výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
1.12.13.1n4_25.1 

zbierkový fond zbierky

trojrozmerné zbierky = viac ako 7900 zbierok

Fond trojrozmerných zbierok patrí medzi najpestrejšie fondy. Nakoľko je veľmi rozmanitý, nájdu sa v ňom zaujímavé pôvodné učebné pomôcky k jednotlivým vyučovacím premetom, mapy, nástenné tabule, biologické preparáty, pomôcky žiaka a pod. Múzeum vlastní zariadenia tried, kabinetov a iných školských priestorov ako sú posluchárne, študovne, telocvične, jedálne, šatne a pod. 

z trojrozmerných predmetov predstavujeme >>


knihy a časopisy = viac ako 26 300 zbierok

Školské knihy alebo tiež učebnice a pedagogické časopisy tvoria knižný fond, ktorý je najrozsiahlejší, tvorí ho viac ako 25 000 predmetov z rôznych historických období. Tento fond dopĺňajú aj odborné knihy, zborníky, normy, metodiky, pamätnice, výročné správy, školské časopisy.

z kníh a časopisov predstavujeme >>


listiny = viac ako 4700 zbierok

Medzi listinný fond patria vysvedčenia ako najzákladnejší listinný školský doklad o stupni vzdelania konkrétneho človeka. V súčasnom počte mnohé druhy vysvedčení vytvárajú celé skupiny. Vyhľadávaným zdrojom informácií o dianí v školách v minulosti sú i školské kroniky, triedne knihy, klasifikačné záznamy, rukopisy, žiacke knižky, výkresy.

z listín predstavujeme >> 


fotografie a pohľadnice = viac ako 300 zbierok

Tak ako aj v iných múzejných oblastiach aj v prostredí škôl vznikali mnohé cenné fotografie. Školská fotografia v minulosti zachytávala predovšetkým zdokumentovanie žiakov v jednotlivých školských rokoch (tzv. hromadné fotografovanie), ale aj priamo z vyučovania, často sa fotografovali aj významné školské slávnosti a udalosti alebo portrétovali učitelia. Fond dopĺňajú pohľadnice, najčastejšie zobrazujúce školské budovy na Slovensku.

zo školských fotografií predstavujeme >>


filmy, diafilmy, diapozitívy, nosiče = viac ako 7100 zbierok

Filmy, diafilmy, diapozitívy a nosiče so školskou tématiko sú súčasťou ekranického fondu. Ide o jedinečnú, takmer kompletnú zbierku školských filmov, ktorá obsahuje pár tisíc titulov. Tento fond dopĺňa i dobová didaktická technika.  

zo školských filmov predstavujeme >>