výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Spišiaci

Zaostri na školu!

Názov tímu: Spišiaci foto_IV._C_1

Škola: SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves                                                       

Meno pedagóga: Mgr. Zuzana Žilková

Zloženie tímu: Bátorová Jana, Fukerová Anna, Gulová Daniela, Jackaninová Terézia, Janošíková Jaroslava, Kakošová Veronika, Kalafutová Jana, Kiráľová Patrícia, Klein Kristián, Kozáková Miroslava, Kurillová Veronika, Kyseľ Dominik, Melušová Tamara, Pechová Darina, Pohanková Katarína, Sendreiová Silvia, Schneiderová Patrícia, Šuba Matúš, Šubová Veronika, Šuliková Paulína, Vietoris Roman, Volčko Ľuboš, Zahurancová Denisa, Zacharíková Radka, Pekľanská Martina, Ondas Ondrej, Semanová Radka, Goč Michal

Škola na ktorú zaostrili: Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi

SpisNV-spoj_Kpia                                                                        

Stručná história školy:

História Strednej poľnohospodárskej školy v Spišskej Novej Vsi je spojená so založením prvej poľnohospodárskej školy na Spiši. Na podnet notára Ľudovíta Fuzáka bola v roku 1931 založená v Spišských Vlachoch Odborná škola hospodárska, ktorá až do roku 1945 bola jedinou strednou poľnohospodárskou školu na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským. Bola to škola kuratoriálna. Kuratórium tvorili Ministerstvo hospodárstva, Župný úrad v Ružomberku, mesto Spišské Vlachy a všetky spišské okresy (Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa).
Pre účely školy boli zadaptované hospodárske budovy bývalého riaditeľa banky, v ktorých bola zriadená trieda, kabinet a byt riaditeľa školy.
Prvým riaditeľom školy bol Václav Prášil, v rokoch 1931–39, ktorý bol v tom čase aj jediným stálym zamestnancom školy. Okrem riaditeľa externe vyučovali 5 učitelia, ktorí absolvovali pedagogický seminár a skúšku učiteľskej spôsobilosti.
Na odbornej škole hospodárskej začalo sa vyučovať 1. novembra 1931. Bola to tzv. zimná škola- pretože sa vyučovalo len od 1. novembra do 30. apríla, 6 dní v týždni 8 hodín denne, v sobotu sa vyučovalo len 4 hodiny. Od mája do októbra pracovali žiaci doma na hospodárstve.
Škola bola dvojročná, ale stále mala len jeden ročník – prvý alebo druhý. V prvom ročníku sa vyučovali všeobecne odborné predmety a v druhom ročníku špeciálne odborné predmety. V začiatkoch existencie študovali na škole chlapci z roľníckych rodín vo veku 16 – 22 rokov i starší. Škola vzdelávala budúcich samostatných hospodárov pre malé a stredné hospodárstva.
V roku 1939 musel riaditeľ školy Václav Prášil pre svoj český pôvod opustiť Slovensko. Po jeho odchode sa stal riaditeľom školy Jozef Šenkoc. V školskom roku 1941/42 sa škola presťahovala do Spišskej Novej Vsi.
Štátna roľnícko-krmovinárska škola sa stala v roku 1946 pokračovateľom odbornej hospodárskej školy a špecializovala sa na krmovinárstvo. Popri odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch sa začala na Školskom majetku vyučovať prax. Bola to tiež dvojročná škola, počet žiakov narastal a tým aj počet učiteľov. Skvalitnila sa vybavenosť školy učebnými pomôckami a zriaďovali sa prvé odborné kabinety.
Vzrast nárokov na kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve si vyžiadal zriadenie štvorročného štúdia s maturitou a v školskom roku 1950/51 sa otvára prvý ročník Štátnej vyššej roľníckej školy. Na zriadení nového typu školy sa ešte aktívne podieľa aj jej dlhoročný riaditeľ Jozef Šenkoc, ktorý však v marci 1951 zo zdravotných dôvodov zo školy odchádza a novým riaditeľom sa stáva Victor Háber.
