výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_ratio_educationis

Ratio educationis, 1777

Ratio educationis, sústava výchovy a školského vyučovania v Uhorskom kráľovstve a k nemu pripojených provinciách vydaná v roku 1777 (Ratio educationis totisque rei literariae per regnum Hungaria et provincias eidem adnexas. Tomus I.) vydaná ako osobitná štátna norma Uhorsko.

Kráľovské nariadenie panovníčky Márie Terézie (1717 – 1780) o školstve, vydané vo Viedni u vydavateľa J. T. Trattnera. Dokument po prvý raz v 18. storočí komplexnejšie upravil školskú sústavu, riadenie školstva, náplň školského vyučovania v uhorskej časti monarchie. Prelomovým nariadením Ratia sa stalo predovšetkým odporúčanie zavádzať povinnú školskú dochádzku.

Ratio educationis sa člení na tri časti: občiansko-organizačný hospodársky spôsob správy škôl, organizácia a obsah vyučovania, pravidlá vnútornej správy škôl – problematika disciplíny.

Vývoj školstva v Rakúsku v 2. pol. 18. storočia bol, aj napriek snahe viedenského dvora o zjednotenie, priaznivejší v porovnaní s Uhorskom. Snahám bránili najmä hospodárske rozdiely. Vydaniu tohto nariadenia predchádzalo množstvo rokovaní a stretnutí s komisiami, ktoré vznikli priamo na podnet Márie Terézie. Významným prínosom pri formovaní školstva v Uhorsku bol Adam František Kollár, ktorý vypracoval plán organizácie latinských škôl a stal sa ich hlavným povereníkom. Školy sa podľa Ratia mali rozdeľovať na ľudové (dedinské, miestne a mestské) a latinské (gramatické, humanitné - tzv. gymnáziá a akadémie).

Cieľom obsahu výchovy v Ratiu bolo vychovať prakticky vzdelaného občana so zreteľom na jeho spoločenské postavenie. Neurčovala sa dĺžka povinnej dochádzky detí, školu mali navštevovať dovtedy, pokým neovládajú učivo pre dedinské školy. Taktiež sa uplatnila zásada bezplatného školstva, tým sa vzdelávanie sprístupnilo všetkým vrstvám bez rozdielu. Nemajetní tak nemohli argumentovať sociálnym statusom. Z toho vyplývalo i zavádzanie sankcií za vymeškávanie školy – majetných pokutovali finančne, nemajetných verejnými prácami najmä v okolí škôl.

Vzácny školský exponát bol do múzea získaný darom v roku 1985 z pozostalosti univ. profesora Petra Vajcika (1902 – 1985), pôsobiaceho na FiF UK Bratislava. Autorkou prvého slovenského prekladu, ktorý vyšiel pod rovnakým názvom v roku 1988, je PhDr. Mária Novacká, odborná pracovníčka Múzea školstva a pedagogiky v rokoch 1974 – 1990.   

<<< späť knihy a časopisy