výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

Warning: exif_read_data(Obec_detsk_opatrova_v_ubietovej_1888.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(Obec_detsk_opatrova_v_ubietovej_1888_2.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(pohad_na_budovu_koly_zkladn_kola_TGM_ubietov_autor_nezmy_rok_neznmy_fotky_s_zo_skromnch_zdrojov_2.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931_2.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931_4.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931_5.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(ttna_metianska_kola_v_ubietovej__kolsk_dvor__rok_1940-50.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(ttna_metianska_kola_v_ubietovej__kolsk_dvor__rok_1940-50_2.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(ttna_metianska_kola_v_ubietovej__kolsk_dvor__rok_1940-50_3.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zkladn_kola_TGM_ubietovkrok_ikovnch_rk_autor_neznmy.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_2.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_3.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_4.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_5.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_7.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_8.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

Warning: exif_read_data(zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_9.jpg): Invalid TIFF alignment marker in /home/rp017500/www_root/plugins/content/imageloader/helper.php on line 164

súťaž pre školy > súťažné tímy > Ľubietovskí masarykovci

Zaostri na školu!

Názov tímu: Ľubietovskí masarykovci 

Škola: ZŠ s MŠ T.G.Masaryka, Nám. V.Dunajského 4/14, Ľubietová                         

Meno pedagóga: Mgr. Soňa Legerská

Zloženie tímu: Čief Ján, Dobošová Lenka, Helexa Ivan,Chromeková Kristína, Korunková Kristína, Lacová Vladimíra, Majer Marián, Majerová Alexandra, Mišány Erik, Predajnianska Ivana, Predajnianska Lenka, Sauková Annamária, Turcerová Viktória, Vido Matúš, Žďárová Viktória

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola T.G. Masaryka v Ľubietovej

zs_tgm_lubietova_1931__2012_1                                                                        

Stručná história školy:

