výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
18560 18560p

pre školy > programy > ihla a háčik v zabudnutí

Ihla a háčik v zabudnutí

Vyučovacia hodina ručných prác v múzeu poukáže na rozdiely vo vyučovaní v minulosti - v obsahu vyučovania (čomu sa kedysi učili žiaci, aby sa uplatnili v živote) a porovná ich s tým, čo sa učia žiaci v školách dnes. Deti cez výklad i praktickú činnosti pochopia význam predmetov, v minulosti nazývaných ručné práce. Dozvedia sa, že boli často prepájané s predmetmi ako náuka o domácom hospodárstve, náuka o vedení domácnosti, či práce na pozemku. Zameraním prác na tomto predmete bolo potrebné, aby sa na ňom žiaci delili na dievčatá
a chlapcov. 

Na programe si žiaci a študenti preveria vlastnú zručnosť činnosťou, ktorú už zrejme môžu vidieť len u svojich starých, či prastarých rodičov. Program tak necháva nazrieť do časti školskej histórie, ktorá manuálnou prípravou žiakov zohrávala dôležitú úlohu pri ich ďalšom uplatnení. Aktivity na programe majú za úlohu prebudiť alebo prehĺbiť vzťah k práci rukami, ktorá je dnes v školskom vyučovaní potĺáčaná do úzadia.

Ako bude program prebiehať:

1. Predstavíme si históriu predmetu ručné práce

2. Ukážeme si staré vysvedčenia, učebnice, fotografie aj pôvodné práce žiakov (z 20. - 80. rokov 20. storočia)

3. Šitím a háčkovaním si preveríme svoju zručnosť

4. Vyrobíme si vlastný predmet

Plagát k programu TU >>

Trvanie: 90 - 120 min.

Progam je vhodný pre: ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3
Podľa ŠVP plní tematický okruh: Umenie a kultúra
Prierezová téma: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra