výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Detvanci

Zaostri na školu!

Názov tímu: Detvanci 

Škola: Spojená škola, Štúrova 848, Detva                                                         

Meno pedagóga: Ing. Valéria Čiamporová

Zloženie tímu: Miroslav Adamec, Nikola Babicová, Norika Golianová, Michaela Kabaluková, Veronika Kluková, Jana Košútová, Monika Ľuptáková, Monika Môťovská, Silvia Valentová, Karina Kučerová

Škola na ktorú zaostrili: Spojená stredná škola v Detve

5_stara_skola_panorama_1

                                                                        

Stručná história školy:

Spojená stredná škola v Detve na Štúrovej ulici vznikla spojením Stredného odborného učilišťa a Obchodnej akadémie v Detve 1. septembra 2004.
SOU vznikla z učňovského strediska, utvoreného pri národnom podniku PPS Detva, v školskom roku 1959/60. V roku 1962 bola uvedená do prevádzky škola, dva internáty a jedáleň. Jeho cieľom bolo vychovať robotníckych odborníkov najmä pre PPS v Detve, ale i pre iné strojárske podniky.
Odborné učilište Podpolianskych strojární n. p. v Detve pripravovalo v škol. r. 1962/63 479 učňov v profesiách strojný zámočník, prevádzkový zámočník, frézar, nástrojár, tokár kovov, brusič, prevádzkový elektromontér a kalič. Prvým vedúcim odborného učilišťa sa stal Ing. Vladimír Šiška, po ňom v marci 1963 Peter Koštek, od 1. 2. 1964 Michal Ondriaš.
V školskom roku 1965/66 bolo v učilišti zriadené experimentálne päťročné štúdium končiace maturitou. Prví maturanti opustili brány SOU v r. 1971. V tomto období prevzal vedenie učilišťa Martin Chabada.
V školskom roku 1973/1974 bolo už na učilišti 903 učňov a riaditeľom sa stal Ing. Jozef Fekiač.
V školskom roku 1976/1977 sa začala nová forma 4-ročného štúdia. Okrem našich žiakov navštevovali učilište aj študenti z Vietnamu.
V roku 1978 bolo Odborné učiliište zaradené do siete stredných odborných učilíšť. Učilište v tom období patrilo medzi najlepšie učilištia v rámci VHJ i rezortu. Okrem výchovno - vzdelávacej práce sa bohato rozvíjala i športová činnosť, založený bol folklórny krúžok, z ktorého vyrástol folklórny súbor Podpoľanec, pracoval aj dychový súbor. Žiaci svoje technické zručnosti úspešne prezentovali v súťažiach Technickej tvorivosti mládeže. Dobre pracoval aj bábkarský krúžok. Rozvinula sa spolupráca s Profesionálno – technickým učilišťom v Leningrade, neskôr s OU v Szegede v Maďarsku. Organizovali sa exkurzie do závodov, besedy, kvízy, súťaže, spoločenské podujatia, výlety po pamätných miestach Československa, vydával sa školský časopis Detvan.
V školskom roku 1978/1979 učilište nesie názov Stredné odborné učilište strojárske. Riaditeľom zostáva Ing. Jozef Fekiač. Veľkým úspechom pre školu bolo udelenie Čestného uznania za vynikajúce výsledky od vlády ČSSR.
V máji 1984 prišlo na SOUs študovať 156 študentov z Líbye. Domov sa vrátili po vyučení v r. 1987.
Po Ing. Jozefovi Fekiačovi od 1.sept. 1988 školu riadil Ing. Chabada Ondrej, ktorého vo funkcii vystriedal 1. 2. 1990 Ing. Debnár Peter. V školskom roku 1990/91 SOU v Detve navštevovalo 594 žiakov.
V r.1991 sa SOU strojárske Detva odčlenilo z vnútornej organizačnej štruktúry PPS, š. p. Detva a bolo zriadené Stredné odborné učilište strojárske ako samostatná príspevková organizácia.
V nasledujúcich rokoch dochádzalo v škole k ďalším organizačným zmenám. 1. septembra 1993 sa zmenilo SOU strojárske na SOU všeobecné a začalo okrem strojárskych profesií strojný mechanik, mechanik – nastavovač, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov, nástrojár, elektromechanik aj s výučbou učebných profesií ako stolár, maliar, inštalatér, kuchár – čašník a technicko - administratívne práce.
Školský rok 1997/98 bol jubilejným 35. rokom existencie SOUs. Školu v tom čase navštevovalo 393 žiakov. Škola sa snaží dodržiavať dobré tradície v organizovaní športových, kultúrnych podujatí, zaujímavých krúžkov, SOČ, súťaží zručnosti. Žiaci sa zúčastňujú na výstavách, exkurziách.
Školský rok 1998/99 je prelomový a pre Podpoľanie významný tým, že sa v budove SOU začína vyučovanie na novozriadenej Obchodnej akadémii v Detve s počtom 34 žiakov v jednej triede. Na SOU sa učí 265 žiakov v profesiách mechanik nastavovač, mechanik elektronik, mechanik opravár, stolár, technicko-administratívny pracovník, kuchár-čašník.
K ďalšej zmene došlo vo vedení školy – od 1. júla 2004 funkciu riaditeľa školy vykonáva Ing. Ján Melich. Ani názov školy a organizácia neostávajú bezo zmeny. Od 1.9. 2004 sa z SOU a OA zriadila Spojená stredná škola, riadením ktorej je poverený po výberovom konaní opäť Ing. Ján Melich.
Od 1. septembra 2008 nesie škola nový názov - Spojená škola - s dvoma organizačnými zložkami - Obchodnou akadémiou a Strednou odbornou školou.

