výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Druhá B

Zaostri na školu!

Názov tímu: Druhá B 

Škola: Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa        

Meno pedagóga: Mgr. Jarmila Hricová

Zloženie tímu: Lea Nosáľová, Lucia Nosáľová, Eva Katreniaková, Andrea Hošková, Terézia Belicová, Alžbeta Sedláková , Július Borák, Sarah Veselovská, Ivana Kožiaková, Erika Vilhanová, Dominika Giertliová, Lenka Blahútová, Milan Sivok, Nikoleta Dušová, Peter Cavar, Alexandra Štellmachová

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola a základná škola v Utekáči

Hnusta01-Utekac_1

Hnusta02-Utekac_1                                                                        

Stručná história školy:

Nespravodlivosť s akou Kuchynka pristupoval ku svojím robotníkom (nútil 6 ročné deti pracovať, zakázal gramotnosť) vyvrcholila v roku 1858 v Kokave nad Rimavicou kde sa robotníci o tomto probléme rozprávali a započul ich neznámy hosť, ktorý okamžite začal konať a Kuchynka dostal príkaz zriadiť v Utekáči továrenskú školu(1859).
V nízkom drevenom domčeku, pokrytom drevenými šindľami, uvoľnil miestnosť na jednu triedu so 7 lavicami. V ktorých po skončení práce sedávalo 30-40 detí. Vedľa triedy bol byt učiteľa, ktorý dostával 40 grajciarov za jedno dieťa.
Prvými učiteľmi boli: Topicer do roku 1861, Karol Pinka a za ním Wott - bývalý finančník, ktorý učil až do roku 1880 a v Utekáči zomrel. Ďalším učiteľom bol Ján Guller.
Štefan Kuchynka zomrel. Stará škola už nevyhovovala. Preto dedič sklární Gejza Kuchynka a majetku dal postaviť novú školu v roku 1885, v ktorej prvým učiteľom bol Leopold Golda (1887-1897), ktorý začal vyučovať maďarsky. Tento učiteľ bol platený majiteľom sklárne.
Dňa 15. Júla 1897 bola ľudová škola v Utekáči prevzatá štátom t.j. bola medzi štátom a majiteľom, už novým majiteľom, Uhorské sklárne, akciová spoločnosť.
Prvým učiteľom na zoštátnenej škole bol podľa zmluvy Ondrej Štagena. Za ním sa veľmi rýchlo vystriedalo niekoľko učiteľov pre stále spory s riaditeľom sklárne Holdsteinom.
Za pôsobenia učiteľa Františka Bandta (učil 1902-1914) bola zaslaná žiadosť o rozšírenie počtu učiteľov, nakoľko jeden učiteľ na vtedajších 108 žiakov už nestačil.
V roku 1903 bolo zvolené prvé kuratórium školy, ktorého predsedom sa stal riaditeľ závod Armin Holdstein.
K rozšíreniu o jednu triedu došlo až v roku 1913. V tom období boli pri škole postavené i prvé záchody.
Od 1.IX.1913 bola štátna ľudová škola daná pod spoločnú správu s ľudovou školou v Kokave nad Rimavicou a Drahovej.
Škola počas prvej svetovej vojny bola značne poškodená. Knihy z maďarskej učiteľskej knižnice, tiež z knižnice žiackej, boli rozkradnuté. Záclony strhané, byty a triedy značne znečistené. Plot okolo školskej záhrady pováľaný.
Po skončení vojny, prví učitelia prišli 6.IX.1919, a t Miloslav Lahulek (zakladateľ školskej kroniky) a Ladislav Štetina. Dňa 17:IX:1919 sa začalo vyučovať. Do dvoch začalo chodiť 212 žiakov (114 chlapcov a 98 dievčat).
V školskom roku 1921- 1922 bola škola rozšírená o ďalšiu triedu. Počet žiakov v triede sa znížil na 38-72-69. Ešte stále však bol v škole nedostatok učebníc. V roku 1922 založili školskú knižnicu- Do školskej získali 47 kusov kníh, do žiackej 23 kníh.
V školskom roku 1923-1924, bola zavedená 7-ročná školská dochádzka. V roku 1926 skláreň zastavila prevádzku. Mnohí sklári odišli do Poľska, Fínska, Bulharska, Argentíny, Švajčiarska, Nemecka, Belgie, Francie a Maďarska. Dostavila sa bieda, čo sa prejavilo i na školských deťoch, boli slabé, prospech sa zhoršoval, dochádzka veľmi nízka. Riaditeľstvo odoprelo plniť zmluvu z roku 1897. Zrušilo poplatky, nedodávalo drevo na vykurovanie, nepreviedla sa údržba školy.
