výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archívhpf 1-2/2020

obalka_hpf_1-2_2020_m

HPF 1-2/2020

Dejiny školstva a pedagogiky

Vladimír Michalička: Historicko-pedagogická tvorba uplynulého tridsaťročia............................................................. 3


  

Lukáš Trnkóci: Kremnický učiteľ Pavol Križko v rokoch 1860 – 1863......................................................................................... 14

 

 

Ladislav Jakóczy – Libor Bernát: Z korešpondencie Jána Zigmundíka Jánovi Kvačalovi................................................. 26

Igor Marks: Anton Štefánek a jeho sociologický pohľad na vonkovskú školu a postavu učiteľa........................................... 34

Jaroslav Durec: Vývoj spolkovej činnosti učiteľov na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku Československej republiky na príklade Zemského učiteľského spolku ................................... 43

Školské múzejníctvo

Martina Kočí: Akvizičná činnosť školských múzeí – porovnanie praxe na Slovensku a v Českej republike................................ 59

Vladimír Michalička: 50 rokov Múzea školstva a pedagogiky ................................................................................................. 69

Jubileum PhDr. Vladimíra Michaličku, CSc. ........................ 70

Recenzie

Kázmerová, Ľubica: Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918 - 1944 (Vladimír Michalička)........................ 71

Anotácie................................................................................73

Pokyny pre autorov................................................................75