výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
sutaz

súťaž pre školy

Zaostri na školu!

Pátrajte po starých fotografiách vašej školy, prípadne aj iných škôl vo vašom okolí a dokumentujte, ako sa v priebehu rokov zmenili.
Pomôžte nám vytvoriť e-mapu historických budov škôl.

Vyhlasovateľ: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Termín:
1.11. 2011 – 30.4.2012
Zámer:
Zámerom projektu je neformálnym, interaktívnym spôsobom vzbudiť u žiakov záujem o poznanie histórie svojej školy. Podnietiť ich, aby aktívne a samostatne získavali informácie, pracovali s obrazovým materiálom, využívali digitálne technológie. Na základe získaných materiálov a ich spracovania projekt umožní žiakom uvedomiť si premeny, ktorými prechádza prostredie či spoločnosť v ktorej žijú.
Cieľové skupiny: učitelia a žiaci základných a stredných škôl na celom území Slovenska

Ciele:
• upevniť a prehĺbiť vzťah žiakov k vlastnej škole a k miestu, v ktorom         žijú
• motivovať ich k aktívnemu vyhľadávaniu informácií a fotografií
• na dobových fotografiách sledovať premeny verejných priestorov,           okolia školy, školských budov aj školských interiérov
• prehĺbiť spoluprácu múzea so školami
• ponúknuť učiteľom námet pre rozšírenie vyučovania regionálnych dejín
• získať pre múzeum fotografie školských budov a školských interiérov
• vytvoriť elektronickú mapu historických školských budov

Sponzor súťaže:            Slovak-Telekom                                                                                                        

pravidlá súťaže >>
prihláška >>