výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > SabKo

Zaostri na školu!

Názov tímu: SabKo Sabko_2

Škola: CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9.mája 7, Sabinov                                                         

Meno pedagóga: Ing. Mgr. Jozef Kovalík

Zloženie tímu: Zuzana Kovalíková, Agáta Kandráčová, Jana Bujňáková, Barbora Pružinská

Škola na ktorú zaostrili: Jedenásťročná stredná škola v Sabinove

Fotografia_.3
                                                                        

Stručná história školy:

Delegácia mesta Sabinov odišla v októbri 1951 do Bratislavy do žiadosťou, aby do päťročného plánu bola zahrnutá aj výstavba školy v Sabinove. Žiadosť bola akceptovaná. Výstavba školy bola ukončená v roku 1956. Budova školy bola prvou povojnovou školskou novostavbou v meste Sabinov. Mala 14 tried a prvú telocvičňu v meste.
Škola bola daná do užívania Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ), ktorá vznikla 1.septembra 1953 zlúčením sabinovskej národnej školy (I.stupeň), strednej školy (II.stupeň) a gymnázia. Táto mala 37 tried s 82 učiteľmi. JSŠ predtým sídlila v piaristickom kláštore v centre mesta. Sťahovanie do nových priestorov na ulici 9.mája trvalo tri dni - od 16.11. do 18.11.1956.
Prvým riaditeľom v novopostavenej škole bol František Prusák.
Ďalšiu zmenu v histórii školy priniesol školský zákon z 15.12.1960 č.186 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania, na základe ktorého boli JSŠ premenované na SVŠ (stredné všeobecnovzdelávacie školy). Na základe toho sa SVŠ v Sabinove osamostatnila a presťahovala sa v šk.roku 1962/63 do novej budovy.
Od roku 1963 potom v budove pôsobila základná deväťročná škola, od školského roka 1978/79 do júna 1992 základná škola.
Od 1.septembra 1992 v budove sídli Cirkevná základná škola svätého Jána Krstiteľa, ktorá bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach 5.júna 1992.
Súčasťou školy sú od roku 2002 školská jedáleň a od roku 2004 školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí.

Galéria zaslaných fotografií:

Fotografia_.1 Fotografia_.2 Fotografia_.3 Fotografia_.4 Fotografia_.5 Fotografia_10 Fotografia_11 Fotografia_12 Fotografia_13 Fotografia_14 Fotografia_15 Fotografia_16 Fotografia_17 Fotografia_18 Fotografia_19 Fotografia_20 Fotografia_21 Fotografia_22 Fotografia_23 Fotografia_24 Fotografia_25 Fotografia_26 Fotografia_27 Fotografia_28 Fotografia_29 Fotografia_30 Fotografia_31 Fotografia_6a Fotografia_7 Fotografia_8 Fotografia_9