výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Ružičkovci

Zaostri na školu!

Názov tímu: Ružičkovci Ruzickovci_1

Škola: Špeciálna základná škola, Štúrova 573, 908 41 Šaštín - Stráže                                                         

Meno pedagóga:Mgr. Rudolf Ovečka

Zloženie tímu: Danielová Barbora, Nováková Patrícia, Grajza Radovan, Daniel Stanislav, Barkóci Stanislav, Novák Zdeno

 

Škola na ktorú zaostrili: Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže

baner1_1           
Budova, v ktorej škola sídlila v roku 1952.

baner2_1
Budova, v ktorej škola sídlila v rokoch 1953 - 1996.

baner3_1
Budova, v ktorej škola sídli v súčasnosti.                                                           

Stručná história školy:

Tak , ako je to dané v prírode, že nie každý jedinec z daného druhu má rovnaké schopnosti, podobne je to zariadené i v ľudskom rode. Nie každý človek má výborné fyzické a duševné schopnosti a predpoklady, sú ľudia, ktorým matka príroda nadelila všetkého v hojnej miere, avšak sú medzi nami ľudia, ktorí tieto schopnosti a predpoklady nemajú. Nie každé dieťa dokáže zvládnuť rýchlosť a množstvo učenia na základnej škole. Pre deti, ktoré majú určitý hendikep, sú zriadené špeciálne základné školy. Tieto školy sú rôzneho zamerania, vzdelávajú sa v nich deti telesne, zrakovo, sluchovo, rečovo alebo duševne postihnuté. Jednou z týchto škôl na Slovensku je i Špeciálna základná škola v meste Šaštín – Stráže.
Špeciálna základná škola v Šaštíne – Strážach je širokej verejnosti z minulosti známejšia ako osobitná alebo pomocná škola. Pôvodným a hlavným zameraním školy je výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov. V súčasnom období sa však v škole učia i žiaci s ďalšími, tzv. pridruženými postihnutiami. Skladba žiakov v našej škole sa mení a škola sa začína zameriavať i na ostatné druhy postihov.
„ Osobitná škola v Šaštíne bola zriadená v roku 1949 čís. A – 179.116 – II KNV – ref. pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu v Bratislave výnosom zo dňa 19. septembra 1949 zn: 323 – 12/9 – 1949 – IV/2. „ Takto charakterizuje na prvých stránkach školskej kroniky zriadenie OŠ Šaštín – Stráže jej prvá riaditeľka p. Margita Dúbravová. Z prvej kapitoly Kroniky osobitnej školy Šaštín – Stráže sa ďalej dozvedáme, že škola bola aktivovaná 23.februára 1950. Riadne vyučovanie začalo dňa 25. februára 1950. Okresná odborná komisia zaradila do školy 15 žiakov. Kronika menovite spomína každého žiaka . Trieda bola umiestnená v bývalej cirkevnej škole pri kostole. Učebňa bola mokrá, slabo osvetlená, nevyhovujúca. Škola nemala dvor, cez prestávku boli deti na ulici.
Počiatky našej školy neboli ľahké a jej história je pestrá a bohatá. Za viac ako 60 rokov škola prešla mnohými zmenami čo sa týka zákonov a legislatívy, bola umiestnená v rôznych budovách, vystriedalo sa v nej nespočetné množstvo žiakov a počet zamestnancov školy sa za 60 rokov pohyboval od počtu 1 v časoch zriadenia školy až po počet 17. V súčasnom období pracuje v škole 15 zamestnancov. Najdlhšie obdobie škola fungovala v budove na námestí (v rokoch 1953 - 1996, v súčasnosti je tu ZUŠ). Činnosť učiteľov bola od samého počiatku zriadenia školy náročná a záslužná. Problematickým bolo prekonávanie spoločenských predsudkov na školu, dochádzka žiakov do školy sa musela riešiť sústavne a je to problémom i dnes, pedagógovia museli pracovať bez adekvátneho vybavenia a v nevyhovujúcich priestoroch s ťažko postihnutými žiakmi. Vedenie školy sústavne zápasilo s problémom opráv a rekonštrukcií školských budov a vytváraním potrebných priestorov pre vyučovanie žiakov. Za 60 rokov sa v našej škole vystriedalo asi 60 učiteľov, 12 školníčok, 3 mzdové účtovníčky. Žiaci sa vyučovali od jednej až po súčasných 9 tried. V škole sú dve oddelenia školského klubu detí, je tu rozvinutá krúžková činnosť.