Po dvojročnej prestávke skláreň v Utekáči znova zahájila výrobu. Začali sa vyrábať žiarovkové banky. Sklári sa vracali domov. Pomer závodu ku škole sa zlepšil. Plnené boli všetky požiadavky- mali na tom veľkú zásluhu učitelia, ktorí svojou usilovnosťou a mimoriadnou činnosťou tieto dobré vzťahy vytvorili.
V roku 1928-1929 bola školská dochádzka predĺžená na 8 rokov. V ďalšom školskom roku usiluje učiteľský zbor o rozšírenie školy na štvortriednu. Ich úsilie bolo korunované úspechom v školskom roku 1931-1932, čím sa počet žiakov v triedach opäť znížil na 41-46-38-66, a vytvorili sa predpoklady pre skvalitnenie vyučovania.
Do pokojného života školy, ktorý v budúcich rokoch zasiahla mobilizácia v roku 1938. Traja učitelia narukovali. Po utvorení Slovenského štátu, vtedajší riaditeľ, ako Čech, bol zo zeme vypovedaný a musel z Utekáča odísť dňa 3.V.1939. Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave zrušilo z úsporných dôvodov 4. triedu.
V školskom roku 1940-1941 boli zo školy vylúčený žiaci židovského náboženstva. V školskom roku 1942-1943, majiteľ Sklárne Clara, účast. spoločnosť, darovala Slovenskému štátu školskú budovu a záhradu.
29.I.1945 bola osada Utekáč oslobodená sovietskou armádou a v škole, vo všetkých miestnostiach bola zriadená vojenská nemocnica. Slúžila i za prechodnú nocľaháreň pre vojakov a partizánov počas Slovenského národného povstania.
Školský rok 1958-1959 po dlhoročnom usilovaní riaditeľstvo školy J. Vídenský otvára za veľkej účastí obyvateľov prvý školský rok novozriadenej osemročnej strednej školy v Kokave-Utekáči. Nová škola bola v budove starej škola a dve triedy v budove tzv. kaštieľa.
Škola mala ihneď osem tried, k dispozícii len 6 vyuč. Miestností, z toho jedna len pre 20 žiakov. Kancelária pre 9 učiteľov vrátane riaditeľa a rozmeroch 6,10m a kabinet 4,5 x 4,5m. Nové učebné pomôcky boli ukladané do starých skríň, dopravených zo ŽD v Tisovci. Boli umiestnené na chodbe.
Prvých 9 členov zboru: Jindřich Vídenský, riaditeľ školy. Učitelia: Elena Graunerov, Gabriela Hrdličková, Helena Hájniková, Ján Vinarčík, Anna Janíčková, Emília Kňazeová, Sidónia Kucejová, Vladimír Torkol, Elena Rástocká.
Pre nedostatok miestností bolo zavedené striedavé vyučovanie. Boli zriadené záujmové krúžky a pionierske organizácie.
V októbri 1959 bol dvor starej školy opatrený železnou bránou za2068 Kčs.Bolo zakúpených 9 kusov reprodukcií- obrazov za 1000 Kčs. Boli zakúpené učebné pomôcky a náradie pre budúce dielne. Vyskytli sa 3 prípady žltačky a v Kokave nad Rimavicou vo veľkej miere.
V roku 1960 nastali územné zmeny, ktoré sa dotkli a našej školy. Patríme pod okres Lučenec do obv. škol. inšp. Jána Lauku.
Od roku 1960 sa žiaci zapájali do veľkého množstva mimoškolských aktivít či už športových alebo vzdelávacích, sú členmi pionierských skupín ( s vlastnou zástavou), zúčastňujú sa rôznych zberov ( papiera, kovov a pod.), sú úspešní na talentových a iných súťažiach. Každoročne vytvárajú atmosféru sviatkov svojimi predstaveniami.
Asi v rokoch 2006-2007 sa ku škole pripojila aj materská škola z dôvodu nedostatku žiakov.
Škola sa počas svojho vývinu viac krát sťahovala. Najstaršia budova školy sa nachádzala na Drahovej, neskôr v Utekáči pri sídlisku. Jej budova sa tam nachádza dodnes. Je využívaná ako Základná škola s Materskou školou v Utekáči.

