľnohospodárskej mládeže. V Pruskom začala v roku 1955 ZŠPM za, riaditeľa bol vymenovaný učiteľ Pius Jamrich. Táto svojou formou vzdelávania bola určená dedinskej mládeži, ktorá sa na riadne štúdium z akýchkoľvek príčin nedostala.
Prvého septembra 1954 bola otvorená Poľnohospodárska technická škola (PTŠ) odbor učňovský, a v roku 1955 dva maturitné odbory pestovateľský a chovateľský. V roku 1955 bol riaditeľ Štefan Karas a po ňom v roku 1957 prišiel nový riaditeľ Michal Fota. Nový rozšírený názov škola získala v roku 1960 – Stredná poľnohospodárska technická škola. Súbežne s dennou formou štúdia prebiehali v PTŠ Pruské aj viaceré skrátené formy maturitného štúdia. Posledný maturanti PTŠ vykonali záverečné skúšky v roku 1969.
V roku 1966 bolo Poľnohospodárske odborné učilište Ilava pričlenené k PTŠ Pruské a riaditeľom sa stal Ján Kusenda. Po roku 1969 už v Pruskom maturitných ročníkov nebolo. Fungovali iba dvojročné odbory. Od roku 1987 Inštitút výchovy a vzdelávania Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Nitra zriadil v Pruskom štvorročné štúdium a učebný odbor chovateľ hospodárskych zvierat.
Prvého februára 1978 riaditeľom SOUP sa stal Mgr. Ivan Kučera. Škola sa rozrástla z 10 na 28 tried. Obohatil ju o nové študijné a nadstavbové pomaturitné štúdium a spoluprácu s Francúzskom. Odkúpením kaštieľa v roku 1998 definitívne skončila hrozba likvidácie školy. Výstavba nových objektov, inovácia učební a študijných odborov sa pruštianska škola stala modernou a vyhľadávanou. Prvého septembra 1998 bola v Pruskom súbežne zriadená Stredná poľnohospodárska škola (SPoŠ).
V roku 2001 boli Stredné odborné učilište poľnohospodárske a Stredná poľnohospodárska škola zlúčené do Združenej strednej školy poľnohospodárskej. Riaditeľom sa stal Ing. Ján Tonhauzer a škola sa v roku 2008 premenovala na Strednú odbornú školu.
Od roku 2009 je riaditeľkou školy Ing. Janka Fedorová.
Zdroje:  webová stránka obce Pruské
monografia Poľnohospodárska škola v Pruskom, autor Milan Húževka a kol.

Galéria zaslaných fotografií:

Nova_Dubnica01-1955 Nova_Dubnica02-1982 Nova_Dubnica03-2012 Nova_Dubnica04-1950 Nova_Dubnica05-1950 Nova_Dubnica06-2005 Nova_Dubnica07-1957 Nova_Dubnica08-2007 Nova_Dubnica09-2012 Pruske01-SOS-1900 Pruske02-SOS-okolo_1900 Pruske03-SOS-1954 Pruske04-SOS-2011 Pruske05-SOS-2011 Pruske06-SOS-2010 Pruske07-SOS-2009 Pruske08-SOS-1793 Pruske09-SOS-1950 Pruske10-SOS Pruske11-SOS-2007 Pruzina01-1925 Pruzina02-1961 Pruzina03-2008 Pruzina04-2008 Pruzina05-2009 Pruzina06-2011 Pruzina07-2001 Pruzina08-2011