výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Gaštankovia

Zaostri na školu!

Názov tímu: Gaštankovia tim_1

Škola: ZŠ s MŠ Odborárska 2, Bratislava              

Meno pedagóga: Mgr. Alena Žiaková, Mgr. Daniela Šafáriková

Zloženie tímu: Veronika Molnárová, Kristína Sláviková, Lívia Rydzoňová, Simona Szilliová, Rebeca Olšová, Nicol Pešková

Škola na ktorú zaostrili: Mestská ľudová škola v dynamitovej továrni v  Bratislave

BA-odborarska-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

V roku 1873 bol v bratislavskej časti Gaštanový hájik založený závod na výrobu dynamitu a anorganických chemikálií, ktorý sa od roku 1918 nazýval Dynamit Nobel, od roku 1951 Chemické závody Juraja Dimitrova a v súčasnej dobe je to Istrochem, a. s. Závod výrazne ovplyvnil život, zamestnanosť, kultúru i vzdelanie nielen v tejto časti, ale v mnohom aj v hlavnom meste Slovenska Bratislave.
Od začiatku výroby v závode prichádzali postupne noví, mladí zamestnanci, zakladali si rodiny a ich deti museli získavať vzdelanie v súlade so zákonom o povinnom vzdelaní. Aby deti nemuseli cestovať do centra mesta vzdialeného asi 6 km, založilo vedenie závodu na čele s Eduardom Kubínym v jednom z miestnych domov školu, ktorá začala pôsobiť od 1. januára 1892. Vtedy ju navštevovalo 51 detí.
Prvý učiteľ a riaditeľ školy bol Karol Laubner, katolícke náboženstvo vyučoval kaplán Alfréd Schuster a evanjelické farár Adolf Schreiner. Škola sa postupne rozširovala a od roku 1919 boli deti zadeľované do slovenskej, nemeckej a maďarskej triedy. Škola mala štyri triedy a štyroch učiteľov.
V roku 1921 bola rozšírená o ďalšie triedy s príspevkom mesta. Priemerný ročný počet žiakov bol 220 - 250.
V roku 1924 dynamitová továreň vypovedala zmluvu o starostlivosti o školu s odôvodnením, že školu navštevuje viac detí rodičov, ktorí v továrni nepracujú. Preto školu poštátnili a pôsobila ako Mestská ľudová škola v Dynamitovej továrni - Bratislava.
Deťom sa v škole, okrem výchovy a vzdelávania, poskytovalo aj stravovanie, a to najmä chudobnejším, ktoré mali zadarmo mlieko a pečivo. K Vianociam dostávali darčeky od firmy Stollwerk a iných organizácií.
3. novembra 1931 sa začalo s nadstavbou školy, lebo rozvojom závodu a firiem v okolí narastal i počet detí. Škola získala jedno poschodie s tromi učebňami, kabinetom, zborovňou, správcovskou miestnosťou, pracovňou a školníckym bytom. Bola zariadená novým nábytkom, telefónom a didaktickými pomôckami. Investorom bolo mesto.
Vzdelávanie a výchova v škole boli po 2. svetovej vojne realizované v zmysle školských zákonov z rokov 1948, 1953, 1960, 1984 a 1990, ktoré usmerňovali školskú výchovu a vzdelávanie, krúžkovú činnosť v oblasti vzdelávania, športu, kultúry. Škola organizovala aj mnohé podujatia pre využívanie voľného času detí i dospelých.
Postupne sa menili aj názvy školy, okrem spomenutých to boli: Štátna ľudová škola, XVII. národná škola v Bratislave - Dynamitke, 31. osemročná stredná škola v Bratislave - Gaštanový hájik, Základná deväťročná škola v Bratislave, Odborárska 4. V súčasnosti má škola názov - Základná škola s materskou školou, Odborárska 2 v Bratislave. Významnú pomoc poskytoval škole patronátny závod - Chemické závody Juraja Dimitrovova, na základe patronátnej zmluvy až do roku 1992.
20. septembra 1961 bola skolaudovaná telocvičňa školy. V rokoch 1977 - 1981 prešla škola generálnou opravou, počas ktorej inštalovali nové plynové, vodovodné i elektrické vedenie, urobili novú fasádu, zrekonštruovali vnútorné priestory. V roku 1984 na chodbe zrealizovali drevené obloženie Škola s novým vzhľadom a dvanástimi triedami privítala aj nový pedagogický zbor, ktorý bol základom jej učiteľského zboru až do začiatku deväťdesiatych rokov
Školský rok 1990 / 1991 bol v znamení zmenenej spoločensko - politickej situácie. Na základe výsledkov volieb pokračovalo pôvodné vedenie školy v čele s riaditeľkou Silviou Pačutovou a jej zástupcom Františkom Galaunerom.
Školské roky 1993 / 1994 až 1996 / 1997 boli v znamení stabilizácie pedagogického zboru i správnych zamestnancov.
Počas školského roka 1996/1997 prišlo k zmene vo vedení školy. Od 1. februára 1997 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Ľubica Daneková, ktorej zástupkyňou bola menovaná Mgr. Ľubica Kulifajová.
V roku 2002 oslavami 110. výročia založenia Základnej školy s materskou školou na Odborárskej ulici č. 2 v Bratislave začala ostatná dekáda práce školy v oblasti výchovno-vzdelávacej práce, mimoškolských i mimotriednych činností, organizačnej i spoločenskej aktivity. Nový názov školy bol v spojení so zákonom o verejnej správe a prechodu niektorých kompetencií zo štátnych orgánov na komunálnu správu, keď základné školy a materské školy prešli do zriaďovacej právomoci obcí.
V školskom roku 2002 / 2003 školu viedla riaditeľka Ľubica Daneková so zástupkyňou Ľubicou Kulifajovou.
V roku 2008 boli na škole vymenené staré drevené okná za plastové, čím sa celkový vzhľad školy skultúrnil. V decembri 2011 bola zrekonštruovaná strecha školy, kedy boli odstránené škodlivé azbestové prvky, a tak sa stala škola bezpečná pre zdravie našich žiakov.
V školskom roku 2011/2012 sa nesie v znamení osláv 120. výročia existencie má Základná škola s materskou školou na Odborárskej ulici č. 2 v Bratislave. V súčasnosti má škola 210 žiakov v 13triedach a 70žiakov v materskej škole. Riaditeľkou školy je Mgr. Ľubica Daneková, zástupkyňou Mgr. Ľubica Kulifajová.
Pri tejto príležitosti osláv sa uskutoční akadémia žiakov a učiteľov a bude vydaná publikácia obsahujúca analýzu 120 rokov výchovno- vzdelávacej činnosti i mimoškolskej činnosti školy „120 ročná škola"

Galéria zaslaných fotografií:

odborarska01 odborarska02 odborarska03 odborarska04 odborarska05 odborarska06 odborarska07 odborarska08 odborarska09 odborarska10 odborarska11 odborarska12 odborarska13