Nedá mi menovite nespomenúť aspoň mojich predchodcov, riaditeľov Špeciálnej základnej školy Šaštín – Stráže: Margita Dúbravová 1950 – 1962 Jozef Baránek 1962 – 1965; Melánia Peltznerová 1965 – 1980; Mgr. Kvetoslava Dobšíčková 1980 – 1988; Mgr. Miloš Blaško 1988 – 1999; Mgr. Rudolf Ovečka 1999 – doteraz
Vyše 60 rokov v histórii našej školy nebolo ľahkých. Avšak záslužná práca pedagógov školy vždy smerovala k jednému cieľu – pomôcť postihnutému dieťaťu, vštepiť mu podľa jeho možností a schopností čo najväčšie množstvo vedomostí, pochopiť ho a často mu i nahradiť rodiča.
V súčasnom období navštevuje našu školu 50 žiakov. Vyznačujú sa rôznorodosťou postihnutí od najľahšieho stupňa až po najťažšie prípady. Ako som spomenul, škola postupne pristupuje i k vyučovaniu viacnásobne postihnutých detí a detí nielen s mentálnym postihnutím. Žiaci sa podľa stupňa postihnutia vzdelávajú v troch variantoch A, B, C, avšak učiteľ musí ku každému dieťaťu pristupovať individuálne. Žiaci okrem nášho mesta dochádzajú z desiatich okolitých obcí. V tomto školskom roku je v budove našej školy 8 tried a jednu triedu máme vysunutú v ZŠ Sekule, ďalej dve oddelenia školského klubu detí / družiny/, v škole pracujú tri krúžky výpočtovej techniky . Na škole pracuje 11 učiteľov, 2 vychovávateľky, mzdová účtovníčka a školníčka. Zamestnanci školy sa nezameriavajú výlučne na vzdelávanie žiakov. Žiaci veľmi radi chodia na školské výlety a exkurzie , navštívili napr.: Bratislavu, Bradlo, Červený kameň, Lednice, Valtice, Smolenice, Trenčín, Piešťany, Bradlo, Letisko Kuchyňa ... Často nacvičujú hodnotné programy s ktorými vystupujú na verejnosti. Dobré meno nám robia i žiaci , ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu na odborných učilištiach. Máme bývalých žiakov, ktorí sa vyučili za murárov, tesárov, stavebných zámočníkov, maliarov, obuvníkov, krajčírky, kníhviazači, ošetrovateľov...Zamestnanci školy sa neuspokojujú len s financiami, ktoré nám pridelil štát. Zriaďovateľom školy je v súčasnosti Krajský školský úrad v Trnave. Získavame financie i z iných zdrojov. Nespoliehame sa len na sponzorov. Významným krokom v uplynulých rokoch bol zisk financií z protidrogového fondu , ďalších fondov ale i sponzorov. Venujeme sa i sociálne slabým žiakom. Škola sústavne v spolupráci s ÚPSVaR v Senici a MsÚ Šaštín – Stráže zabezpečuje pre deti v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni za minimálny poplatok, príspevok na učebné pomôcky, dochádzajúcim žiakom priebežne preplácame cestovné náklady. Na prvom mieste pre vedenie školy a všetkých zamestnancov je spokojnosť žiakov a rodičov, k tomu smeruje celá naša práca s deťmi.
V súčasnom období škola sídli v budove bývalej materskej školy, oproti ZŠ. Budova vyhovuje našim účelom, avšak bolo potrebné vykonať mnohé úpravy, nakoľko bola postavená v roku 1895. V minulom období bola vybudovaná strecha a plynová kotolňa, úplne zrekonštruované rozvody kúrenia, elektriny, vodovodné a kanalizačné rozvody. Vybudovali sme bezbariérové vchody a sociálne zariadenie pre vozíčkarov, ďalej boli znížené nadmerne vysoké stropy , na škole sú vymenené okná a čiastočne je vybudované školské ihrisko. V škole máme niekoľko odborných učební: dielňa pre chlapcov i pre dievčatá, učebňa výpočtovej techniky , cvičná kuchynka, učebňa individuálneho vzdelávania, cvičebňa. Všetky bežné i špeciálne učebne slúžia k vykompenzovaniu následkov postihnutia u žiakov a následne pomáhajú zaradiť sa do bežného života s maximálnym množstvom získaných vedomostí a zručností.
Napriek novému náhľadu na špeciálne školstvo, ešte i dnes sa občas stretávame s predsudkami voči špeciálnym školám. Nechcem tu kvetnato vykresľovať záslužnú prácu pracovníkov našej školy, ponúkam možnosť všetkým rodičom, ktorí majú signály, že ich dieťa nezvláda učivo na bežnej ZŠ , navštíviť našu školu, porozprávať sa s vedením školy a s pedagógmi, prezrieť si školu a rozhodnúť sa , ako najlepšie pomôcť svojmu dieťaťu.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1-osobitna_skola-1962 2A-osobitna_skola-1952 2B-2012 3A-osobitna_skola-byvala_MS-70.roky 3B-2012 4A-osobitna_skola-byvala_lud.skola-1930 4B-2012