výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
skolaskola2interierinterier2

súťaž pre školy > pravidlá súťaže

Zaostri na školu!


Ako postupovať:

1.Prihláška
Do súťaže sa prihlasujú školské tímy. Nechávame už na vás, aké budú mať zloženie – či zapojíte celú školu, triedu, či vybraných žiakov. Môže súťažiť aj viac tímov z jednej školy.

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím prihlášku a zašlite na adresu múzea Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Termín zasielania prihlášok bol predĺžený do 15.3.2012!

2. Vyhľadávanie starých fotografií
Hľadajte dobové fotografie škôl, a to v dvoch kategóriách:
budovy škôl (celkový záber na školu, detail, školský areál a pod.) Nemusí ísť len o budovu súčasnej školy, ale aj budovy, v ktorých bola škola v minulosti.
školské interiéry (trieda, telocvičňa, jedáleň a pod.)

Nie je nutné, aby boli z mesta/obce, kde sa nachádza vaša škola (aj keď to je samozrejme najjednoduchšie). Môže to byť aj budova bývalej školy napríklad v susednej dedine, ktorá v súčasnosti slúži na iné účely. Fotografie môžu byť z rôznych časových období.
Možné zdroje fotografií – archív, školská a obecná kronika, rodinní príslušníci, obyvatelia obce/mesta, publikácie o obci/meste a pod.

Ide nám predovšetkým o originály fotografií, ktoré sa po skončení projektu stanú súčasťou zbierkového fondu múzea. Ak nie je možné získať originál (napr. fotografia sa nachádza v kronike, v publikácii prípadne ju niektorý z obyvateľov mesta nechce venovať), postačí aj reprodukcia (digitálnym fotoaparátom, skenerom – v čo najvyššej kvalite, veľkosť obrázka max. 2MB) Za originálne fotografie však získate viac bodov v konečnom hodnotení. Podmienkou zaradenia do súťaže je poslanie aspoň jednej originálnej fotografie (či už budovy alebo interiéru školy, či žiakov pri vyučovaní a pod.)

3. Popis fotografií
Každú fotografiu opatrite popisom, ktorý obsahuje:
Názov školy
– ako sa škola volala v čase, keď fotografia vznikla (napr. Osemročná stredná škola v Hliníku nad Hronom, Obecná ľudová škola v Piešti a pod.)
Obec/mesto, kde sa škola nachádza, ak ide o väčšie mesto, tak aj adresa
Okres do ktorého obec/mesto patrí
Datovanie – rok kedy fotografia vznikla, ak sa nedá zistiť, aspoň desaťročie
Rok, kedy bola postavená budova na fotografii – ak viete zistiť
Meno staviteľa, príp. autora projektu – ak sa dá zis
Autor fotografie – ak je známy
Posledný majiteľ fotografie – od ktorého ste fotografiu získali
Zdroj – ak ide o reprodukciu fotografie, napíšte kde sa nachádza originál (napr. v obecnej kronike a pod.)
Meno žiaka, pedagóga, ktorý fotografiu získal
Stručný popis fotografie: napr: Budova ľudovej školy v Hliníku nad Hronom. Fotografia vznikla v roku 1936. Na fotografii je riaditeľ školy Anton Šufliarsky. Fotka vznikla pri príležitosti otvorenia novej školskej budovy...
Opísať všetko, čo je na fotografii zaujímavé.
ukážka popisu >>

4. Digitalizácia fotografií
Z originálnych fotografií urobte ich digitálne kópie (skenerom, ak to nie je možné aj digitálnym fotoaparátom). Podľa možností upravte fotografiu tak, aby tam nezostali zbytočné okraje a pod. Veľkosť obrázkov by mala byť 800x600 pixelov. Na úpravu fotografií môžte použiť niektorý z voľne dostupných programov, napríklad XnView (http://www.xnview.com/en/downloadwin32.html) alebo Gimp (http://www.gimp.org/downloads/).

