výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

muzeum_1970-2020

Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50 rokov od svojho vzniku.

Žijeme v čase, keď sa virtuálny kontakt stal ešte dôležitejšou súčasťou nášho života. Využívame tak možnosť nestratiť medzi nami „pamäť“ a prostredníctvom série príspevkov Vám v najbližších mesiacoch dáme nahliadnuť do 50-ročnej histórie práce múzea, ktoré začalo svoju cestu 17. augusta 1970.

1970 | 1980 vznik a položenie základov múzea

. vznik múzea pod názvom Múzeum pedagogiky a školstva na Slovensku (pri Slovenskej pedagogickej knižnici)

. založenie vedeckej rady múzea z radov popredných historikov školstva a položenie prvých plánov a koncepcií budovania múzea s víziou získať právnu subjektivitu a vlastné priestory

. vytvorenie stratégie výskumu dejín vzdelanosti na Slovensku, vychádzajúc z dochovaných školských pramenných materiálov aj v podobe zostavenia Historického atlasu škôl na Slovensku od najstarších čias do roku 1918

. otvorenie prvých výstav dokumentačno-literárneho charakteru napríklad Život a dielo I.B. Zocha (1971), Slovenské šlabikáre od najstarších čias podnes (1972), Vyučovanie ruštiny na Slovensku od roku 1918 – 1945 (1973), Zápas o slovenskú školu a vzdelanosť (1977)

. prvé akvizície najvzácnejších dokumentov múzea ako sú Donatus latino bohemicum – učebnica latinskej gramatiky pre stredné školy 1777, Ratio educationis – kniha prvej jednotnej sústavy výchovy a vzdelávania v dejinách našej kultúry v uhorskom kráľovstve a k nemu pripojených provinciách 1777, drevený šlabikár z 2. polovice 19. storočia, Testimonium scholasticum – vysvedčenie mestskej školy v Levoči z roku 1839/1840 a iné

. systematická prezentácia vedeckých poznatkov o osobnostiach či významných udalostiach z dejín školstva a pedagogiky formou sympózií, kolokvií a prednášok pre odbornú verejnosť

. nadviazanie spolupráce s Múzeom J. A. Komenského v Prahe, Pedagogickým múzeom v Budapešti, Múzeom dejín pedagogiky v Paríži

01_zriadovacia_listina_muzea 02_zakladatelia_muzea 03_prva_vystava_v_roku_1971 04_prva_vystava_v_roku_1971 05_prva_vystava_v_roku_1971 06_zbierka_donatus_1777 07_zbierka_ratio_educationis_1777 08_zbierka_dreveny_slabikar_2._pol._19._storocia 09_zbierka_testimonium_scholasticum_1840

1980 | 1990 základom historicko-pedagogický výskum

. sprístupnenie výstav - Prvá detská opatrovňa v Banskej Bystrici, Pedagóg Matej Bel (1684 – 1749), 40. rokov socialistického školstva na Slovensku (1944 – 1984)

. začiatok tradície organizovania školsko-múzejných odborných konferencií, vedeckých sympózií a seminárov; prvé prezentované témy Vychovávateľ a pedagóg Hugolín Gavlovič, Oravská vychovávateľská spoločnosť, 350. výročie narodenia Jána Bayera, Trnavská univerzita v dejinách školstva na Slovensku

. vydanie monografickej práce Dejiny učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, prvého zväzku diela Dokumenty z dejín slovenského školstva a pedagogiky v 16. a 17. storočí či Dejiny školstva, vzdelanosti a kultúry v dobe osvietenskej

. spolupráca s hlavnou redakciou Pedagogickej encyklopédie Slovenska pri vypracovávaní historických hesiel a preberaní materiálu do archívu múzea

. vydanie prvých zo série zborníkov pod názvom Aktuálne otázky školského múzejníctva a Z bojov o jednotnú a štátnu školu

