výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
mapaobr1

archív - projekty

Od Staroslovienskeho učilišťa po Univerzitu Istropolitanu

Projekt audiovizuálnej 3D prezentácie predstavuje obdobie vývoja našej vzdelanosti od príchodu Konštantína a Metoda v roku 863 po zánik Univerzity Istropolitany v 15. storočí. Zachytáva byzantských vierozvestcov, zásluhou ktorých vznikla na našom území prvá vrcholná vzdelávacia inštitúcia Staroslovienske učilište (863-885). Po prvý raz sa tu vzdelával domáci klérus, ale pestovala sa aj veda a literárna činnosť náboženského a právneho charakteru. Vznikla tu i prvá básnická skladba v pôvodnom jazyku – Proglas ako úvod k prekladu evanjelií. V Staroslovienskom učilišti pôsobil známy učenec domáceho pôvodu Gorazd (asi 840 – asi 920).

Druhá časť sa venuje obdobiu 10. až 13. storočia, keď vznikajú ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Proces tvorby a šírenia poznatkov najďalej zašiel v kláštorných spoločenstvách. Prvé zmienky o školách a učiteľoch z tohto obdobia sú o škole benediktínskeho kláštora na Zobore a v Hronskom Beňadiku (1075), o škole v Bratislave (12. st.), farskej škole v Kalnej nad Hronom či o učiteľovi – gramatikovi Willermovi v Zoborskej listine z roku 1111.

Tretia časť mapuje vývoj prvej stredovekej univerzity v Uhorsku – Univerzity Istropolitany v Bratislave (1468 – koniec 15. st.). Jej existencia síce neprekročila prah 16. storočia, významne však prispela k šíreniu myšlienok humanizmu a renesancie na našom území a založila tradíciu vysokoškolského vzdelávania. Pôsobili na nej univerzitní profesori: Ján Müller-Regiomontanus z Bavorska, Martin Bylica z poľskej Olkusze, Ján Gattus z Talianska, rodák z Krompách Vavrinec Koch i ďalší, ktorí patrili k vedeckým osobnostiam stredoeurópskeho regiónu.

Autori projektu pristúpili k takejto virtuálnej podobe spracovania historickej látky preto, lebo k tomuto obdobiu je len málo zachovaných hmotných a listinných pamiatok.

V rámci projektu bol realizovaný vzdelávací program pre školy s názvom Stredoveká škola.