výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Traja pátrači

Zaostri na školu!

Názov tímu: Traja pátrači tim_1

Škola: Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné                                                        

Meno pedagóga: PaedDr. Gabriela Zavadská

Zloženie tímu: Alžbeta Hirjaková, Tatiana Kamenská, Jana Lipčáková

Škola na ktorú zaostrili: Stredná zdravotnícka škola v Humennom

Humenne-zdrav.spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Stredná zdravotnícka škola v Humennom vznikla na základe rozhodnutia MZ – SSR zo dňa 7. apríla 1970 číslo 573/ 1970-A v priestoroch Strednej priemyselnej školy chemickej.
V roku 1970 sa začalo s rekonštrukciou budovy, v ktorej sa škola nachádza dnes. Táto budova predtým slúžila internátu. V roku 1972 sa SZŠ presťahovala do tejto budovy. V roku 1984 bola daná do užívania telocvičňa. V roku 1996 bola ukončená prístavba učebňovej časti SZŠ a v roku 2001 bola zrekonštruovaná dovtedajšia budova školy na administratívno-ubytovaciu časť – internát. Súčasťou rekonštruovanej časti je aj výdajňa jedál. Podkrovie je využité pre školskú knižnicu a spolu s druhým poschodím aj pre ubytovaciu časť. Prístavbu učebňovej časti, v ktorej sa nachádza 8 klasických a 9 odborných učební vybavených modernou prístrojovou didaktickou technikou, realizoval Chemkostav HSV Humenné, administratívnu časť rekonštruovalo ZINPRO Michalovce.
Výchovno-vzdelávací proces na SZŠ Humenné začal po jej založení od šk. r. 1970/1971. Prvým riaditeľom školy bol Jozef Chaba, prom. filológ. Po jeho tragickej smrti dočasným zastupovaním bývalého riaditeľa bola poverená Berta Chabová. 1. januára 1972 do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Štefan Uraz, stredoškolský profesor.
Škola od svojho začiatku prijímala na štvorročné štúdium v odbore zdravotná sestra po ukončení ZDŠ len žiačky (prvý žiak v histórii školy začal na škole študovať až od šk. r. 1979/1980). Prvý ročník na škole tvorili dve triedy. Jedna z nich bola s vyučovacím jazykom ukrajinským (UJL, DEJ, OBN). Dočasným sídlom školy od jej založenia bola budova SPŠCH Humenné. Novým sídlom školy sa od šk. r. 1972/1973 stala upravená bývalá budova DM na Lipovej 32 (vtedajšej Červenej armády).
Slávnostné vyraďovanie prvých absolventiek štvorročného štúdia bolo v júni 1974.
Do užívania bola daná v šk. r.1984/1985 nová telocvičňa, ktorá dodnes slúži na vyučovanie telesnej výchovy nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre žiakov blízkeho gymnázia.
Na dobré tradície školy nadviazala a kvalitatívne ich rozvinula novovymenovaná riaditeľka školy PaedDr. Gabriela Zavadská, ktorá sa svojej funkcie úspešne ujala od šk. r. 1991/1992.
V r. 2005 dochádza k zmene vo vedení školy. Od 1. 9. 2006 je poverená vedením školy Mgr. A. Fedorjaková. 1. 1. 2006 sa riaditeľkou školy po menovaní PSK na základe výberového konania stáva PhDr. M. Griščíková.
V roku 2005 škola získala akreditáciu na vzdelávanie v kurzoch Opatrovateľstvo, Opatrovateľstvo a všeobecná jazyková príprava v nemeckom jazyku a opatrovateľka detí a všeobecná jazyková príprava v anglickom jazyku. 1. 11. 2005 bolo 1. poschodie dané do nájmu Ošetrovateľskému centru s. r. o., ktoré sa zároveň stalo školiacim pracoviskom školy.

Galéria zaslaných fotografií:

Humenne01-zdrav Humenne02-zdrav Humenne03-zdrav Humenne04-zdrav Humenne05-zdrav Humenne06-zdrav Humenne07-zdrav Humenne08-zdrav Humenne09-zdrav Humenne10-zdrav Humenne12-zdrav Humenne13-zdrav Humenne14-zdrav Humenne15-zdrav Humenne16-zdrav Humenne17-zdrav Humenne18-zdrav Humenne19-zdrav Humenne20-zdrav Humenne21-zdrav Humenne22-zdrav Humenne23-zdrav Humenne24-zdrav Humenne25-zdrav Humenne26-zdrav Humenne27-zdrav Humenne28-zdrav