výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


pre školy > programy > v zdravom tele zdravý duch
 

V zdravom tele zdravý duch

Vzdelávací program tematicky nadväzuje na výstavu Športovci v školských laviciach. Jeho cieľom je oboznámiť deti s prostredím, ktoré v minulosti položilo základy pre vznik telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu ako boli v časoch neexistujúcich telocviční dvor alebo trieda. Deti cez výklad múzejného pedagóga komplexnejšie pochopia význam a funkciu telocviku, ktorý funguje dodnes. Tým, že je program vytvorený ako aktívna činnosť pestuje v deťoch vzťah k pohybu a motivuje ich cvičiť.
Výstavný priestor, ktorý sa tak na malú chvíľu stane telocvičňou dotvoria aj pôvodné školské cvičebné pomôcky a náradie, ktoré budú mať deti možnosť nielen vidieť, ale niektoré aj priamo používať.

Čo sa bude na programe diať?

1. Rozcvička - Pred každým cvičením je potrebné sa dobre rozcvičiť.

2. Súťaž - Rozdelenie do troch družstiev, príprava telocvičného náradia, vysvetlenie súťažných disciplín, pravidiel a bodovacieho systému.

3. Spoločné cvičenia - Deti skúšajú (podľa obrázkov z učebnice telesnej výchovy) zacvičiť skupinové zostavy, ktoré v minulosti slúžili ako nácvik na hromadné cvičenia ako boli Spartakiáda.

4. Drevené telocvičné pomôcky - Ukážeme si ako vyzerali pomôcky na telesnú výchovu vyrábané svojpomocne učiteľmi alebo žiakmi.

Na záver je možnosť vzhliadnuť film o Hodine telesnej výchovy v letnej telocvični z roku 1952.

Plagát k programu TU.

Program plní podľa ŠVP tematický okruh:       
Zdravie a pohyb

m_svihadlo  m_cvik