V školskom roku 1952-53 boli všetky poľnohospodárke školy poskytujúce štvorročné odborné vzdelanie s maturitou premenované na poľnohospodárske technické školy a prešli z pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva pod Ministerstvo školstva.
II. ROKY STABILIZÁCIE A RASTU 1954 - 1984
Poľnohospodárska technická škola sa prispôsobovala požiadavkám praxe, a tak pomerne často sa menila jej špecializácia z krmovinárstva na melioráciu, chovateľstvo, pestovateľstvo, ekonomiku poľnohospodárstva. Popri štvorročnom dennom štúdiu zabezpečovala aj rôzne formy vzdelávania dospelých, formou diaľkového alebo externého štúdia.
V šesťdesiatych rokoch škola prežíva dôležité zmeny. Školský majetok s výmerou 269 ha bol v januári 1961 odovzdaný Štátnemu majetku v Spišskej Novej Vsi, čo malo za následok zmeny vo formách organizácie praktického vyučovania. Od tohto obdobia začína veľmi intenzívna spolupráca s poľnohospodárskymi podnikmi (Štátny majetok Spišská Nová Ves, Jednotné roľnícke družstvo Spišský Štvrtok, Lieskovany, Smižany a neskôr aj Odorín), pri zabezpečovaní pracovísk na praxe žiakov školy.
V nasledujúcich rokoch nastávajú i zmeny vo vedení školy. Riaditeľ školy Victor Háber odchádza na SPTŠ v Barci, novým riaditeľom sa stáva Juraj Kendra. Ten však po krátkej a ťažkej chorobe v roku 1965 zomiera. Dočasným vedením školy bol poverený Juraj Korchňák. Od 1. septembra 1965 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Ján Korman, ktorý pôsobil na škole 40 rokov, z toho 23 rokov ako riaditeľ.
Významným z hľadiska histórie školy bol rok 1967, kedy dochádza k zlúčeniu Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Spišskej Novej Vsi, odbor pestovateľstvo – chovateľstvo so Strednou poľnohospodárskou technickou školou v Bijacovciach, odbor ekonomika poľnohospodárstva. V súvislosti s orientáciou školy na ekonomiku poľnohospodárstva vznikla potreba vybudovať nové odborné učebne., najmä na vyučovanie účtovníctva, výpočtovej techniky a techniky administratívy. Škola sa rozširovala nielen materiálne, ale predovšetkým sa rozširoval počet žiakov.
V roku 1981 škola úspešne zavŕšila polstoročie svojej existencie. V jubilejnom roku 1980/81 mala škola už 23 pedagogických zamestnancov. V 8 triedach štvorročného denného štúdia študovalo 262 žiakov odbor ekonomika poľnohospodárstva a v 5 triedach päťročného večerného štúdia 134 dospelých študovalo popri zamestnaní odbor všeobecná ekonomika. V tom čase študovali v škole žiaci z celého východoslovenského regiónu okrem Spišskej Novej Vsi aj z okresov Poprad, Stará Ľubovňa, Rožňava, Košice, Trebišov.
Žiaci zo vzdialenejších miest a dedín boli ubytovaní v domove mládeže nachádzajúcom sa v budove školy. Ubytovacie podmienky boli dosť zlé, a preto sa v školskom roku 1981/82 sa začala prestavba služobných bytov (oproti škole), v ktorom bol dovtedy byt riaditeľa a hospodára školy na Domov mládeže.
III. ROKY ROZVOJA 1984 – 2000
V školskom roku 1984/85 bol názov školy upravený na Stredná poľnohospodárska škola. Reagujúc na potreby poľnohospodárstva opätovne sa otvára I. ročník štvorročného denného štúdia so zameraním na chovateľstvo a pestovateľstvo. Naopak neotvorilo sa večerné štúdium všeobecnej ekonomiky. Dochádza k znižovaniu počtu tried popri zamestnaní a zvyšuje sa počet tried denného štúdia odbor pestovateľstvo a chovateľstvo. Postupne sa skvalitňuje materiálno – technické vybavenie školy, ale závažným problémom ostáva zabezpečenie vhodných podmienok pre telesnú výchovu, ktorá sa v tom čase realizovala len na školskom dvore a v prípade nepriaznivého počasia v suteréne školy. Vedenie školy sa viackrát pokúšalo získať súhlas nadriadených orgánov a finančné prostriedky na výstavbu telocvične. Podarilo sa až v roku 1990.
