výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Vtáčkovčatá

Zaostri na školu!

Názov tímu: Vtáčkovčatá 

Škola: ZŠ Vtáčkovce                                                        

Meno pedagóga: Mgr. Marcela Timková

Zloženie tímu: kolektívy žiakov 2.A, 3.A a 4.A

Škola na ktorú zaostrili: Štrátna ľudová škola vo Vtáčkovciach

Vtackovce-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.4.1923 sa obec zaväzuje zabezpečiť primeraný pozemok pre výstavbu Štátnej ľudovej školy vo Vtáčkovciach a berie na seba vecný náklad školy. Rozhodnutím ministerstva školstva zo dňa 1.11.1925 sa v obci Vtáčkovce zriaďuje štátna ľudová škola. S výstavbou sa započalo v auguste 1926 a 14. novembra 1926 bola stavba dokončená a slávnostne vysvätená. Prvý rok školu navštevovalo 31 detí z Vtáčkoviec a Ortášov.
Prvým učiteľom na tejto škole bol Žigmund Sereday. Narodil sa 6. novembra 1891 v Opinej, kde bol jeho otec učiteľom. Strednú školu navštevoval v Prešove a takisto učiteľsky diplom dostal na ev.a.v. učiteľskom ústave v Prešove v r. 1911. Ako učiteľ pôsobil najprv rok v Žehni, potom až do roku 1926 v Červenici. 1.októbra 1926 nastúpil do Vtáčkoviec, kde pôsobil až do 31.10.1957, tj. 31 rokov.
V roku 1949 bola tiež zriadená škola v Kecerovských Pekľanoch pre deti vo veku 11 – 15 rokov. Slúžila aj pre deti z Vtáčkoviec. Tunajšia štátna dvojtriedna škola sa zmenila na jednotriednu pre deti vo veku 6 – 10 rokov.
Takisto boli v tomto roku vykonané niektoré opravy na budove školy.
V roku 1970 bola dokončená prístavba Základnej deväťročnej školy. Začala sa výstavba novej materskej školy. Robili to miestni občania svojpomocne.
V roku 1972 bola dokončená výstavba materskej školy. Zároveň bolo urobené okolo nej oplotenie. Oplotená bola aj základná deväťročná škola.
V budove Základnej deväťročnej školy je dnes Špeciálna základná škola a v budove Materskej školy je dnes Základná škola 1.-4. ročník.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Vtackovce01 Vtackovce02 Vtackovce03 Vtackovce04 Vtackovce05 Vtackovce06