výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Lúč

Zaostri na školu!

Názov tímu: Lúč 

Škola: ZŠ s MŠ Lučivná                                      

Meno pedagóga: Mgr. Andrea Ceklárová

Zloženie tímu: ZŠ Lučivná

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Lučivnej

Lucivna-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Prvá škola v Lučivnej je doložená z roku 1700. Učiteľ tu nie je uvedený. Mala 12 katolíckych žiakov. V roku 1787 tu pôsobil evanjelický učiteľ Peter Vyšňovský, ktorý pochádzal z Turčianskej Belej. Za ním roku 1970 prišiel zvolenčan zo Slovenskej Lupče Ondrej Zoch, ktorý v Lučivnej pôsobil dva roky a odišiel do Veličnej v Orave.
1793 – 1801 – Michal Daxner z Brezna
1801 - 1805 – Pavel Pazar Gemerčan z Hrušova a potom odišiel do Štrby
1805 – 1811 – Jozef Pap, ktorý sa odsťahoval do budikonskej cirkvi
1811 – 1813 – Ján Horvaj, ktorý bol veľmi dobrým učtárom a preto si ho po dvoch rokoch tunajšieho účinkovania pozvali do Liptovského Trnovca.
1813 – Ondrej Mellegh a odišiel učiteľovať do Mengusoviec
1814 – 1838 – Ondrej Klonkay z Liptovských Vlách. V roku 1938 školu zamenil s miestom hospodárskeho úradníka pri rodine Szakmárych, ktorým viedol poštový úrad.
1838 – 1858 – Jakub Slavkovský
1858 – 1897 – Eduard Slavkovský bol prispievateľom do časopisu Národni Hlásnik
Po odobratí školy rovno s kostolom ev. cirkvi v roku 1673 nemala až do roku 1815 škola svoju budovu. Vyučovalo sa vo verejnej budove vystavenej pôvodne pre ubytovanie vojska. Cirkev sa v roku 1819 pustila do stavby školy, ktorá v tej dobe stála 514 zlatých a 50 grajciarov. Bola to budova na mieste dnešného domu číslo 2. Počet žiakov na ev. škole v roku 1820 bol 33.
Na školu v Lučivnej roku 1868 nepriaznivo vplýva vlna maďarizácie. Ľud sa pred svetom zatvára, ale aj zaostáva. Používa sa starodávny šlabikár s kohútom. Okrem náboženských kníh žiaci nemali žiadne učebnice, aj keď sa vyučovali viaceré predmety. Kratičká známosť národu Slovenského – vtedy dejepis, zemepis Uhorskej krajiny, Históriu prírody, O duši človeka k tomuto pristupuje čítanie, rátanie a písanie. Školský rok sa začínal v druhej polovici októbra a do roku 1868 končieval sa hneď po jari. Od tohto roku je nariadené do polovice mesiaca júla. Učí sa najviac spamäti, ale aj na rozumenie. Streda a sobota sú podľa učebného plánu voľné. Pre žiakov sa konajú aj osobitné verejné skúšky. Od roku 1853 zimná skúška v polovici februára a letná skúška začiatkom júna. V roku 1868 má ev. škola celkom 56 žiakov ( 24 chlapcov a 32 dievčat). O katolíckej škole nie sú žiadne správy.
1869 pôsobil v Lučivnej Štefan Omasta – spomínaný ako rektor – aj on nie je príslušne kvalifikovaným učiteľom, lebo sa tu nachádza nízky počet žiakov.
1907 – 1909 – na katolíckej škole pôsobil Karol Béla Taix.
1914- prvá svetová vojna zasiahla aj do školstva v Lučivnej. Samuel Kalína, miestny učiteľ narukoval hneď medzi prvými a pobudol si celé tri roky vo vojenskej službe, miesto svojej učiteľskej. Žiaci ostali opustení, aj keď vypomáhal František Kuchár.
1929 bola odpredaná stará budova ev. školy. V nasledujúcom roku bola už postavená nová ev. škola a to s nákladom 187 576 Kčs. Budova bola odovzdaná v rámci verejnej slávnosti 30. augusta 1930.