Škola na ktorú zaostrili: Meštianska škola v Hnúšti

Hnusta08_1                                                                   

Stručná história školy:

Prvé zmienky o školstve v Hnúšti sa datujú od roku 1595.
História našej školy sa začala písať v roku 1933, keď Ministerstvom školstva ČSR výnosom č. 83434 z 31. októbra 1931 bolo povolené zriadenie Štátnej meštianskej školy v Hnúšti. O jej zriadení sa viedlo dlhé vyjednávanie medzi vtedajšou obcou Hnúšťa a Ministerstvom školstva a národnej osvety. Jednanie trvalo 3 roky. Keďže obec nemala potrebné miestnosti pre novú školu, prikročilo sa k adaptácii „Slúžnovského" domu. Celá budova však bola stavaná z váľkov, veľmi vlhká , umiestnenie meštianskej školy v nej bolo dočasné, lebo budova nevyhovovala po zdravotnej stránke. Vyučovanie v meštianskej škole sa začalo 1. septembra 1933 . Zapísaných bolo 89 žiakov do 1. a 2. ročníka. V školskom roku 1939/40 mala škola už 7 tried, 280 žiakov a pre nedostatok učební sa vyučovalo striedavo. Navštevovali ju žiaci z celej rimavskej doliny od Čerenčian po Hačavu. V školskom roku 1940/41 sa zvýšil počet žiakov na 310, a tak sa občania Hnúšte a okolitých dedín – Likiera, Hačavy, Polomu a Rimavského Brezova rozhodli požiadať Ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej republiky o schválenie stavby novej meštianskej školy. V januári 1941 bolo schválené stavebné miesto pri hradskej Putnok – Brezno, pozemok patril evanjelickej cirkvi. Koncom marca 1942 boli schválené plány ministerstvom dopravy a verejných prác, ktoré vypracoval architekt František Novák , staviteľ zo Zvolena.
Finančné náklady na stavbu novej školy boli vyčíslené na 5. 142.000.- korún. Stavebné náklady boli rozdelené nasledovne : 1/3 ministerstvo školstva a národnej osvety, 1/3 Župný úrad v Banskej Bystrici a 1/3 školský obvod a to : 45,5 % Hnúšťa, 16% Hačava, 35,5 % Likier a 7% Polom. No vládni komisári obcí Likiera a Hačavy vydali záporné rozhodnutia, z dôvodu, že sú „drahé časy, nedostatok materiálu, obce sa zadĺžia, škola je vraj veľmi prepychová". Župný úrad záporné rozhodnutia komisárov zrušil a nariadil, aby do rozpočtu na rok 1943 zahrnuli sumy na stavbu školy. Vypísaná a schválená bola súťaž , rozpočet , podaná bola žiadosť na Najvyšší úrad pre zásobovanie na prídel stavebného materiálu, pretože bola vojna, prisľúbená bola pôžička v Hypotečnej a komunálnej banke v Bratislave. So stavbou školy sa začalo na jar v roku 1943.