Spoločenské a ekonomické zmeny po roku 1989 zasiahli aj Strednú poľnohospodársku školu. Pod ich vplyvom sa škola aktívne prispôsobila novým podmienkam trhového hospodárstva. Vedenie školy pripravilo koncepciu zmeny študijných odborov. Jej realizáciu zabezpečil Peter Novoroľník, ktorý nastúpil do funkcie riaditeľa 1.7. 1991. Namiesto existujúcich odborov bol zavedený nový integrovaný odbor Agropodnikanie a zriadila sa Obchodná akadémia. Začína sa písať spoločná história dvoch škôl.
V nasledujúcich rokoch postupne končia štúdium triedy so zameraním na ekonomiku poľnohospodárstva, pestovateľstvo a chovateľstvo. V záujme uspokojenia potrieb trhu práce škola zabezpečuje v spolupráci s Okresným úradom práce v Spišskej Novej Vsi rekvalifikačné kurzy. Uskutočňované zmeny si vyžiadali zriadenie ďalších odborných učební, resp. rekonštrukciu už existujúcich. Bola ukončená I. etapa prístavby telocvične a do užívania boli odovzdané nové 4 učebne, 2 kabinety, kuchyňa a jedáleň.
V auguste 1994 riaditeľ školy Peter Novoroľník tragicky zahynul. 0d decembra 1994 bola na miesto riaditeľky menovaná RNDr. Mária Vasiľová. Podarilo sa jej zabezpečiť dokončenie prístavby školy, telocvične, rekonštrukciu kuchyne, zriadenie šatní v suteréne budovy, novú učebňu pre výučbu motorových vozidiel. Všetky tieto priestory boli slávnostne odovzdané do prevádzky pri príležitosti 65. výročia založenia školy.
Okrem existujúceho odborného zamerania na Strednej poľnohospodárskej škole je zavedený nový odbor Potravinárstvo, so zameraním podnikanie v potravinárstve.
IV. ROKY PROFILÁCIE 2000 – 2006
Od roku 2000 začína vedenie školy, v súlade s vypracovanou koncepciou, cieľavedome pracovať na marketingu školy, aby sa zlepšila informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia v súlade s požiadavkami trhu práce. Postupne rastie záujem o štúdium a každý rok rastie aj počet žiakov. Súčasne sa zvyšuje a skvalitňuje materiálno – technické vybavenie školy, predovšetkým v oblasti informatizácie školy, plynofikuje sa chemické laboratórium, budujú sa nové odborné učebne. Na školskom pozemku sa vybudovalo polyfunkčné športové ihrisko s tenisovým kurtom. Počet pedagogických zamestnancov sa zvýšil na 48 a zároveň v ostatných rokoch je pravidelne doplňovaný mladými učiteľmi, čo sa priaznivo odráža vo vekovej štruktúre a dáva záruku plynulého pokračovania a rozvoja aj do nasledujúcich rokov.
V súlade s prijatou koncepciou racionalizácie siete škôl došlo 1. septembra 2005 k zmene právnej formy školy na Spojenú školu s organizačnými zložkami Stredná poľnohospodárska škola a Obchodná akadémia.
V. SÚČASNOSŤ 2006 -
V roku 2008 došlo k zmene názvu Strednej poľnohospodárskej školy na Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a preto od 1. septembra 2008 bol plný názov školy - Spojená škola Obchodná akadémia a Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy od 1. septembra 2010 opäť dochádza k zmene názvu školy na Stredná odborná škola ekonomická so študijnými odbormi Obchodná akadémia a Agropodnikanie. Od školského roku 2012/2013 škola ponúka nový študijný odbor Ekonomické lýceum ako jediná v Košickom samosprávnom kraji.
V súčasnosti na škole študuje 470 žiakov v 18 triedach, vyučovací proces zabezpečuje 44 pedagogických zamestnancov.
Zdroje: školské kroniky, bulletiny k jednotlivým výročiam školy, záznamy a fotoarchív bývalých zamestnancov a absolventov školy

Galéria zaslaných fotografií:

SpisNV01 SpisNV02 SpisNV03 SpisNV04 SpisNV05 SpisNV06 SpisNV07 SpisNV08 SpisNV09 SpisNV10 SpisNV11 SpisNV12 SpisNV13 SpisNV14 SpisNV15 SpisNV16 SpisNV17 SpisNV18 SpisNV19 SpisNV20 SpisNV21 SpisNV22 SpisNV23 SpisNV24 SpisNV25 SpisNV26 SpisNV27 SpisNV28 SpisNV29 SpisNV30 SpisNV31 SpisNV32 SpisNV33 SpisNV34 SpisNV35 SpisNV36 SpisNV37 SpisNV38 SpisNV39 SpisNV40 SpisNV41 SpisNV42 SpisNV43 SpisNV44 foto_pedagga