1898 – 1929 – Samuel Kalina
1929 – 1932 – Arnošt Gemzický
Od októbra 1932 do 1. februára 1933 sa na škole nevyučovalo, keďže Ľudovít Thomes riadne zvolený učiteľ a správca školy nemohol v zmysle svojho záväzku na dovtedajšom pôsovisku učiteľskú stanicu prv opustiť. Zvolený do Lučivnej bol od 6.11. 1932 a zotrval tu do 1.9.1950.
Medzi generáciami, ktorá vychodila školu ešte za Maďarska, badať tento vplyv najmä v písaní. Pravopis totiž nie je ani maďarský, ani slovenský, ale chybne zmiešaný. Znalosť čítania a písania je už v tomto období úplná, len pri občanoch cigánskeho pôvodu ešte málo pokročilá. Škola čerpá nielen z vlastného prameňa, ale aj z mimoškolskej činnosti.
22. júna 1933 odchádza celá škola pešky do Popradu (14 km), aby tam po prvý raz vo svojom živote videli a počuli premietať film. Na záver školského roka 29. júna 1933 už sami odohrajú divadlo – Zlatá niť.
V roku 1943 bola popri ev. škole zriadená i štátna škola s učiteľom Milanom Babulicom. Neskôr bola premenovaná na rímsko - katolícku ľudovú školu s učiteľkou Máriou Rovnou. Ľudovít Thomes bol dlhší čas nemocný, preto žiaci ev. školy boli od 2. novembra 1941 do 30. júna 1942 zaškolený na štátnej ľudovej škole. V štátnej ústavnej škole bol riaditeľom Koloman Strečok. Výchova na školách bola do veľkej miery usmerňovaná nábožensky, ako celý slovenský štát. Vo februári 1948 sa cirkevné školy menia na štátne, ktoré boli neskôr zlúčené v jednu. Rímskokatolícka škola bola v Lučivnej dvojtriedna vyučovala na nej Mária Rovná a Milan Pabulica. Na ev. škole pôsobil Ľudovít Thomes, ktorý bol i kantorom miestneho zboru. Zlúčenie škôl sa stalo dôsledkom nariadenia Povereníctvom SNR pre školstvo a osvetu zo 6.9.1945. Vyučovanie bolo do značnej miery nepravidelné, ako to už v týchto pohnutých časoch ani nemohlo byť. Pre partizánske boje okolo obce, ktoré sa začali 13.9.1944 a trvali do 18.1.1945, kedy bývalú evanjelickú školu zaujali nemeckí vojaci pre svoje potreby. Neskôr bola využívaná pre nemocničné účely Červenej Armády. Vyučovanie sa začalo 19. 3. 1945 - Jozef Fropko, 1.2.1945 – Mária Rovná, ktorá v roku 1956 odchádza na štátnu meštiacku školu v Bolerázi a na jej miesto je ustanovená Elena Kramašáková. V roku 1947 bola preložená na štátnu dvojtriednu školu v Nižnej Šuňave. Jej miesto zaujala Alžbeta Pitoňáková. Významným sa stáva založenie a otvorenie obvodnej meštieckej školy vo Svite v školskom roku 1946/47. V škole sa v roku 1950 pri kultúrnej práci odzrkadlil nový duch vývoja v zavedenom pozdrave „práci česť" v oslovovaní učiteľa „ súdruh učiteľ". Dňom 1.9. 1950 opúšťa školskú prácu nielen v obci, ale i vôbec, učiteľ a správca školy Ľudovít Thomes po 44 ročnej školskej práci. Od 15.9.1950 je na školu pridelený Štefan Bekeš – ktorý získava zásluhu najmä pri práci s rómskymi žiakmi. 