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová škola v Detve-Krnom

Krne_panorama_1

                                                                        

Stručná história školy:

Škola vznikla v roku 1933 (zápis 23.10.1933) a zanikla v r. 1975.  Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, v súčasnosti sa tu nachádza pekáreň Vidlička.

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová škola v Detve-Stavanisku

Stavanisko_spolu_1

                                                                        

Stručná história školy:

Škola vznikla v roku 30. rokoch 20. storočia. Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, v súčasnosti sa tu nachádza turistická ubytovňa.

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová škola v Detve-Skliarove

Skliarovo_spolu_1

                                                                        

Stručná história školy:

Škola začala zrejme fungovať v 40-tych rokoch (budova bola dokončená v r. 1940) a zanikla cca . v roku 1977. Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, nachádza sa tu drevospracujúca firma.

Škola na ktorú zaostrili: Štátna ľudová škola v Detve-Piešti

Piest_spolu_1

                                                                        

Stručná história školy:

Škola vznikla v roku 1942 a zanikla v šk. r. 1974/75. Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, v súčasnosti sú priestory nevyužité a budova chátra.

Škola na ktorú zaostrili: Škola v Dúbravách, miestna časť Iviny

Iviny6_1

                                                                        

Stručná história školy:

Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, nevyužíva sa.

Škola na ktorú zaostrili: SŠkola v Hriňovej - Vrchslatine

Vrch_Slatina1_1

                                                                        

Stručná história školy:

Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, dlho sa vôbec nevyužívala, dnes je už zničená požiarom.

Škola na ktorú zaostrili: Škola v Hriňovej - Blate

Blato1_1

                                                                        

Stručná história školy:

Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, je to objekt služieb.

Škola na ktorú zaostrili: Škola v Očovej - Obchoditej

Ocova3_1

                                                                        

Stručná história školy:

Dnes už budova neslúži pôvodným účelom, nevyužíva sa.

Galéria zaslaných fotografií:

10_lyziarsky_vycvik_panorama 10a_lyziarsky_vycvik_68 10b_lyziarsky_vycvik_2010 11_ucen_panorama 11a_ucen_68 11b_ucen_10 12a_pedagogovia_71 12b_pedagogovia_74-76 12c_pedagogovia_09_10 13a_druzba_Leningrad_70 13b_druzba_Jena_2011 14_maturity_panorama 14a_maturity_72 14b_maturity_10 15a_ucitel_73 15b_ucitel_77 15c_ucitel_70_te_roky 15d_ucitel_10 16a_absolventi_76 16a_absolventi_panorama 16b_absolventi_10 17a_vymena_Leningrad_77 17b_vymena_Jena_07 18_nova_skola_panorama 18a_nova_skola_78 18b_nova_skola_2012 19a_stuzkova_74 19a_stuzkova_panorama 19b_stuzkova_07 1a_trieda_62 1b_trieda_67 1c_trieda_78 1d_trieda_11 1trieda_panorama 20a_soc_80_te_roky 20b_soc_2006 20b_soc_panorama 21a_lucia_85_dam_original 21b_lucia_2006 25_dielne_panorama 25a_dielne80_te 25b_dielne2012 26_a_ME_70_te 26_b_ME_2006 2_dielne_pamorama 2a_dielne_62 2b_dielne_koniec_70_tych 2c_dielne_Vrestiak 2d_dielne_Luptakova 2e_dielne_2011 3_internat_panorama 3a_internat_62 3b_internat_63 3c_internat_71 3d_internat_2012 4a_areal_70_te_roky 4b_areal_2012 5_stara_skola_panorama 5a_stara_skola_63 5b_stara_skola_72 5c_stara_skola_2012 6a_pred_internatmi_64 7_telocvicna_panorama 7a_telocvicna_64 7b_telocvicna_79 7c_telocvicna_2009 8_sportovy_areal_panorama 8a_sportovy_areal_64 8b_sportovy_areal_66 8c_sportovy_areal_09 9_trieda_panorama 9a_trieda_80_te_roky_3oa 9b_trieda_2011_3oa Blato1 Iviny Iviny1 Iviny3 Iviny4 Iviny5 Iviny6 Krne1 Krne2 Krne3 Krne4 Krne5 Krne6 Krne7_sucasnost Krne_panorama Ocova1 Ocova2 Ocova3 Ocova4 Ocova5 Piest_2012 Piest_70_te_roky Piest_spolu SL376996 SL377018 Skliarovo_spolu Stavanisko2_2012 Stavanisko_1967 Stavanisko_1968 Stavanisko_2012 Stavanisko_spolu Vrch_Slatina1 Vrch_Slatina2 kronika_zriadenie_ucilista skliarovo_2012 skliarovo_60_te_roky stavanisko_1970 stavanisko_1970_2 stavanisko_1970_RS stavanisko_1970_trieda