výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Spojená škola Martin

Zaostri na školu!

Názov tímu: Spojená škola Martin 

Škola: Spojená škola, Červenej armády 25, Martin                                                        

Meno pedagóga: Mgr. Dana Ochodnická, Ľubomír Štrba

Zloženie tímu: Jana Čičmancová, Alexandra Hanusová, Lucia Čičmancová, Peter Skuhra, Róbert Sochuliak

Škola na ktorú zaostrili: Spojená škola v Martine

Martin-spoj-rok1_1   

Prvé sídlo školy      

Budova Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností, v ktorej naša škola sídlila najprv pod názvom Učňovské stredisko Kriváň ČKD v prenajatých priestoroch od 3. novembra 1948 do marca 1959. Priestory nepostačovali, preto sa výuka vykonávala aj v rôznych závodoch mimo Martina. Po druhej svetovej vojne túto budovu prevzali bývalé Stalinove závody. Neskôr tu sídlilo Generálne riaditeľstvo ZŤS.

Martin-spoj-rok2_1   

Druhé sídlo školy     

Budova Advokátskej komory, v ktorej naša škola dočasne sídlila od marca 1950 do roku 1951. Dielne boli zriadené v materskom závode Stalinove závody Martin. Budova bola dlhé roky sídlom Pionierskeho domu, neskôr CVČ Kamarát.

Martin-spoj-rok3_1   

Tretie sídlo školy

Budova továrne Slovenka, v ktorej v rokoch 1951 – 1976 sídlila naša škola. Po odchode našej školy boli budovy sídlom závodu ZETOR.


Martin-spoj-rok4_1   

Štvrté sídlo školy

Budova bývalej Štátnej roľníckej školy, v ktorej v rokoch 1974 – 1976 sídlila teoretická časť výuky našej školy. Odborný výcvik naďalej sídlil v budove Slovenky. Po odchode našej školy v budove sídlil odbor investičnej výstavby ZŤS.

Martin-spoj-rok5_1   

Piate sídlo školy                                                         

Stručná história súčasnej školy:

V roku 1968 sa začala realizovať výstavba nového moderného učilištného komplexu. Prvá etapa výstavby znamenala vybudovanie priestorov pre teoretické vyučovanie v podobe modernej štvorposchodovej budovy školy (rok 1976) a veľkých dielní pre praktické vyučovanie (rok 1978). Tým sa vytvorili možnosti na zriadenie klasických aj odborných učební, kabinetov na učebné pomôcky, ako aj ďalších priestorov potrebných pre prevádzku teoretického a praktického vyučovania.
V roku 1978 sa uskutočnila zmena názvu na Stredné odborné učilište strojárske Martin. V druhej etape sa vybudovali ďalšie priestory perspektívne riešeného školského komplexu - internát, kuchyňa, jedáleň, kinosála, poliklinika, telocvičňa a športoviská. Výstavba učilišťa bola ukončená v decembri 1985.
Od 1. septembra 1995 Stredné odborné učilište strojárske poskytlo svoje priestory samostatnému právnemu subjektu - Strednej škole podnikania Martin. Vytvorením vhodných personálnych, priestorových a materiálno- technických podmienok pre úspešný chod tohto štúdia sa stal Martin tretím mestom na Slovensku, kde sa uskutočňuje toto štúdium.
1. septembra 2008 spojením oboch subjektov vznikla Spojená škola Martin. Od septembra 2012 sa stane súčasťou Spojenej školy Martin aj Stredná odborná škola rybárska z Mošoviec.
Naša škola sa s počtom viac ako 830 žiakov radí medzi najväčšie v regióne a na Slovensku.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Martin-spoj1 Martin-spoj2 Martin-spoj3 Martin-spoj4 Martin-spoj5 foto_1 foto_10 foto_11 foto_12 foto_13 foto_14 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8 foto_9