1. decembra pre vysoký počet žiactva je povolená pre Lučivnú tretia trieda pri štátnej ľudovej škole. Umiestňuje sa v dome Václava Hrubeša a na novú školu je umiestnený Ľudovít Tichý. V roku 1950 / 51 prepadá až 34% žiakov, sú to žiaci z minulých rokov, deti cigánskeho pôvodu, dovedené nie v jednom prípade len prvý krát do školy . Dochádza k častému striedaniu pedagogických zamestnancov. Odchádza Alžbeta Pitoňáková, prichádza Mária Vaksmundová, neskôr Ľudovít Tichý, František Lučivjanský, Ján Fabian. 1.12.1953 sú na škole dvaja učitelia, ktorí majú 103 žiakov. V školskom roku 1955/56 počet žiakov rómskeho pôvodu činní 50%. 1.11.1955 pridelený na školu absolvent JSŠ (Jedenásťročnej strednej školy) Eduard Blišťan.
1956/57 riaditeľ školy Ľudovít Tichý, Gertrúda Gracová a Jozef Dunčo.
1958/59 riaditeľ Ondrej Nedorostek, Marta Ertlová, Michal Hric
„Nového človeka je treba vychovávať v primeranom prostredí a ovzduší. Preto si MNV za prvoradú úlohu dalo postavenie novej školy pre štyri triedy. So stavbou sa začalo 1958.
Nová škola ukončená v roku 1965 a mala 134 žiakov, z toho 76. rómov – vyučuje ich 6 učiteľov na čele s riaditeľom Jánom Kubalošom.
V novembri 1968 bola otvorená škôlka pre cigánske deti, ale v tom istom roku 1968 bola zatvorená pre nízky počet dochádzajúcich žiakov.
V roku 1969 bola školská budova rezervovaná pre účastníkov majstrovstiev sveta vo Vysokých Tatrách. V roku 1971 je 140 žiakov, z toho 50% rómskeho pôvodu. Na škole je vytvorená trieda, ktorú navštevuje 15 žiakov, ktorí sa slabo učia a nevedia po slovensky rozprávať. Táto trieda ich mala pripraviť pre vstup do normálnej triedy. Na škole je jedáleň kde sa stravuje 56 žiakov. V tomto roku sú dve materské školy. Jedna slúžim bielym žiakom a tu sa podáva aj celodenná strava. Druhá je len pre deti rómskeho pôvodu a tí dostávajú aj desiatu.
V roku 1973 žiaci nacvičili predstavenie „Šípková Ruženka s ktorým navštívili okolité obce. Pozvali si na školu štáb z Košíc, ktorý nafilmoval zábery z filmu a boli vysielané v programe televízie.
V roku 1974 bolo 29. výročie oslobodenia obce a pri tejto príležitosti žiaci napísali list prezidentovi. Tento list bol zavesený v škole.
V roku 1980 sa pre malý počet žiakov spája základná škola s materskou školou. V rokoch 1966 – 1976 mala škola do 160 detí., ale v roku 1980 už len 52 žiakov a z toho 39 rómskych. Sú tu žiaci 1. – 4. ročníka a potom odchádzajú do Svitu, alebo do Štrby.
13.2.1985 prišla na školu televízia, ktorá pripravovala tému „ Ako sa pripravujú víťazi, mladí hasiči – požiarnici, na svetovú súťaž v Rakúsku.
V roku 2001 prebehla plynofikácia školy a zriadenie plynovej kotolne. Vydlaždili sa šatne, schody, vymaľoval sa suterén, strecha bola skorodovaná a preto sa natrela. 24. júla školu zasiahla povodeň a zalial sa celý suterén školy. Všetko bolo znehodnotené. Do roku 2003 škola nemal telocvičňu a v tomto roku bola vybudovaná. V 2005 výmena okien za plastové a v roku 2006 zateplenie školy.
Použitý materiál: Kronika obce Lučivná; Peter Švorc - Rozhľady – Lučivná a Štúrovci; Kronika ZŠ Lučivná

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

Lucivna01 Lucivna02 Lucivna03 Lucivna04 Lucivna05 Lucivna06 Lucivna07 Lucivna08 Lucivna09 Lucivna10 Lucivna11 Lucivna12 Lucivna13 Lucivna14 Lucivna15 Lucivna16 Lucivna17 Lucivna18 Lucivna19 Lucivna20 Lucivna21 Lucivna22 Lucivna23 Lucivna24 Lucivna25 Lucivna26