výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 2 / 2014

Číslo 2/2014

Leonard Stoeckel a jeho profesijné formovanie
(J. Gašparovičová)..........................................................
3
Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej v slovenskej odbornej spisbe
(V. Michalička) ...............................................................
19
Martin Kostelný – učiteľ M.R. Štefánika
(Vladimír Michalička) .....................................................
26
Predstavy a názory Antona Štefánka na modernú školu
(Igor Marks)..................................................................
29
Ján Kvačala a Jozef Škultéty vo svetle vzájomnej korešpondencie
(Libor Bernát) ..............................................................
36
Anotácie ..................................................................... 49