Ťažko presne zistiť, kedy v Ľubietovej vznikla prvá škola, pretože ľubietovský archív bol v roku 1433 pri husitskom vpáde zničený.
Prvý konkrétny dátum, o ktorý sa možno oprieť je rok 1527, kedy sa spomína rektor školy Gregory v súvislosti s jeho upálením. Počas celého stredoveku bola nositeľom všetkých poznatkov cirkev a prvé školy na území Slovenska boli cirkevné. Farské školy vznikali spolu so založením kostola a fary. Na základe tejto skutočnosti farskú školu v Ľubietovej možno predpokladať v druhej polovici 14. stor., pretože ľubietovský kostol a fara sa v Pazmányovskom súpise spomínajú ako staré a výnimočné už v roku 1397. Existenciu školy už v 14. stor. dokazuje aj skutočnosť, že od roku 1390 na Pražskej univerzite študujú študenti z Ľubietovej. V záznamoch tejto univerzity nachádzame v roku 1390 meno Šimona z Ľubietovej. S nástupom husitského revolučného hnutia odchádzajú študenti do Viedne. Po husitských vojnách študujú na Krakovskej univerzite, k čomu iste prispeli dobré vzťahy medzi Ľubietovou a Krakovom (ľubietovská meď sa vyvážala cez Krakov do Gdaňska). V záznamoch Krakovskej univerzity z tohto obdobia nachádzame mená piatich študentov z Ľubietovej. V 16. a 17. storočí navštevujú ľubietovský študenti hlavne nemecké univerzity. Napríklad Ján Abrahamides odišiel po skončení štúdií v Ľubietovej na univerzitu do Wittenbergu. Na farských školách získavali študenti elementárne poznatky.
Vyučovanie viedol farár, ktorý učil deti náboženstvu, základom latinského čítania, písania a spevu. Neskôr si brával za pomocníka schopnejšieho človeka, ktorý túto prácu vykonával za neho. Okrem vyučovania robil aj pomocné práce pri cirkevných obradoch, zvonenie, pisárske a iné práce. Zásluhou prosperujúceho baníctva a rýchlym rozvojom mesta vzniká mestská partikulárna škola, ktorú vydržiavali mešťania, aby ich deti nadobudli vhodné vzdelania pre mestský stav. Delili sa na nižšie, kde sa preberalo čítanie, písanie, rátanie, náboženstvo a vyššie, kde sa vyučovala dialektika, rečníctvo, fyzika, geometria a astronómia. Na čele mestskej školy bol rektor, ktorý mal univerzitné vzdelanie a obyčajne dosiahol hodnosť bakalára.
Ľubietovské školstvo v 16. a 17. stor. bolo silne poznačené reformáciou a následnou protireformáciou. Náboženské rozpory sa v Ľubietovej zvlášť búrlivo riešili a vyžiadali si aj ľudské obete. Podľa zákona „Čie panstvo, toho náboženstvo" kostoly prechádzali z rúk do rúk a škola slúžila vždy tej strane, ktorá bola práve pri moci. V časoch protireformácie založili Jezuiti v Ľubietovej triviálnu školu.
V roku 1770 dostal ľubietovský magistrát rozkaz od vládnych orgánov, aby školstvo usporiadali podľa nového školského poriadku „Ratio educationis", ktorý schválila Mária Terézia v roku 1777. V 40. rokoch 19. stor. ľubietovský národovci v meste rozprúdili čulý kultúrny ruch. Založili tu nedeľnú školu a spolok striezlivosti, ktoré mali vlastnú knižnicu. Vyvrcholením ich snáh bolo vypracovanie Ľubietovského slovenského memoranda. Uvádza sa v ňom: „Materinskému jazyku maďarského národa, v našom okolí slovenskému jazyku má sa nechať voľné používanie a pole pre rozvoj". Odpoveďou vládnych orgánov bolo zriadenie štatariálneho súdu v Ľubietovej.
Rakúsko – uhorské vyrovnanie v r. 1867 malo pre slovenský národ veľmi neblahé následky. Maďarská vláda neuznávala slovenský národ a začalo sa s pomaďarčovaním príslušníkov nemaďarských národovcov. Rýchlemu pomaďarčovaniu od útleho veku napomáhali nové školské zákony, ktoré zavádzali maďarčinu ako povinný vyučovací predmet už od ľudových škôl.
V rokoch prvej svetovej vojny sa začal rúcať starý monarchistický režim a od 1. decembra 1918 sa začalo v našich školách vyučovať po slovensky. Dňa 1. septembra 1919 vznikla v Ľubietovej Štátna meštianska škola. Jedným z hlavných iniciátorov jej vzniku bol jej prvý riaditeľ Ján Hromada. Triedy boli umiestnené v mestskom dome. Vyučovanie sa začalo 3. októbra 1919, kedy bola otvorená len jedna trieda s počtom žiakov 71. Každým rokom sa počet tried zvyšoval a škola si musela zobrať do užívania aj priestory v bývalej škole a jednu učebňu evanjelickej školy. Naliehavo sa problém nevyhovujúcich priestorov prejavil v školskom roku 1922 / 23, kedy škola otvorila už štyri triedy a navštevovalo ju 143 žiakov. Preto obecný predstavitelia začali písať žiadosti na urýchlené schválenie stavby novej budovy školy.
Vyššie orgány výstavbu novej školskej budovy nakoniec schválili, lenže obec medzičasom nezískala dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie stavby. Tak sa v roku 1923 obrátila na vládu Československej republiky so žiadosťou o poskytnutie štátnej subvencie na výstavbu budovy. Dňa 17. mája 1925 oznámilo Ministerstvo školstva a národnej osvety, že Ministerstvo financií v zmysle návrhu, zo dňa 15. januára 1925 schvaľuje štátnu subvenciu pre obec Ľubietová vo výške 50.000,- Kčs a zaraďuje ju do rozpočtového plánu na rok 1926. Keďže výstavba novej budovy, mala podľa predbežného plánu stáť približne 750.000,- Kčs, obec bola nútená na získanie ďalších finančných prostriedkov predať obecnú horu (v chotárnej časti Tri vody) štátu. Prehliadka a posúdenie pozemku pre výstavbu budovy školy sa uskutočnila už dňa 8. júla 1922. V správe komisii na čele s technickým znalcom Ing. Jánom Jakubekom sa píše: „Pozemok je suchý, prístup svetla je neobmedzený a pre stavbu vhodný". Zdravotný znalec. Dr. Ján Zatroch uvádza: „Skúmaný pozemok zdravotným požiadavkám, ktoré vybudovanie meštianskej školy vyžaduje úplne zodpovedá a tak je na tento účel príhodný". Dňa 13. apríla 1924 sa zástupcovia obce zaväzujú, že dajú vyhotoviť náčrtky, pre novostavbu a tieto do konca mája predložia školskej inšpekcii v Banskej Bystrici.
Po mnohých problémoch sa konečne v roku 1929 začalo so stavbou školy. Dokončená bola začiatkom novembra 1931 a celkové náklady si vyžiadali financie vo výške 3 miliónov korún. Na stavbu prispievali ľudia rôznymi sponzorskými darmi. Jednou z tých, ktoré prispeli na výstavbu, bola aj žena prvého prezidenta Československej republiky Charlotte Garriqueová. Táto skutočnosť priviedla obecnú radu na myšlienku obrátiť sa na prezidenta Československej republiky so žiadosťou, aby Štátna meštianska škola v Ľubietovej mohla byť nazvaná jeho menom. Následne prišiel list od prezidenta republiky, že povoľuje Štátnu meštiansku školu pomenovať Masarykovou. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 16. novembra 1931 za účasti ministra školstva Dr. Ivana Dérera.