5. Súčasné fotografie
Podľa dobových fotografií, ktoré ste získali, vyhľadajte miesta, z ktorých boli fotené a urobte snímky súčasného stavu. Ak už budova na starej fotografii nestojí, odfoťte miesto, kde stála. (obrázky by mali byť v čo najväčšej kvalite, veľkosť obrázka max. 2MB)
Ak sa vám nepodarí získať žiadnu starú fotografiu budovy školy, odfoťte aspoň súčasný stav.
Aj tieto fotografie opatrite popisom, rovnako ako pri dobových fotografiách. Pridajte ešte údaj: Súčasné využitie budovy:
ukážka popisu >>
Ak spojíte do jednej fotografie starý a nový záber budovy, prípadne aj s rokmi, kedy boli odfotografované, získate bonusové body v celkovom hodnotení.
spojeny_2

6. Stručná história školy
Pátrajte po histórii školy, ktorej fotografiu ste získali. Kedy bola postavená, kto v nej učil a pod. Tieto informácie sa dajú zistiť napr. v starých kronikách, od pamätníkov, ktorí do tejto školy chodili a pod. Stručnú históriu školy napíšte vo formáte word. Nezabudnite uviesť pramene, z ktorých ste informácie čerpali.

7. Zaslanie fotografií
Originálne fotografie s popismi môžete zasielať priebežne, alebo aj naraz v jednej obálke poštou na adresu múzea: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, 851 01 Bratislava.
Digitálne fotografie napáľte na CD/DVD a pošlite na hore uvedenú adresu. Môžete ich tiež zaslať e-mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Veľkosť jedného e-mailu by nemala prekročiť 2 MB.
Popisky posielajte vo formáte word. Pre lešiu identifikáciu vložte do textu aj malý obrázok popisovanej fotografie.
Zaslané fotografie nevraciame, budú zaradené do zbierkového fondu múzea. Zaslaním fotografií autor dáva súhlas s ich využitím pre potreby múzea.

8. Uverejňovanie fotografií
Fotografie a informácie o školách budú priebežne uverejňované na stránke múzea www.msap.sk. Každý tím bude mať vlastnú podstránku. Ak chcete, pošlite nám aj fotografiu vášho tímu.
ukážka podstránky >>

9. E-mapa historických budov škôl
Pripravujeme elektronickú mapu histotrických budov škôl, ktorú budete môcť sami dopĺňať. O jej spustení vás budeme informovať. 

10. Vyhodnotenie
Výsledky vašej práce vyhodnotíme. Výsledky súťaže uverejníme dňa 30.4.2012 na našej internetovej stránke.

Kritériá hodnotenia: počet zaslaných fotografií
                                    vek fotografií (čím staršia, tým viac bodov)
                                    originalita fotografií (čím viac originálov -
                                            papierových fotografií, tým lepšie)
                                    získané údaje o škole a ich spracovanie
                                    porovnanie starej a novej fotografie – ako sa
                                            podarilo zachytiť starú a novú podobu školy

Ceny: hlavnou cenou pre víťazný školský tím je výlet do Bratislavy v čase konania Noci múzeí v máji 2012 (termín upresníme). Hradíme dopravu, ubytovanie na jednu noc a vstup do všetkých múzeí a galérií v Bratislave, v ktorých bude v tento deň bohatý sprievodný program.
Udelíme tiež tri špeciálne ceny pre pedagógov, ktorí získajú laptop: konkrétne vyhodnotíme pedagóga víťazného tímu, pedagóga, ktorého tímu sa podarí získať najstaršiu fotografiu a  pedagóga, ktorého tím získa najviac pôvodných fotografií.

Vyhlasovateľ súťaže si v prípade potreby vyhradzuje právo vstupovať do podmienok súťaže. 

Námet pre učiteľov:
Získaný materiál môžete využiť pri vyučovaní regionálnych dejín, občianskej náuky, dejepisu, etiky a pod.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.

prihláška >>