výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - vzdelávanie

2011 - rozprávky v starom a novom šate

Rozprávkami v rôznych formách sa zaoberal vzdelávací program, pripravený v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka. Mal za úlohu budovanie kladného vzťahu detí k čítaniu a ku knihám, a tiež poukazuje na to, že aj rozprávky sa v priebehu času menia a prispôsobujú novým podmienkam.

Deti sa stali súčasťou programu pri čítaní textu k obrázkom, ktoré im múzejný pedagóg premietal na pôvodnej premietacej technike, ktorá slúžila v školách na vzdelávanie ako učebná pomôcka. Program prebiehal v súčinnosti s petržalskou knižnicou, ktorú žiaci navštívili hneď po návšteve múzea.

001 002 003 004 005

2011 - 2018 malí múzejníci

Program bol určený pre deti predškolského veku a pre žiakov 1. ročníka základnej školy. Jeho cieľom bolo budovanie kladného vzťahu detí k múzeu ako kultúrnej inštitúcii. Program deťom atraktívnym spôsobom ukazoval svet dospelých - ich povolanie tak, aby sa aj deti samé naučili byť „malými múzejníkmi."

Program bol dvojfázový, uskutočňoval sa v priebehu dvoch návštev múzea. 1. návšteva deťom poodhalila to čo sa deje v „zákulisí", a tiež slúžila na predstavenie inštitúcie múzea, ktoré dovolí deťom nazrieť do depozitárov, kancelárií či reštaurátorskej dielne, ktoré múzeum skrýva. Hravou formou sa naučili základné pravidlá správania sa v priestore, akým je múzeum. 

Počas druhej návštevy sa v interaktívnej časti sami stali malými múzejníkmi, ktorí "našli" predmet vo forme svojej prinesenej hračky, bádali ho, merali, opisovali jeho farby, materiály, zisťovali od koho ho získali, sami ho nakreslili a zdokumentovali odfotografovaním. Následne za svoju múzejnú "prácu" získali certifikát Malého múzejníka.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

2012 - 2014 - revúcki discipuli

Revúcke gymnázium, ktoré od roku 1862 ako prvé prinieslo možnosť študovať v slovenskom jazyku, vošlo do učebníc. Len málokto si však vie predstaviť, ako žili a študovali jeho študenti, hovorilo sa im discipuli a s akými ťažkosťami bojovali jeho učitelia. Túto zaujímavú stránku histórie približoval vzdelávací program, ktorý bol určený pre triedne kolektívy žiakov 2. stupňa. Program bol vytvorený k výstave Revúca. 150 rokov >>>

2014 - 2015 - dobové vyučovanie spoločenskej výchovy

Žiaci sa na programe dozvedeli zaujímavosti o období prvej Slovenskej republiky. Čím bolo školstvo v rokoch 1939-45 ovplyvnené, čo sa v tomto období učilo a kde všade mohla výučba prebiehať. Dobovú atmosféru približovali autentické školské predmety (učebnice, zošity, písacie pomôcky, či pomôcky učiteľa), ktoré sa v tom čase používali na vyučovaní.

Vzdelávací program im pomohol zistiť, ktorý predmet sa dnes už na školách nevyučuje, čím bol zvláštny a v interaktívnej časti sa zamysleli nad pravidlami slušného správania sa. Súčasťou bol aj lektorát o výstave a premietanie školského filmu. Program bol pripravený k výstave Slovenskí učitelia v odboji a SNP >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

2015 - 2016 povolaním múzejník

Za predmetom, či dielom, ktoré chodíme obdivovať do múzeí a galérií stojí zástup pracovníkov, ktorí sa ešte pred vystavením postarali o jeho ochranu a výskumom mu "vdýchli život". Prostredníctvom interaktívnej činnosti sa študenti oboznámili so základnými povolaniami, ktoré sú pre fungovanie múzeí nevyhnutné - dokumentátor - reštaurátor - kurátor/historik - lektor/sprievodca. Pre lepšie pochopenie spôsobu práce ľudí v múzeu, počas programu študenti využívali pracovné nástroje, ktoré sú pre spomínané múzejné povolania charakteristické ako: rukavice - plášť - štetec - lupa.

