výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_rozvrh_hodin

Rozvrh hodín gréckokatolíckej ľudovej školy v Petrovciach zo školského roku 1925/26

Na organizovanie formy vyučovania ako časové usporiadanie alebo striedanie vyučovacích hodín jednotlivých predmetov slúžil rozvrh hodín aj v minulosti. Už J.A. Komenský sa snažil zaviesť rozvrh hodín do pedagogickej praxe, najmä keď sa začalo s kolektívnym vyučovaním. Neskôr sa ustálilo jeho používanie ako systematickej pomôcky pre učiteľov i žiakov. Na prelome 19. a 20. storočia, v období reformácie školstva, ktorá prinášala iný pohľad na vzdelávanie a výchovu, pretože hlásala väčšiu voľnosť a tvorivosť sa používanie rozvrhu hodín potlačilo do úzadia.

Rozvrh hodín zo školského roku 1925/26 patril učiteľovi Alexandrovi Španikovi, ktorý pôsobil na gréckokatolíckej ľudovej škole v obci Petrovce. Každý rozvrh učiteľa musel v tomto období podpisom a pečiatkou schvaľovať školský inšpektor. V rozvrhu sú zapísané predmety, ktoré učiteľ vyučoval – v dvadsiatych rokoch 20. storočia sa učili: počty a merba, čítanie, písanie, sloh, mluvenie a pravopis, dejepis, zemepis, vlastiveda, prvouka, prírodopis, prírodozpyt, občianska náuka a výchova, spev, kreslenie, ručné práce pre chlapcov, ženské ručné práce, telocvik. Ku každému predmetu prislúchala hodina, kedy ich mal učiteľ odučiť. Bežný vyučovací deň bol rozdelený na dve časti dopoludnia od 8. do 12. hodiny a popoludní od 13. do 15. hodiny. Žiaci tejto školy mali vyučovanie od pondelka do štvrtka a v sobotu. Jeden z dní bol často tzv. feriálnym (voľným) dňom bez vyučovania, určovala ho školská správa. Počas 1. ČSR bol najčastejšie feriálnym dňom piatok.

Druhá strana rozvrhu hodín obsahuje meno predsedu školskej správy a miesto jeho bydliska. Ten často zodpovedal za správnosť všetkých údajov, ktoré sa v rozvrhu škôl uvádzali. Jedným z nich boli učebné knihy, ktoré mal učiteľ používať na vyučovaní. Uvádzané sú aj počty učebných pomôcok a ich stav. Zaujímavosťou je informácia o vonkajšom a vnútornom stave budovy školy, ktorý bol v tomto prípade vhodný. Z rozvrhu sa dozvieme napríklad aj to, že bolo potrebné opraviť v škole záchod, že v učebni chýba lavica a záhrada je opravená.

m_rozvrh__hodin1

<< späť listiny