Novostavba bola odovzdaná do užívania 20. februára 1946 a škola v nej sídli dodnes.
„20. februára 1946 presťahovala sa škola do novostavby školy zo starej školskej budovy. V starej školskej budove sa vyučovalo od 1. septembra 1933, ktorá po žiadnej stránke nevyhovovala. Novostavba školy ešte nie je dokončená, ale predsa lepšia, zdravšia, teplejšia. Triedy sú vzdušné, svetlé a teplé. Práca je radostnejšia." ( výpis z kroniky Štátnej slovenskej meštianskej školy v Hnúšti )
Škola mala ústredné kúrenie, vodovod, kanalizáciu, školský rozhlas, učebne s parketovými podlahami ( ktoré sú v triedach dodnes ). Súčasťou školy boli byty riaditeľa a školníka. Nebola však úplne dokončená a slávnostne ju staviteľ Anton Heisz odovzdal 31. januára 1947.
Od 1. októbra 1949 bola pri škole otvorená štátna školská jedáleň. Jedáleň povolilo PŠVU v Bratislave a poskytlo aj peniaze na zakúpenie inventára.
1.septembra 1953 podľa nového školského zákona bola vytvorená jedenásťročná stredná škola so všetkými 11 triedami.
Od 1. 1. 1961 tu boli dve školy spojené na spoločnej báze ( základná deväťročná škola a stredná všeobecnovzdelávacia škola ), ktoré sa rozrástli pričlenením strednej všeobecnovzdelávacej školy z Ratkovej, škola tak mala 39 tried.
1. 9. 1965 sa základná škola odčlenila. Tento školský rok priniesol v strednej všeobecnovzdelávacej škole diferenciáciu vyučovania na 2 študijné smery – prírodovedný a humanitný.
1. septembra 1969 bolo otvorené štvorročné štúdium v dnešnej podobe, zriaďovacou listinou Ministerstva školstva SSR č. 2342/1970 – prvé gymnaziálne triedy prírodovedného a humanitného zamerania a v roku 1993 sa súčasťou školy stáva osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky.
V súčasnej dobe má škola 4 triedy štvorročného štúdia a 8 tried osemročného štúdia.
8. marca 1996 pri príležitosti 200. výročia narodenia Mateja Hrebendu Ministerstvo školstva SR prepožičalo škole čestný názov Gymnázium Mateja Hrebendu.
Matej Hrebenda žil a pracoval v Hačave– obci vzdialenej asi 3 km od Hnúšte. Nebol velikánom literatúry, ale jeho meno je navždy spojené s Maticou slovenskou, s rozširovaním tlače – kníh a kalendárov medzi jednoduchým ľudom. Bol to nadšený čitateľ, ktorý svoju knižnicu daroval národu a takmer slepý šíril medzi robotným ľudom kultúru a vzdelanosť.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola Petra Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote

Hnusta16_1                                                             

Stručná história školy:

Odbor školstva a kultúry Rady ONV zriadil svojím dekrétom č.392/1959 zo dňa 24. 8. 1959. Deväťročnú školu s vyučovacím jazykom slovenským dňom 1. Septembra 1959 s počtom tried 17. Škola bola umiestnená v bývalej Pedagogickej škole na Hviezdoslavovej ulici.
V školskom roku 1969/1970 sa II. ZDŠ rozčlenila na dve školy: na IV. ZDŠ (1.- 5.ročník) a na II. ZDŠ (6.-9.ročník). Riaditeľkou II. ZDŠ sa stala p. I. Strukanová. Riaditeľom II. ZDŠ ostal p. V. Morvay, zástupcom riaditeľa p. J. Fiľo. Školský rok 1977/78 sa začal v nových podmienkach. Prvého septembra 1977 sa znova zlúčili II.ZDŠ a IV.ZDŠ v jednu školu - II.ZDŠ. Riaditeľom školy sa stal p. Morvay, zástupcami riaditeľa p. J. Fiľo a p. I. Strukanová. V máji 1978 p. Morvay preberá vedenie novej školy na Ul. víťazstva. Do funkcie riaditeľa II. ZDŠ na Družstevnej ulici bol uvedený p. J.Fiľo. Jeho zástupcom sa stal p. Milan Strukan. V roku 1979 bola dokončená prístavba školskej družiny a školskej jedálne. V školskom roku 1986/87 sa zástupcom školy pre I. stupeň stal p. Attila Hegedus. V novembri 1989 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy.
Od 1.2.1990 sa stala riaditeľkou p. Viera Szucsová, zástupcom školy pre 2. stupeň p. Milan Klinčák, zástupcom školy pre 1. stupeň p. Attila Hegedus. V máji 1991 pedagógovia školy pripravili so svojimi žiakmi slávnostnú akadémiu, ktorá mala veľký úspech. Na konci školského roka 1990/91 sa zástupkyňou školy pre 1.stupeň stala p. Viera Bendíková. Novým zástupcom pre 2. stupeň sa od 1.1.1992 stal p. Ladislav Maďar. Aj v tomto školskom roku sa škola predstavila verejnosti akadémiou pod názvom Urobme svet krajším. V školskom roku 1992/93 bolo veľkým prínosom pre žiakov 1. ročníka zavedenie vyučovania cudzieho jazyka (AJ,NJ). V školskom roku 1993/94 sa riaditeľom školy stáva p. Mgr. Ladislav Maďar a zástupkyňou pre 2. stupeň p. RNDr. Mária Nociarová. Na 2. stupni sa prvý rok zriadila jazyková trieda. Žiaci sa v nej oproti klasickým triedam začali učiť dva cudzie jazyky. V roku 1995 sa uskutočnila slávnostná akadémia pod názvom Úsmev, ktorá zaznamenala obrovský úspech. V školskom roku 1996/97 sa zástupkyňou pre 2. stupeň stáva p. PaedDr. Oľga Ursínyová. Od 1.2.1997 sa riaditeľom školy stáva p. Mgr. Štefan Ľupták. V školskom roku 1998/99 bola taktiež zmena vo vedení školy. V 2. polroku sa riaditeľkou školy stáva p. Mgr. Viera Szucsová, zástupkyňou pre 1.stupeň p. Mgr. V. Bendíková, zástupcom pre 2. stupeň p. Mgr. L. Maďar. Uskutočnila sa i slávnostná akadémia k 35. výročiu vzniku školy. Významnou udalosťou v školskom roku 1999/2000 bola návšteva ministra školstva Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. na pôde našej školy.
Dôležitým dňom v živote školy bol i 19. máj 2000, keď sa konal slávnostný akt udelenia čestného názvu škole podľa P.K.Hostinského.
Kultúrne vystúpenie V novembri 2000 navštívil našu ZŠ poslanec NR SR p. Milan Ištván. Dôležitým medzníkom sa stali 25.1.2001 - deň otvorenia počítačovej učebne za prítomnosti poslanca NR SR p. Ľubomíra Andrássyho. Naši žiaci pripravili so svojimi žiakmi slávnostnú akadémiu pod názvom Školovízia. V školskom roku 2002/2003 (19.novembra) bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi ZŠ P.K.Hostinského a ZŠ z Tiszaujvárosi z MR. Zmluvu podpísali riaditeľka školy Viera Szűcsová a riaditeľ základnej školy v Tiszaujsárosi Albert Kulcsár na mestskom úrade za účasti vedúcej školského úradu E. Alevovej, prednostu úradu P. Piliarika. Z Maďarskej republiky boli prítomní: primátor mesta, vedúca školského úradu, riaditeľ ZŠ a MŠ a jeho zástupkyňa. Spolupráca medzi školami je zameraná na výmenné letné a zimné pobyty žiakov, ale aj učiteľov. Dorozumievací jazyk detí – anglický a nemecký. V máji 2004 sme sa predstavili rodičom i širokej verejnosti slávnostnou akadémiou Máj - lásky čas (Uragán dnes len pre vás). V školskom roku 2004/2005 došlo k zmene vo vedení školy. Novou zástupkyňou pre 2. stupeň sa stala p. RNDr. Anita Antalová.

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

Hnusta01-Utekac Hnusta02-Utekac Hnusta03 Hnusta04 Hnusta05 Hnusta06 Hnusta07 Hnusta08 Hnusta09 Hnusta10 Hnusta11 Hnusta12 Hnusta13 Hnusta14 Hnusta15 Hnusta16 Hnusta17 Hnusta18 Hnusta19 Hnusta20 Hnusta21 Hnusta22 Hnusta23 Hnusta24 Hnusta25