Galéria zaslaných fotografií:

Obec_detsk_opatrova_v_ubietovej_1888 Obec_detsk_opatrova_v_ubietovej_1888_2 Detská opatrovHa r. 1988 Budova detskej opatrovne. V r. 1929 ju zbúrali a na jej mieste postavili meatiansku akolu. Obecná detská opatrovHa bola zbúraná  1929 a na jej mieste dnes stojí Základná akola TGM. divadeln_hra_Rukavika__v_kresliarni_-_teraz_predelen_na__7._triedu_a_po._uebu_rok_1977 evanielický dom stojí dodnes, len 
aso doalo k malým úpravám, ~iaci sú odfotený presne pred ním. prebiehalo tu vyu
ovanie do postavenia detskej opatrovne v roku 1888 iaci_metianskej_koly_v_ubietovej_dnen_evan_dom_rok_1911 iaci_metianskej_koly_v_ubietovej_dnen_evan_dom_rok_1919 `kolský inapektor Juraj Babka sa ve>kou mierou pri
inil o výstavbu meatianskej akoly pohad_na_budovu_koly_zkladn_kola_TGM_ubietov_autor_nezmy_rok_neznmy_fotky_s_zo_skromnch_zdrojov pohad_na_budovu_koly_zkladn_kola_TGM_ubietov_autor_nezmy_rok_neznmy_fotky_s_zo_skromnch_zdrojov_2 pohad_na_budovu_koly_zkladn_kola_TGM_ubietov_autor_nezmy_rok_neznmy_fotky_s_zo_skromnch_zdrojov_3 pohad_na_budovu_koly_zkladn_kola_TGM_ubietov_autor_nezmy_rok_neznmy_fotky_s_zo_skromnch_zdrojov_4 pohad_na_budovu_koly_zkladn_kola_TGM_ubietov_autor_nezmy_rok_neznmy_fotky_s_zo_skromnch_zdrojov_5 pred_kolou_rok_neznmy_pribline_1970_-_80 7. ro
ník pri h>adaní fotografií ~iaci 7. ro
níka pri h>adaní fotografií ~iaci 7. ro
níka pri h>adaní dobových fotografií ptarnie_iakov_7_triedy_projekt_zaostri_na_kolu_autor_Mgr_Legersk_2012__4 ~iaci 7. ro
níka pri h>adaní dobových fotografií ~iaci 7. ro
íka pri h>adaní fotografií ptarnie_iakov_7_triedy_projekt_zaostri_na_kolu_autor_Mgr_Legersk_2012__7 ptarnie_iakov_7_triedy_projekt_zaostri_na_kolu_autor_Mgr_Legersk_2012__8 sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931 sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931_2 autor neznámy, novostavba 1931 sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931_4 sttna_mestiacka_skola_v_lubietovej_1931_5 ttna_metianska_kola_v_ubietovej__kolsk_dvor__rok_1940-50 ttna_metianska_kola_v_ubietovej__kolsk_dvor__rok_1940-50_2 ttna_metianska_kola_v_ubietovej__kolsk_dvor__rok_1940-50_3 U
ite>ský zbor v roku 1973. budova akoly >avé krídlo 
elný poh>ad na budovu, hlavný vchod zkladn_kola_TGM_2012 zkladn_kola_TGM_pohad_z_diaky_2012 zkladn_kola_TGM_ubietovkrok_ikovnch_rk_autor_neznmy poh>ad na pravé krídlo budovy, urobie záber ako v minulosti bránia postavené budovy. poh>ad na >avé krídlo akoly- akoby na miesto, kde stála detská opatrovHa do roku 1829 zs_tgm_lubietova_1931__2012 ma>ba na stene regionálnej u
ebne, zobrazuje výjav z obce ma>ba lemuje chodbu pri hlavnom vchode ma>ba lemuje chodbu pri hlavnom vchode, poh>ad na akolu z príjazdovej cesty v roku 2001 bol akole udelený 
estný názov Základná akola T.G.Masaryka fotka ~iakov z roku 1919 má svoje 
estné miesto v regionálnej u
ebni regionálna u
ebHa poh>ad na sú
asnú budovu pri zapadajúcom slnku v kabinete sa nachádzajú staré prírodopisné zbierky ulo~ené v pôvodných skriniach zadný východ z budovy na akolský dvor hlavné schodisko je doplnené kvetmi a bustou T.G.Masaryka zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_2 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_3 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_4 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_5 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_6 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_7 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_8 zs_tgm_lubietova_po_zaplavach_2003_9 zs_tgm_lubietova_premena_pocitacovej_ucebne kaolský dvor je momentálne vo fáze úprav, v pozadí 
ase pravéhu krídla budovy