výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > NEW YORK

Zaostri na školu!

Názov tímu: NEW YORK 

Škola: Špeciálna ZŠ, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom                                                       

Meno pedagóga: Mgr. Révayová Eva, Mgr. Potfajová Simona

Zloženie tímu: 55 žiakov 1.-9. ročníka

Škola na ktorú zaostrili: Špeciálna základná škola v Novom Meste nad Váhom

Nove_Mesto_N.V.03_2                                                                        

Stručná história školy:

Špeciálna základná škola v Novom Meste nad Váhom bola založená 24.septembra 1962 pod názvom Osobitná škola, za účelom vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. Školu začalo navštevovať 25 žiakov 1-5. ročníka zaradených do dvoch tried , ktoré boli umiestnené v dvoch prízemných miestnostiach na Strechayovom námestí (terajšie Námestie Slobody).Riaditeľkou školy bola p. Krížová Alžbeta. Zariadenie a učebné pomôcky poskytla Osobitná škola internátna z Trenčína a novomestské základné školy. Žiaci po ukončení 5.ročníka pokračovali ďalej v základnom vzdelávaní v Osobitnej škole internátnej v Trenčíne, kde absolvovali 6-9.ročník. Vzhľadom na pribúdajúci počet žiakov v školskom roku 1967/68 bola otvorená ďalšia trieda. V septembri 1971 do funkcie riaditeľky školy nastúpila p. Hanušová Božena. Počet žiakov školy bol v tomto období 36 - 43 a priestorové podmienky začali byť nevyhovujúce. Nové priestory škola získala až v školskom roku 1977/78 , kedy sa 1.11.1977 presťahovala do zrenovovaných priestorov malotriednej ZDŠ na Tehelnú ulicu . Budova školy bola priestrannejšia, svetlejšia so školským dvorom a záhradou. V školskom roku 1981/82 na miesto riaditeľky školy nastúpila p. Nemcová Oľga. Pod jej vedením sa škola ďalej zveľaďovala po stránke materiálnej aj pedagogickej. Po odchode do dôchodku v roku 1987 funkciu riaditeľky prevzala PaeDr. Škodová Jarmila, ktorá pokračovala v renovácii školy a spolu s pedagogickým kolektívom v rôznych akciách kultúrnych a športových v ktorých žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky. 1.novembra 1991 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy Mgr. Harušťáková Elena .V tomto školskom roku navštevovalo školu 48 žiakov vyučovaných v piatich triedach. Práca pedagógov bola namáhavá nakoľko v troch triedach boli spojené ročníky. I napriek tomu škola ako i po minulé roky napredovala úspešne v rámci výchovno-vyučovacieho procesu, ale aj v rôznych aktivitách kultúrnych, športových a exkurzno-vzdelávacích. Vzhľadom na stúpajúci počet žiakov zo Starej Turej a blízkeho okolia bolo od septembra 1994 zriadené elokované pracovisko priamo v Starej Turej .Vyučovací proces prebiehal pod vedením dvoch učiteliek a jednej vychovávateľky školskej družiny. Pracovisko bolo riadené riaditeľkou Osobitnej školy v Novom Meste nad Váhom. Prevádzkované bolo do júna 2004, kedy pre nedostatočný počet žiakov bolo zrušené. V školskom roku 1997/98 žiaci 7. ročníka pokračovali vo vzdelávaní v našej škole a tak postupne sme začali vytvárať plne organizovanú školu so všetkými ročníkmi. 1.4.1999 získala škola právnu subjektivitu. Od 1.9.2000 sa zmenil názov školy na Špeciálna základná škola. Tak sa dlho polemizovaná otázka o zmene názvu školy stala skutočnosťou. V júni roku 2002 sme získali nové priestory na Ul. Kollára 3,budovu jaslí . Po vnútornej rekonštrukcii sme získali viac priestoru v ktorom sa nachádza 9 tried, telocvičňa, dielňa, počítačová trieda, cvičná kuchyňa na PV, jedáleň a výdajňa stravy, zborovňa a vôbec všetko čo priestorom školy prislúcha. Od 1. februára 2010 nastúpila na miesto riaditeľky školy Mgr. Zuzana Baierová. V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 55 žiakov, ktorí sa vyučujú v siedmych triedach podľa učebných osnov A,B,C variantu, jednu z tried navštevujú deti s autizmom a v ŠKD je zapísaných 7 žiakov.

Galéria zaslaných fotografií:

Nove_Mesto_N.V.01 Nove_Mesto_N.V.02 Nove_Mesto_N.V.03_1