. prelomové výskumné úlohy ako boli preklady latinských pedagogických diel Vzdelanosť a školstvo Veľkej Moravy, návrh prešovského rektora Gregora Fabryho Considerationes z r. 1773, knihy Ratio educationis 1777, či Lovichovho plánu

. od roku 1987 múzeum zaradené do siete slovenských múzeí a galérií ako súčasť jednotnej siete múzeí na Slovensku a ako ústredné múzeum špecializované na oblasť školstva a pedagogiky

. múzeum sa stáva odborno-metodickým pracoviskom pre múzejné inštitúcie a múzejnú činnosť v pôsobnosti vtedajšieho rezortu školstva

01 prednaskova cinnost prvej generacie muzejnych pracovnikov 02 konferencia pedagog matej bel 03 zborniky 80. roky 04 pedagogicka encyklopedia slovenska 05 medaila vyroci univerzit ziskana v roku 1985 06 kniha diela tita livia ziskane v roku 1980 07 skolsky zvonec ziskany v roku 1989

1990 | 2000 akcent na zbierkotvornú činnosť

. organizačné problémy začlenenia múzea a jeho trvalého umiestnenia - úsilie o zisk vhodnejšej budovy

. personálna výmena - nástup druhej generácie múzejných pracovníkov

. výstavy J. A. Komenský a jeho miesto v slovenskej kultúre, Slovenská pedagogická časopisecká tvorba (1849 - 1994), Bratislavské Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy, Škola troch storočí - elementárne školstvo od Márie Terézie do I. ČSR, Od opatrovne k materskej škole

. odborný seminár Osobnosti kežmarského školstva, spolupráca na projekte záchrany troch slovenských gymnázií a medzinárodného výskumu histórie strednej Európy v rokoch 1939 - 1945

. začiatky účasti múzea na medzinárodných školských sympóziách a nadväzovanie intenzívnych spoluprác so zahraničnými školskými múzeami a univerzitami

. zbierkotvorná činnosť múzea chápaná ako najdôležitejšia časť náplne, znamenajúca predpoklad rozvoja ostatných múzejných činností

. prvé osobné návštevy škôl, školských zariadení a úradov vo vybraných regiónoch Slovenska s akcentom na získavanie vzácnych školských predmetov

. zbierkový fond múzea sa v tomto období rozrástol o viac ako 35 000 kusov predmetov

. prvé kontakty s odbornou evidenciou v elektronickom dokumentačnom systéme

. v roku 1998 získanie registrácie na Ministerstve kultúry SR v rámci Registra múzeí a galérií

01 nastup novych muzejnikov 02 vystavy v priestoroch na klariskej ul. 1994 03 vystava skola troch storoci -elementarne skolstvo od marie terezie do i. csr 04 prezentacia na biblioteke v bratislave 05 zbierkotvorna cinnost v terene 06 pioniersky odev 07 bridlicova tabulka na pocty 08 skolska lavica 19. storocie foto 9

2000 | 2010 výstavné projekty "po novom"

. nová kapitola dejín múzea v bratislavskej mestskej časti Petržalka

. profesionalizácia prác v oblasti odbornej evidencie zbierok, prechod na nový dokumentačný systém

. výstavný projekt Piltoná expozícia dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku (2005) prvý krát inštalovaný v priestore  sídla múzea, otvorenie sa širokej verejnosti

. od roku 2005 prezentácia cyklov popularizačných výstav spomienok na školské časy známych slovenských osobností z oblasti kultúrno-spoločenského života: Športovci (2005), Speváci (2007) a Herci (2009) v školských laviciach

. vznik projektu v podobe 3D filmu Od staroslovienskeho učilišťa po Academiu Istropolitanu, ktorý prezentoval výsledky výskumu dejín vzdelávania v období od 9. - 15. storočia

. usporiadanie viacerých sprievodných podujatí pre verejnosť, seminárov, spomienkových stretnutí významných pedagógov a zapojenie sa do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií so špeciálnymi programami

