výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Kočky-Čočky

Zaostri na školu!

Názov tímu: Kočky-Čočky 

Škola: ZŠ s MŠ Župkov                                       

Meno pedagóga: Mgr. Mária Jakúbeková

Zloženie tímu: Laurová Barbora, Laurová Michaela, Štefančová Iveta

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Župkove

Podlad_na_kolu_1_1                                                                        

Stručná história školy:

Drancovanie a vypaľovanie Kľakovskej doliny v januári 1945 neobišlo ani obec Župkov.
V osudný deň, 23. januára, boli vypálené miestne domy a spolu s nimi aj škola. Po skončení vojny sa v obci znovu začal organizovať vyučovací proces. Keďže v obci neboli vhodné priestory, časť detí sa učila v Horných Hámroch, časť v Hrabičove, no väčšina zostala doma bez vzdelávania. Zmena nastala 26. marca 1946. Do obce bol dopravený drevený barak. Bol určený pre obyvateľov bez prístrešia. Zostalo tu miesto aj na improvizované učebne.
V prvom roku po vojne pôsobil v škole len jeden učiteľ Ján Zaťko. Neskôr prišla i výpomocná učiteľka Elena Lányi. Školu navštevovalo 103 žiakov. Učilo sa v dvoch triedach s piatimi ročníkmi a názvom Národná škola v Župkove. Starší žiaci navštevovali povinne nižšiu strednú školu v Žarnovici. V školskom roku 1955 - 1956 bol za riaditeľa vymenovaný Peter Marchek. V tom čase sa vyučovanie presunulo do nového kultúrneho domu, ktorý bol postavený na mieste vypálenej starej školy. Ani tu neboli ideálne pomery. Jedna miestnosť - sála - bola príliš veľká, druhá miestnosť malá. Napriek tomu tu bolo vyučovanie bezpečnejšie. Starý barak bol totiž postavený na drevených koloch. Tieto síce podmurovali, no stred domu sa prehýbal a hrozilo, že bočné steny spadnú.
Stavba začala 19. 7. 1957. Nová škola bude slúžiť pre žiakov celej Kľakovskej doliny. Dňa 21. januára 1959, na štrnáste smutné výročie vypálenia Kľakovskej doliny, bola otvorená budova novej školy. V ten istý deň bola celá škola presťahovaná a zrušilo sa striedavé vyučovanie.
V školskom roku 1959 - 1960 sa zmenil aj stav žiakov, učiteľov aj tried. V škole už bolo otvorených 10 tried (dovtedy sa vyučovalo len v troch). Riaditeľ ZŠ pripravil so žiakmi 8. ročníka divadelnú hru Detvanček a Hopsasa a vystúpili s ňou v Župkove, Hliníku nad
Hronom, Žarnovici, Ostrom Grúni a Píle. Jednota v Novej Bani, patronátny podnik ZŠ, otvorila pre žiakov a učiteľov školy vývarovňu, kde sa podávali polievky, celé obedy, desiata a malinovka.Od1. januára 1962 bola zriadená školská jedáleň. V školskom roku 1961 - 1962 sa žiaci 6. - 9. ročníka zúčastnili mnohých brigád. Pomáhali pri úprave lúk a pasienok, pri výsadbe stromov. Z verejných prác pomáhali pri výstavbe studne, pri skrášľovaní obcí, pri zriadení autobusovej zastávky pri škole. Za peniaze z brigád bol pre školu zakúpený prvý televízor. V školskom roku 1977 - 1978 sa začala družba so ZŠ Jevíčko. Prehlbuje sa tak spolupráca medzi slovenským a českým národom. Družba prebiehala formou vzájomných návštev a dopisovaním žiakov.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Podlad_na_ihrisko Podlad_na_kolu_1 Podlad_na_kolu_2 Podlad_na_kolu_3 kola_z_rbaniska_1 kola_z_rbaniska_2