Pracovali v skupinkách pričom k dispozícii mali repliky exponátov, ktoré boli na výstave MŠaP 00045 vystavené. V závere svoje poznatky prezentovali a viedli dialógy o tom, či sú ich informácie dostatočné.

Vzdelávací program študentov nielen naučil ako pristupovať k zbierkovým predmetom, ktoré majú prívlastky unikátne, jedinečné, vzácne a reprezentujú kultúrne dedičstvo našich predkov, ale mohli nazrieť do profesnej oblasti, ktorá je na Slovensku málo známa.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

2015 - 2018 od griflíka po plniace

Vzdelávací program ozrejmoval žiakom hlavné rozdiely v spôsobe písania, keď sa tento predmet učil v 2. pol. 19. storočia, v 30. a 60. rokoch 20. storočia. Na základe príbehu o troch chlapcoch, ktorí chodili do školy v rôznych historických obdobiach bolo žiakom priblížené, že ich rodičia a starí rodičia sa učili písať v "inej škole" ako je tá ich súčasná.

Na výstave MŠaP 00045 sme spoločne s deťmi hľadali zbierkové predmety, ktoré sa v minulosti používali výhradne na hodinách písania a ukázali si ich hlavné rozdiely, ktorými časom prešli. Priblížili sme si pojmy školských písacích potrieb, ktoré sú dnes už archaizmami, ale v minulosti boli bežnou súčasťou vybavenia žiakov a učiteľov na školách a vysvetlili rozdiely medzi skutočnými múzejnými exponátmi a replikami.

Spoza drevených školských lavíc si žiaci mali možnosť skúčať písať podľa predlôh presne také písmená, aké sa v jednotlivých historických obdobiach na škole povinne vyučovali. V najstaršom období sa pritom stretli s písaním kamennou paličkou - griflíkom na kamennú tabuľku, ďalšie vývojové obdobie poskytlo priestor na písanie pierkom, ktoré si pri písaní namáčali do atramentu pripraveného v kalamári vloženom v školskej lavici. Posledným obdobím, ktoré reprezentovalo vývoj písacích pomôcok v školskej histórii bolo písanie plniacim perom, ktoré sa už nápadne podobá na spôsob písania, ktorý poznáme zo súčasnosti.

Vzdelávací program podporil Magistrát hlavného mesta Bratislavy v rámci grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Ďakujeme!

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018                020 021 022                024 025                027 028 029 030

2016 - v zdravom tele zdravý duch

K výstave Športovci v školských laviciach bol vytvorený vzdelávací program, ktorého cieľom bolo oboznámiť deti s prostredím, ktoré v minulosti položilo základy pre vznik telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu ako boli v časoch neexistujúcich telocviční dvor alebo trieda. Deti cez výklad múzejného pedagóga komplexnejšie pochopili význam a funkciu telocviku, ktorý sa na školách vyučuje dodnes. Tým, že program bol koncipovaný ako aktívna činnosť, deti si mohli vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a cvičeniu. Výstavný priestor, sa tak na malú chvíľu premenil na telocvičňu, ktorej atmosféru dotvorili aj pôvodné školské cvičebné pomôcky a náradie.

001 002 003 004 005 006 007 008 009                011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

2017 - ihla a háčik v zabudnutí

Vyučovacia hodina ručných prác v múzeu poukázala na rozdiely vo vyučovaní v minulosti - v obsahu vyučovania (čomu sa kedysi učili žiaci, aby sa uplatnili v živote) a porovnala ich s tým, čo sa učia žiaci v školách dnes.

Deti si cez výklad i praktickú činnosť ozrejmili význam predmetov, v minulosti nazývaných ručné práce. Dozvedeli sa, že boli často prepájané s predmetmi ako náuka o domácom hospodárstve, náuka o vedení domácnosti, či práce na pozemku.

Zameraním prác na tomto predmete bolo potrebné, aby sa na ňom žiaci delili na dievčatá a chlapcov. Otestovali si aj vlastnú zručnosť prišívaním gombíka a výrobou náramku priateľstva.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

end faq