. ocenenia výstav odbornou múzejnou obcou - v roku 2006 zisk Výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzeá za výstavu Pilotná expozícia dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku

. rozbehnutie aktívnych odborných spoluprác s mnohými múzeami na Slovensku 

. zvýšenie kvality ochrany zbierok vznikom pracovného miesta reštaurátora a založenie menšej konzervátorskej a reštaurátorskej dielne v priestoroch múzea, avšak stále v provizórnych podmienkach

01 zaciatky na halovej 02 prva vystava pilotna expozicia dejiny skolstva a pedagogiky na slovensku 2005 03 spevaci v skolskych laviciach 2007 04 herci v skolskych lavicicach 05 medzinarodna konferencia o dejinach skolstva 2007 06 medzinrodne sympozium skolskych muzei francuzsko 2009 07 cena casopisu pamiatky a muzea v roku 2006 08 skolkari  v muzeu

2010 | 2020 rozšírenie formy ochrany zbierok a ich prezentácie

. rozšírenie spôsobu ochrany a uchovávania zbierok novou formou 3D digitalizácie v spolupráci s Digitalizačným strediskom pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici, vyvinuté špeciálne pre prácu s múzejnými exponátmi

. spolupráca s externými reštaurátorskými pracoviskami na Slovensku - Ateliérom reštaurovania a konzerovania na VŠVU v Bratislave a SNM Prírodovedným múzeom v Bratislave

. záchrana desiatok vzácnych zbierok reštaurovaním a vytvorením vhodných podmienok na ich uloženie

. nové výstavné projekty zaznamenávajúce ohlasy u odbornej i laickej verejnosti Pohľad do dávnych čias - trieda a kabinet zo 60. rokov 20. storočia (2010), Prvé slovenské gymnázium v Revúcej. 150 rokov (2012), Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní (2014), MŠaP 00045

. pokračovanie úspešných cyklov popularizačných výstav zaznamenávajúcich spomienky na školské časy známych slovenských osobností: Spisovatelia (2012), Filmoví režiséri (2014), Športovci (v redizajne 2016) v školských laviciach

. kultúrno-prezentačná činnosť rozšírená o múzejnú pedagogiku - vzdelávacie programy zamerané na školské skupiny žiakov a študentov, úzka spolupráca s pedagógmi

. zastúpenie pracovníkov múzea v odborných múzejných komisiách pri Zväze múzeí na Slovensku - Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, Komisia pre zbierky dejín techniky

. aktívnejší záujem médií - rozhlasu, televízie a tlače o múzeum a jeho aktivity

. ocenenia pracovníkov múzea za ich dlhoročný prínos v práci pre oblasť školstva - Cenu sv. Gorazda získal v roku 2011 odborný pracovník PhDr. Vladimír Michalička, CSc. a v roku 2016 PhDr. Daniela Vaněková

. získanie budovy pre dlhodobejšie pôsobenie múzea v priestoroch dokladujúcich školskú architektúru v období 1. ČSR

. príprava zbierkového fondu na transport - balenie a sťahovanie do nových priestoroch

01 digitalizacia zbierok muzea v digitalizacnom centre v banskej bystrici 02 spolupraca pri restaurovani v externom prostredi vsvu 03 restaurovane zbierky 04 budovanie novych podmienok pre ulozenie zbierok 05 vystava prve slovenske gymnazium revuca. 150 rokov 2012 06 vystava slovenski ucitelia v odboji a snp 2014 07 vystava msap 00045 2015 08 vzdelavaci program od griflika po plniace pero 09 vzdelavci program v zdravom tele zdravy duch 10 lektorat pre posluchacov vysokych skol 11 interview o dejinach skolstva pre media 12 natacanie pre tv 13 ocenenie ministra skolstva vladimirovi michalickovi 2011 14 ocenenie ministra skolstva daniele vanekovej 2016


end faq